< Trở về giao diện Mobile

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác năm học 2017 - 2018

             1. Căn cứ xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018
            1.1. Căn cứ chủ trương, nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.
            1.2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và kết quả thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017.
            1.3. Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường.
            1.4. Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm của năm học, năm học 2017-2018, Nhà trường tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
 
            1.4.1. Về công tác chính trị tư tưởng
   Quán triệt đầy đủ, kịp thời chủ trương, chính sách của các nghị quyết đại hội đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội đảng bộ trường khóa XIII.
   Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong Nhà trường; không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị và lối sống lành mạnh trong toàn thể công chức, viên chức, HSSV
   Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng lồng ghép với các phong trào thi đua nhân các ngày lễ lớn trong năm ở tất cả các tổ chức, đơn vị. Phát huy nội lực xây dựng Nhà trường Đoàn kết, dân chủ, kỷ     cương, tình thương, trách nhiệm.
 
          1.4.2. Về công tác tổ chức - cán bộ
 Tiếp tục rà soát, sắp xếp hoàn thiện tổ chức bộ máy theo quyết định 2235/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND Tỉnh, phù hợp với tình hình thực tiễn của Nhà trường
 Nâng cao chất lượng, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu khoa học và giảng viên.
Tiếp tục công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ khoa học; giảm số lượng kết hợp nâng chất lượng lao động phù hợp với ngành nghề và quy mô đào tạo.
Chăm lo công tác tư tưởng, đảm bảo chế độ chính sách và cải thiện, nâng cao quyền lợi của cán bộ, viên chức.
 
             1.4.3. Về công tác chuyên môn, nghiệp vụ
  Xây dựng kế hoạch giảng dạy, bồi dưỡng đúng kế hoạch thời gian của năm học 2017-2018 và phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường.
  Tăng cường tuyên truyền, quảng bá và tập trung thực hiện công tác tuyển sinh (chính quy và không chính quy) đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra điều chỉnh, phát triển chương trình, nội dung và phương pháp đào     tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông; xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên đạt chuẩn; xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên các cấp học mầm non, tiểu học và THCS.
    Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với việc phát triển và xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông.  
 
             1.4.4. Về công tác kế hoạch - tài chính; hành chính - quản trị
   Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý điều hành theo hướng chuyên nghiệp, điều chỉnh bổ sung các quy định và quy chế nội bộ, thực hiện công khai dân chủ, củng cố kỷ cương nề nếp, thực hành tiết kiệm.
   Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trong Nhà trường.
   Tăng cường công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị trong Trường.
 
            1.4.5. Các công tác khác
   Nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả công tác của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh và Hội sinh viên.
 
              2. Bố cục nội dung xây dựng kế hoạch 
              2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017
 
            2.1.1 Các đơn vị phòng, ban, trung tâm:
   - Đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyên môn trong năm học 2016-2017 trên các mặt công tác thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị; các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ cụ thể đã được giao trong kế hoạch đầu năm (nêu cụ thể nhiệm vụ nào làm được và nhiệm vụ nào chưa làm được) và kinh phí thực hiện so với kế hoạch được giao của đơn vị mình (số liệu minh chứng cụ thể, so sánh với kế hoạch).
   - Đánh giá tổng hợp ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân tồn tại và các giải pháp khắc phục.
   - Đề xuất và kiến nghị.
 
           2.1.2 Các khoa đào tạo:
   - Đánh giá việc thực hiện kế hoạch trong năm học 2016-2017 về các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu, công việc chính  đã được giao trong kế hoạch đầu năm (đối chiếu  với kế hoạch được giao để nêu cụ thể nhiệm vụ nào làm được và nhiệm vụ  nào chưa làm được); định mức khối lượng công tác giảng dạy (nêu cụ thể số giờ khi xây dựng trong kế hoạch và số giờ thực tế của từng giảng viên, nhóm, tổ, khoa), NCKH và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động được giao so với kế hoạch (số liệu minh chứng cụ thể).
  - Đánh giá tổng hợp ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân tồn tại và các giải pháp khắc phục.
  - Đề xuất và kiến nghị.
 
           2.1.3 Các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội:
   - Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và kinh phí đã thực hiện năm học 2016-2017.
   - Những ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân và giải pháp thực hiện
   - Đề xuất và kiến nghị.
             2.1.4 Các tổ chức, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội căn cứ vào chủ trương, nhiệm vụ năm học của cấp trên và 05 nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường năm học 2017-2018 để xác định các nhiệm vụ trọng tâm, các nhiệm vụ cụ thể, các chỉ tiêu và công việc chính, các chỉ tiêu phấn đấu và các điều kiện để thực hiện của  đơn vị  mình  trong năm học 2017-2018.
 
2.1.5 Xây dựng hệ thống các đầu công việc:
-Xây dựng kế hoạch giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đi học nâng cao trình độ.
- Xây dựng kế hoạch và kinh phí: hội thảo, hội nghị, tập huấn, ngoại khoá, thực tế, thực địa, tổ chức các kỳ thi, câu lạc bộ, sinh hoạt chuyên đề, văn hoá văn nghệ, thể thao…
- Xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, dụng cụ dạy học, giáo trình, tài liệu.
 
2.1.6 Xây dựng kế hoạch lao động, dự kiến phân công giờ dạy (các đơn vị đào tạo lấy số liệu tuyển sinh của nhà trường năm học 2017-2018 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phê duyệt và trình UBND Tỉnh quyết định), nhu cầu tăng giảm lao động.
 
2.1.7 Các kiến nghị và đề xuất
 
2.2 Quy trình và tiến độ
2.2.1 Các đơn vị xây dựng kế hoạch nạp về phòng KH-TC trước ngày 15/8/2017 (qua đ/c Chu Tuấn Anh), đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ chuanhtuancdsp@gmail.com   
 2.2.2 Phòng KH-TC kiểm tra, góp ý chỉnh sửa và dự kiến phân bổ ngân sách. Hoàn thành trước ngày 25/8/2017.
 2.2.3 Lịch duyệt kế hoạch các đơn vị: tháng 9/2017.
 2.2.4 Quá trình xây dựng kế hoạch nếu có vướng mắc, liên hệ phòng Kế hoạch Tài chính để được hướng dẫn.
 Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai./.
Ghi chú: Các tổ chức, đơn vị lấy biểu mẫu gửi kèm theo Hướng dẫn tại Website nhà trường (Các đơn vị làm đúng theo mẫu đã ban hành)
 
Tải mẫu tại file đính kèm
 
File đính kèm: 
Xem tin theo ngày: