< Trở về giao diện Mobile

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2018-2019

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019
1.1. Căn cứ chủ trương, nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.
1.2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và kết quả thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018.
1.3. Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường.
1.4. Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm của năm học; năm học 2018-2019, Nhà trường tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
1.4.1. Về công tác chính trị tư tưởng
Tiếp tục thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn liền với viêc khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm đã cam kết sau khi kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).  
Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên gắn kết chặt chẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với việc thực hiện các nhiệm được giao.
Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong Nhà trường; không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị và lối sống lành mạnh trong toàn thể công chức, viên chức, HSSV
1.4.2. Về công tác tổ chức - cán bộ
Tiếp tục rà soát, sắp xếp hoàn thiện tổ chức bộ máy theo quyết định 2235/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND Tỉnh và các Nghị quyết  của Đảng, chủ trương của Nhà nước về tinh giản bộ máy, biên chế phù hợp với tình hình hiện nay.
 Tiếp tục công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ khoa học; giảm số lượng kết hợp nâng chất lượng lao động phù hợp với ngành nghề và quy mô đào tạo.
1.4.3. Về công tác chuyên môn, nghiệp vụ:
Điều chỉnh, phát triển chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông; xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên các cấp học mầm non, tiểu học và THCS.
Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng mềm đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Tập trung thực hiện công tác tuyển sinh (chính quy và không chính quy) đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra.
Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với việc phát triển và xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông.   
1.4.4. Về công tác kế hoạch - tài chính; hành chính - quản trị
Điều chỉnh, bổ sung kịp thời các quy định và quy chế nội bộ theo các văn bản hiện hành của Nhà nước.
Tập trung các nguồn lực, nghiên cứu cơ chế và nguồn kinh phí để xây dựng cơ sở 2 theo quyết định của UBND tỉnh Nghệ An.
Tăng cường công tác bảo quản, khai thác sử dụng cơ sở vật chất của Nhà trường được giao phù hợp với các quy định hiện hành.
Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trong Nhà trường.
1.4.5. Các công tác khác
Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả công tác của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên.
II. Bố cục nội dung xây dựng kế hoạch              
2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018
2.1.1 Các đơn vị phòng, ban, trung tâm:
- Đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyên môn trong năm học 2017-2018 trên các mặt công tác thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị; các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ cụ thể đã được giao trong kế hoạch đầu năm học (nêu cụ thể nhiệm vụ nào làm được và nhiệm vụ nào chưa làm được) và kinh phí thực hiện so với kế hoạch được giao của đơn vị mình (số liệu minh chứng cụ thể, so sánh với kế hoạch).
- Đánh giá tổng hợp ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân tồn tại và các giải pháp khắc phục.
- Đề xuất và kiến nghị.
2.1.2 Các khoa đào tạo:
- Đánh giá việc thực hiện kế hoạch trong năm học 2017-2018 về các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu, công việc chính  đã được giao trong kế hoạch đầu năm học (đối chiếu  với kế hoạch được giao để nêu cụ thể nhiệm vụ nào làm được và nhiệm vụ  nào chưa làm được); định mức khối lượng công tác giảng dạy (nêu cụ thể số giờ khi xây dựng trong kế hoạch và số giờ thực tế của từng giảng viên, nhóm, tổ, khoa), NCKH và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động được giao so với kế hoạch (số liệu minh chứng cụ thể).
- Đánh giá tổng hợp ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân tồn tại và các giải pháp khắc phục.
- Đề xuất và kiến nghị.
2.1.3 Các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội:
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và kinh phí đã thực hiện năm học 2017-2018.
- Những ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân và giải pháp thực hiện
- Đề xuất và kiến nghị.
2.1.4 Các tổ chức, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội căn cứ vào chủ trương, nhiệm vụ năm học của cấp trên và 05 nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường năm học 2018-2019 để xác định các nhiệm vụ trọng tâm, các nhiệm vụ cụ thể, các chỉ tiêu và công việc chính và các điều kiện để thực hiện của  đơn vị  mình  trong năm học 2018-2019.
2.1.5 Xây dựng hệ thống các đầu công việc:
- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đi học nâng cao trình độ.
- Xây dựng kế hoạch và kinh phí: hội thảo, hội nghị, tập huấn, ngoại khoá, thực tế, thực địa, tổ chức các kỳ thi, câu lạc bộ, sinh hoạt chuyên đề, văn hoá văn nghệ, thể thao…
- Xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, dụng cụ dạy học, giáo trình, tài liệu
2.1.6 Xây dựng kế hoạch lao động, dự kiến phân công giờ dạy (Căn cứ Thông báo số 181/TB-BGDĐT  ngày 30/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông báo chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành giáo viên và chỉ tiêu  đào tạo không chính quy đã được Sở GD&ĐT Nghệ An phê duyệt, Phòng ĐT-NCKH và Trung tâm ĐT-BDNV&KNM chịu trách nhiệm tổng hợp, cung cấp số liệu dự kiến số giờ mà các khoa đào tạo có được trong năm học để các đơn vị có cơ sở xây dựng kế hoạch, phân công, điều hòa lao động; thời gian cung cấp số liệu: đến hết ngày 22/6/2018); nhu cầu tăng, giảm lao động của đơn vị..
2.1.7 Các kiến nghị và đề xuất
2.2 Quy trình và tiến độ
2.2.1 Các tổ chức, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch nạp về phòng KH-TC trước ngày 13/7/2018 (qua đ/c Chu Tuấn Anh), đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ chuanhtuancdsp@gmail.com   
2.2.2 Phòng KH-TC kiểm tra, góp ý chỉnh sửa và dự kiến phân bổ ngân sách. Hoàn thành trước ngày 20/7/2018.
2.2.3 Lịch duyệt kế hoạch các tổ chức, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội: tháng 7-8/2018.
2.2.4 Quá trình xây dựng kế hoạch nếu có vướng mắc, liên hệ phòng Kế hoạch Tài chính để được hướng dẫn.
Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai./.
 
File đính kèm: 
Xem tin theo ngày: