< Trở về giao diện Mobile

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác năm học 2019 -2020

 I. Căn cứ xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020
1.1. Căn cứ chủ trương, nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.
1.2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và kết quả thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019.
1.3. Căn cứ vào tình hình thực tế của Nhà trường.
1.4. Năm học 2019-2020 Nhà trường tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
1.4.1. Tiếp tục giữ vững ổn định tư tưởng chính trị trong Nhà trường; không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống trong toàn thể viên chức, học sinh sinh viên. Xây dựng khối đoàn kết, tương trợ lẫn nhau nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận, dân chủ, kỷ cương, trung thực, trách nhiệm trong toàn Trường.
1.4.2. Hoàn thành công tác điều chỉnh tổ chức, bộ máy theo đề án đã được UBND Tỉnh phê duyệt; Tiếp tục công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý và điều hành; thực hiện nguyên tắc làm việc dân chủ, công khai bằng kế hoạch và quy chế; tiếp tục rà soát bổ sung hoàn thiện các quy định nội bộ; xây dựng phương án điều hòa và sử dụng hợp lý lao động; củng cố kỷ cương nền nếp dạy học và các hoạt động phục vụ; đảm bảo cao nhất an ninh và an toàn trật tự trong Nhà trường. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trên cơ sở các kiến nghị của Đoàn đánh giá ngoài.
1.4.3. Điều chỉnh, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Rà soát và điều chỉnh chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo theo đúng các yêu cầu, tiêu chí của Bộ GD&ĐT, có đầy đủ các bên tham gia và ý kiến của nhà sử dụng.
1.4.4. Tích cực giới thiệu, quảng bá thương hiệu của nhà trường thông qua sứ mạng, giá trị cốt lõi và chiến lược phát triển nhà trường trong giai đoạn đổi mới giáo dục hiện nay; Tập trung các nguồn lực để xây dựng, phê duyệt đề án và đưa vào sử dụng hiệu quả Trường thực hành sư phạm; Nghiên cứu phương án để hợp tác xây dựng trường phổ thông liên cấp chất lượng cao nhằm phát huy hiệu quả cơ sở vật chất của Nhà trường.
1.4.5. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách của viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên; tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường.
II. Bố cục nội dung xây dựng kế hoạch              
2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019
2.1.1. Các đơn vị phòng, ban, trung tâm:
- Đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyên môn trong năm học 2018-2019 trên các mặt công tác thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị; các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ cụ thể đã được giao trong kế hoạch đầu năm học (nêu cụ thể nhiệm vụ nào làm được và nhiệm vụ nào chưa làm được) và kinh phí thực hiện so với kế hoạch được giao của đơn vị mình (số liệu minh chứng cụ thể, so sánh với kế hoạch).
- Đánh giá tổng hợp ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân tồn tại và các giải pháp khắc phục.
- Đề xuất và kiến nghị.
2.1.2. Các khoa đào tạo:
- Đánh giá việc thực hiện kế hoạch trong năm học 2018-2019 về các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu, công việc chính đã được giao trong kế hoạch đầu năm học (đối chiếu  với kế hoạch được giao để nêu cụ thể nhiệm vụ nào làm được và nhiệm vụ  nào chưa làm được); định mức khối lượng công tác giảng dạy (nêu cụ thể số giờ khi xây dựng trong kế hoạch và số giờ thực tế của từng giảng viên, nhóm, tổ, khoa), NCKH và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động được giao so với kế hoạch (số liệu minh chứng cụ thể).
- Đánh giá tổng hợp ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân tồn tại và các giải pháp khắc phục.
- Đề xuất và kiến nghị.
2.1.3. Các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội:
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và kinh phí đã thực hiện năm học 2018-2019.
- Những ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân và giải pháp thực hiện
- Đề xuất và kiến nghị.
2.2. Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020
2.2.1. Các tổ chức, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội căn cứ vào chủ trương, nhiệm vụ năm học của cấp trên và 05 nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường năm học 2019-2020 để xác định các nhiệm vụ trọng tâm, các nhiệm vụ cụ thể, các chỉ tiêu và công việc chính và các điều kiện để thực hiện của  đơn vị  mình  trong năm học 2019-2020.
2.2.2. Xây dựng hệ thống các đầu công việc:
- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đi học nâng cao trình độ.
- Xây dựng kế hoạch và kinh phí: hội thảo, hội nghị, tập huấn, ngoại khoá, thực tế, thực địa, tổ chức các kỳ thi, câu lạc bộ, sinh hoạt chuyên đề, văn hoá văn nghệ, thể thao…
- Xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, dụng cụ dạy học, giáo trình, tài liệu.
2.2.3. Xây dựng kế hoạch lao động, dự kiến phân công giờ dạy (Căn cứ Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Nghệ An Về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm học 2019-2020; Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh Nghệ An Về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2019 tỉnh Nghệ An; Thông báo số 112/TB-CĐSPNA ngày 29/7/2019 của Trường CĐSP Nghệ An Thông báo kết luận của Hội đồng Khoa học và đào tạo; Phòng ĐT-NCKH và Trung tâm ĐT-BDNV&KNM chịu trách nhiệm tổng hợp, cung cấp số liệu dự kiến số giờ mà các khoa đào tạo có được trong năm học để các đơn vị có cơ sở xây dựng kế hoạch, phân công, điều hòa lao động; thời gian cung cấp số liệu: đến hết ngày 05/8/2019); nhu cầu tăng, giảm lao động của đơn vị..
2.2.4. Các kiến nghị và đề xuất
2.3. Quy trình và tiến độ
2.3.1. Các tổ chức, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch nạp về phòng KH-TC trước ngày 12/8/2019 (qua đ/c Chu Tuấn Anh), đồng thời gửi vào địa chỉ chuanhtuancdsp@gmail.com   
2.3.2. Phòng KH-TC kiểm tra, góp ý chỉnh sửa và dự kiến phân bổ ngân sách. Hoàn thành trước ngày 20/8/2019.
2.3.3. Lịch duyệt kế hoạch các tổ chức, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội: tháng 9/2019.
2.3.4. Quá trình xây dựng kế hoạch nếu có vướng mắc, liên hệ phòng Kế hoạch - Tài chính để được hướng dẫn.
Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai./.
File đính kèm: 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển