< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII)

Căn cứ Kế hoạch số 122 - KH/Th.U, ngày 03/7/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An ban hành kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.  Mục đích
- Giúp cán bộ, đảng viên nắm được những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng. Trên cơ sở đó chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa các Nghị quyết vào  cuộc sống.
-  Tổ chức làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của các nghị quyết trong  đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.
2. Yêu cầu
 - Tổ chức học tập nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực theo sát tình hình của Đảng bộ, tránh làm chiếu lệ, hình thức.
-  Chú trọng công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời  việc học tập, quán triệt cũng như tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).
- Thảo luận, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phải thể hiện được quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn được quyết định tại Hội nghị; phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường và đảm bảo điều kiện thực hiện.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI
1. Nội dung học tập, quán triệt
Tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp, nội dung cơ bản trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) gồm:
- Nghị quyết về Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
- Nghị quyết về Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong  doanh nghiệp.
- Nghị quyết về Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
2. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động
- BCH Đảng bộ Trường chọn một số nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp đến Nhà trường để xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình phù hợp với chức năng của Nhà trường.
- Các Chi bộ cụ thể hóa kế hoạch của BCH Đảng bộ Trường gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình phù hợp với chức năng của từng tổ chức.
- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền  xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các Nghị quyết  Hội nghị Trung ương 7 phù hợp chức trách, nhiệm vụ được giao.
- Chương trình, kế hoạch hành động được thảo luận dân chủ trong cấp ủy và thông qua hội nghị cán bộ chủ chốt.
3. Viết thu hoạch cá nhân
- Tất cả cán bộ, đảng viên tham gia các lớp học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 đều phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp, nội dung cơ bản trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, tổ chức, cá nhân. Bí thư Đảng bộ trực tiếp chỉ đạo việc viết thu hoạch hiệu quả, thiết thực.
- Việc tham gia học tập, quán triệt và viết thu hoạch các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng là một căn cứ để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm ở các chi bộ, tổ chức.
4. Tài liệu hoc tập
- Tài liệu Nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII.
- Tài liệu Học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII.
- Tài liệu Hỏi - đáp văn kiện Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII.
III. TỔ CHỨC HỌC TẬP
1. Đối tượng: toàn thể đảng viên, công chức, viên chức trong Nhà trường.
2. Nội dung: Như mục 1 (II)
3. Thời gian: 01 buổi (dự kiến trong khoàng thời gian từ ngày 02/8 đến  ngày 10/8/2018).
4. Báo cáo viên:
- Mời báo cáo viên Thành phố trực tiếp quán triệt.
- Bí thư Đảng ủy quán triệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của nhà trường.
IV. PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN VÀ KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC
1. Phổ biến, tuyên truyền
Đảng ủy Trường chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền rộng rãi các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng trong đảng viên, công chức, viên chức trên các website Nhà trường; tuyên truyền, phổ biến các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng bằng các hình thức đa dạng, phù hợp. Thời gian từ tháng 8/2018 đến hết Quý III/2018.
2. Về công tác kiểm tra, đôn đốc
- Đảng ủy Trường chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc học tập, quán triệt nghị quyết và việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết.
- Việc kiểm tra, đôn đốc được thực hiện nghiêm túc, theo lộ trình phù hợp để bảo đảm nắm chắc tình hình, uốn nắn, khắc phục kịp thời các khó khăn, hạn chế; sau đợt tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có sơ kết, tổng kết, báo cáo Thành ủy.
 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Chi bộ Kế hoạch - Tài chính và Tổ chức - Đối ngoại chủ trì tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của nhà trường.
2. Phòng Hành chính - Quản trị chuẩn bị maket, cơ sở vật chất tại Hội trường cơ sở 1 cho buổi học tập, quán triệt Nghị quyết.
3. Phòng Kế hoạch - Tài chính chuẩn bị kinh phí cho buổi học tập, quán triệt Nghị quyết.
4. Ban Thường vụ Đảng ủy chuẩn bị mời báo cáo viên theo quy định ở mục 4 (III), báo cáo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Nhà trường tại Hội nghị.
5. Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị mẫu Thu hoạch học tập, quán triệt  các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) để cung cấp cho các chi bộ triển khai viết thu hoạch sau khi học tập, quán triệt. Báo cáo việc thực hiện học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) cho Ban Tuyên giáo Thành ủy trước 30/8/2018.
6. Các chi bộ, tổ chức trực thuộc nộp bài Thu hoạch về Văn phòng Đảng ủy sau ngày tổ chức Hội nghị học tập 03 ngày.
7. Bí thư các chi bộ chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát việc học tập, quán triệt và viết thu hoạch các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) tại chi bộ mình. 
 
Xem tin theo ngày: