< Trở về giao diện Mobile

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2017 - 2018

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
Căn cứ Thông tư  số 35 /2015/TT- BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 64/2015//QĐ - UBND ngày 31/10/2015 của UBND tỉnh Nghệ An, ban hành Quy chế  về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Căn cứ Quy định về công tác thi đua, khen thưởng đối với cán bộ quản lý, giảng viên, lao động hành chính ở trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 256/QĐ - CĐSP ngày 21/4/2015.
Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An;
Nhà trường xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm học 2016 - 2017 và tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Trường,  khắc phục mọi khó khăn để nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường kỷ cương, nề nếp trong giảng dạy, học tập; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và các mục tiêu phát triển của ngành Giáo dục.
2. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong từng tổ chức và trong toàn Trường, hăng hái thi đua cải tiến phương pháp công tác, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống các tệ nạn xã hội, chống bệnh thành tích, tích cực xây dựng môi trường văn hoá trường học.
3. Phong trào thi đua phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tạo bước chuyển biến mới trong các lĩnh vực công tác và hoạt động. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người học tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường.
4. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua thường xuyên với các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
5. Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng; khen thưởng phải trên cơ sở kết quả, thành tích thi đua; thực hiện đúng quy trình, nâng cao chất lượng khen thưởng, bảo đảm khen thưởng kịp thời, thực chất, chính xác, dân chủ, công khai.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Đối tượng thi đua
- Tập thể: Các khoa, phòng, ban, trung tâm thuộc Trường.
- Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức và người học trong Nhà trường.
2. Nội dung thi đua
- Thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra.
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 16/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Thực hiện có hiệu quả Phòng trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của Ngành. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Hưởng ứng các phong trào do Trung ương, Ngành, địa phương và Khối thi đua phát động.
- Phát động các đợt thi đua gắn với các hoạt động lập thành tích chào mừng: Đại hội Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Hội Quốc phòng toàn dân, ngày thành lập Đoàng TNCS Hồ Chí Minh 26/3; ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5, ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9.
3. Kế hoạch hoạt động     
Thời gian
Nội dung hoạt động
Phát động thi đua đợt 1.
Từ tháng 10/2017 - 01/2018
10/2016
 
- Các tổ chức trực thuộc đăng ký danh hiệu thi đua và ký cam kết thực hiện thi đua năm học 2017 - 2018.
- Phát động các phong trào thi đua năm học 2017 - 2018
- Tổ chức lễ trao tặng các danh hiệu, các hình thức khen cao nhân dịp khai giảng năm học 2017 - 2018
- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi đua năm học 2017 - 2018 của các đơn vị.
- Triển khai các hoạt động phong trào “Thi đua dạy tốt - học tốt”, VHVN chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 và Đại hội Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022.
11/2017
- Tham gia triển khai và thực hiện kế hoạch hoạt động Khối thi đua các trường ĐH, CĐ.
- Triển khai các nội dung thi đua gắn với kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017).
12/2017
- Thi đua lập thành tích Kỷ niệm 43 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017) và 28 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2017).
- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
01/2018
- Sơ kết học kỳ 1 năm học 2017 - 2018
- Biểu dương những điển hình thực hiện nâng cao chất lượng dạy - học.
Phát động phong trào thi đua đợt 2
Từ tháng 2 /2018 -  7/2018
02/2018
- Tiếp tục thi đua lập thành tích Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018).
3/2018
- Triển khai nội dung thi đua “Dạy tốt - học tốt” kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 2018)  và 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931 - 26/3/2018).
- Tham gia hoạt động Khối thi đua các  trường ĐH, CĐ tổ chức.
4/2018
- Triển khai các nội dung thi đua gắn với kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5.
- Thực hiện công tác kiểm tra hoạt động thi đua, khen thưởng theo kế hoạch, trọng tâm là kết quả thực hiện hưởng ứng phòng thi đua “Dạy tốt - Học tốt”.
5/2018
- Triển khai các nội dung thi đua gắn với kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Ban hành hướng dẫn tổng kết, bình xét danh hiệu thi đua năm học 2017 - 2018.
6/2018
- Chỉ đạo các đơn vị tổng kết, bình xét danh hiệu thi đua đúng yêu cầu và tiến độ thời gian.
- Tổng kết, bình xét danh hiệu thi đua đề nghị các hình thức khen thưởng các cấp năm học 2017 -2018.
- Tham dự tổng kết Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Nghệ An.
7/2018
Hoàn thiện hồ sơ thi đua, khen thưởng của cá nhân và tập thể, nộp về Ban thi đua khen thưởng Tỉnh trước ngày 15/7/2018.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trưởng chỉ đạo các tổ chức trực thuộc triển khai Kế hoạch và phát động phong trào thi đua. Chỉ đạo sơ kết, tổng kết đề nghị các cấp khen thưởng kịp thời các cá nhân và tập thể tiêu biểu.
2. Thường trực Hội đồng thi đua chịu trách nhiệm phối hợp với đoàn thể triển khai, hướng dẫn phát động phong trào thi đua năm học và ngắn hạn trong toàn Trường theo nội dung kế hoạch đã nêu. Theo dõi, kiểm tra các hoạt động thi đua của tập thể và cá nhân; đánh giá tình hình hoạt động thi đua và tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tiến hành bình xét thi đua một cách khách quan, công bằng.
3. Trưởng các tổ chức trực thuộc tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể hoá nội dung thi đua cho phù hợp và phát động cán bộ, viên chức tham gia tích cực các phong trào thi đua./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển