< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào"

Căn cứ Công văn số 32-KH/BTCCT ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Tỉnh ủy Nghệ An về việc tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào";
Thực hiện kế hoạch số 80-KH/Th.U ngày 19 thán 7 năm 2017 về việc tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào";
 Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào";
Ban Thường vụ Công đoàn Trường xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Hưởng ứng "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017" chào mừng kỷ niệm 55 năm  ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962-5/9/1917); 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2017).
- Góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ trong thành phố về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong quá trình đấu tranh chống lại kẻ thù chung, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước phát triển; vun đắp tình hữu nghị, thủy chung của hai dân tộc Việt Nam - Lào; đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch, gây chia rẽ quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.
- Tổ chức cuộc thi trong các Công đoàn bộ phận đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1.Đối tượng dự thi:
Là cán bộ, viên chức trong toàn Trường.
2. Nội dung, hình thức.
Mỗi cá nhân được tham gia 2 hình thức.
2.1. Thi trắc nghiệm hàng tuần (Tự do).
Người dự thi truy cập vào một trong các trang web sau đây để tham gia dự thi:
- Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: http://vietlao.dangcongsan.vn;
- Báo Nhân dân: www.nhandan.org.vn;
- Báo Quân đội Nhân dân: www.qdnd.vn;
- Tạp chí Tuyên giáo điện tử: www.tuyengiao.vn
- Báo Tiền phong: www.tienphong.vn
- Báo Thanh niên: www.thanhnien.vn;
- Báo Tuổi trẻ: www.tuoitre.vn
2.2. Thi viết (bắt buộc)
- Bài dự thi của tác giả phải là các tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách.... và phải chuyển tải được một trong các chủ đề gợi ý của Ban Tổ chức cuộc thi, cụ thể như sau:
+ Những cơ sở tạo nên việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, Lào Việt Nam (5/9/1962). Ý nghĩa của việc thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước.
+ Phát triển liên minh chiến đấu, đánh thắng các chiến lược chiến tranh của Đế quốc Mỹ, giành thắng lợi hoàn toàn (1963 - 1975).
+ Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản, Chủ tịch Xuphanuvông và các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước trong quá trình phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.
+ Quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam từ năm 1976 đến nay. Ý nghĩa và tầm quan trọng của Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (được ký kết ngày 18/7/1977).
+ Những kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
+ Những biểu hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết, gắn bó thủy chung, son sắt của hai dân tộc Việt Nam - Lào dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước từ khi thiết lập mối quan hệ hợp tác và hữu nghị đến nay.
+ Những kinh nghiệm quý báu về việc gìn giữ, củng cố, phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.
+ Tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong lịch sử của hai dân tộc và trên những chặng đường phát triển mới.
+ Những cảm nhận về nền văn hóa, về đất nước và con người Lào.
+ Cần làm gì để gìn giữ, phát huy tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.
+ Tại sao các thế lực thù địch xuyên tạc gây chia rẽ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.
+ Tại sao hai dân tộc Việt Nam - Lào phải yêu thương gắn bó chặt chẽ với nhau.
- Bài dự thi sử dụng ngôn từ tiếng Việt. Có thể viết tay hoặc đánh máy, với dung lượng tối đa 5.000 từ, khuyến khích đánh máy và in trên giấy A4, font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14. Có thể sử dụng ảnh để minh họa phong phú thêm bài viết (ghi rõ nguồn, tên tác giả ảnh).
- Bài dự thi phải ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi (ngày, tháng, năm sinh), giới tính, nghề nghiệp, thành phần dân tộc, tôn giáo, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.
- Bài dự thi không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức.
- Thể lệ Cuộc thi thực hiện theo quy định của Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương ban hành.
3. Cơ cấu giải thưởng
- 01 giải nhất                  : 300.000đ
- 02 giải nhì                    : 200.000đ
- 03 giải ba                     : 150.000đ
- 05 giải khuyến khích   : 100.000đ
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Ban Thường vụ Công đoàn lập dự trù kinh phí tổ chức cuộc thi; Chỉ đạo kiểm tra đôn đốc việc triển khai cuộc thi ở các Công đoàn bộ phận.
- Mỗi Công đoàn bộ phận thành lập 01 đội dự thi; Đội thi nạp bài dự thi về Ban tổ chức trước ngày 20/8/2017 tại Văn phòng Công đoàn trường.
- Ban giám khảo tiến hành chấm bài dự thi từ ngày 21/8/2017 đến 25/8/2017 tại Văn phòng Công đoàn trường.
- Ban tổ chức chọn 3 bài dự thi tiêu biểu (01 giải nhất + 02 giải nhì) gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp thành phố trước ngày 30/8/2017.
- Các Đội dự thi căn cứ kế hoạch triển khai cuộc thi nghiêm túc và đạt hiệu quả.
- Các Công đoàn bộ phận căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ, xây dựng kế hoạch, khuyến khích, vận động và hướng dẫn đoàn viên Công đoàn của đơn vị mình tích cực tham gia cả hai hình thức thi trắc nghiệm hàng tuần và thi viết./.
 
Xem tin theo ngày: