< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay”

 UBND TỈNH NGHỆ AN                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐSP NGHỆ AN                                                    Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Số: 02/KH-CĐSP                                                                          Nghệ An, ngày 09 tháng 01 năm 2018
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
 
Triển khai Kế hoạch năm học 2017-2018, Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nayvới các nội dung cụ thể như sau:
1. Mục tiêu hội thảo
- Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay.
- Hội thảo là diễn đàn để các học giả, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà giáo, các nhà quản lý và những người quan tâm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng giải quyết các vấn đề về thực trạng và giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay.
2. Nội dung hội thảo
 Hội thảo tập trung vào một số vấn đề sau:
- Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay;
- Kinh nghiệm về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cấp Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
- Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS trong các trường sư phạm đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó tập trung vào các giải pháp về mô hình, phát triển chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh mới;
- Đẩy mạnh mối quan hệ phối hợp giữa các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An với các cơ sở đào tạo giáo viên thuộc tỉnh trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục;
- Đề xuất nội dung đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay.
3. Thành phần tham gia
- Các nhà khoa học, nhà giáo trong và ngoài tỉnh Nghệ An quan tâm đến nội dung Hội thảo.
- Đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT Nghệ An, các phòng GD&ĐT trên địa bàn tỉnh Nghệ  An.
- Đại diện lãnh đạo, giáo viên các trường THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
- Đại diện lãnh đạo, giáo viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp có đào tạo giáo viên THCS, Tiểu học và Mầm non trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
4Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức
- Thời gian: Ngày 26 tháng 5  năm 2018.
- Địa điểm: Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An (Cơ sở 1, Số 389, Đường Lê Viết Thuật, Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An).
5. Tiến độ thực hiện
- Tháng 12/2017: Thành lập Ban tổ chức và xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo.
- Tháng 1/2018-20/4/2018: Vận động viết bài, xác định cụ thể các nội dung hội thảo, liên hệ các đơn vị liên quan để phối hợp tổ chức.
            - Từ 20/4 đến 15/5/2018: Tổng hợp và phản biện bài viết. Biên tập, hoàn thiện Kỷ yếu.
-  26/5/2018: Tổ chức Hội thảo.
6. Sản phẩm của Hội thảo
Các bài viết tham gia Hội thảo sẽ được phản biện, biên tập bởi các chuyên gia giáo dục có uy tín trong ngành. Những bài có chất lượng sẽ được lựa chọn in trong Tạp chí Giáo dục-ISSN 2354 0753 (Tạp chí lí luận Khoa học giáo dục, Bộ giáo dục và Đào tạo), ngoài ra các bài khác có nội dung phù hợp sẽ được tuyển đăng trong Thông báo khoa học trường CĐSP Nghệ An Kỷ yếu của Hội thảo.
7. Phân công thực hiện:
7.1. Phòng ĐT-NCKH: Chịu trách nhiệm chính trong các hoạt động: lập kế hoạch, chương trình hội thảo; chuẩn bị nội dung hội thảo, tập hợp bài viết; tổ chức phản biện, phân loại bài viết; tổ chức biên tập, in ấn kỷ yếu đúng thời hạn. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tốt Hội thảo.
7.2. Trung tâm ĐTBDNV&KNM: Phối hợp với phòng Đào tạo-NCKH để cung cấp thông tin hội thảo, chuẩn bị nội dung, liên hệ đặt hàng bài viết với chuyên gia, nhà giáo thuộc các phòng chuyên môn Sở GD&ĐT, các Phòng GD&ĐT trên địa bàn tỉnh. 7.3. Phòng HC-QT: Chuẩn bị cơ sở vật chất cho Hội thảo: phòng Hội thảo, loa máy, điện, maket Hội thảo, lễ tân phục vụ Hội thảo.
7.4. Phòng KH-TC: Căn cứ kế hoạch đã phê duyệt, căn cứ vào Quy chế chi tiêu nội bộ trường để chuẩn bị kinh phí cho hội thảo.
7.5. Trung tâm Thư viện-Thiết bị: Chuẩn bị các thiết bị phục vụ Hội thảo.
7.6. Các tổ chức, tổ chức chính trị-xã hội: Thông báo cho công chức, viên chức được biết kế hoạch và nội dung Hội thảo để tham gia viết bài, đóng góp ý kiến cho Ban tổ chức. Riêng các Khoa đào tạo, yêu cầu có ít nhất 30% số giảng viên phải có bài viết đúng chủ đề Hội thảo, trong đó mỗi bộ môn phải có ít nhất 01 bài viết, đây được xem là tiêu chí quan trọng đánh giá hoạt động chuyên môn trong nhà trường năm học 2017-2018.
Trên đây là Kế hoạch Hội thảo khoa học cấp trường, Hiệu trưởng Nhà trường thông báo tới các tổ chức liên quan triển khai thực hiện./.
                                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận:                                                                  
- Hiệu trưởng, các phó HT;                                                                                                                     (Đã ký)
- Các tổ chức, tổ chức CT-XH trong trường;
- Lưu: VT, ĐT-NCKH.                                                      
                                                                                                                                                      PGS.TS Lưu Tiến Hưng
 
Xem tin theo ngày: