< Trở về giao diện Mobile

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN NHIỆM KỲ 2017 - 2022 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-TLĐ, ngày 28/11/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Kế hoạch số 63/KH-LĐLĐ ngày 20/12/2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp; Hướng dẫn số 06/HD-LĐLĐ ngày 15/2/2017 của Liên đoàn Lao động Nghệ An về một số nội dung thực hiện kế hoạch Đại hội công đoàn các cấp; Hướng dẫn số 07/HD-LĐLĐ ngày 21/2/2017 của Liên đoàn lao động Nghệ an về công tác nhân sự tại Đại hội công đoàn các cấp
            Ban Thường vụ Công đoàn trường CĐSP Nghệ An xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn Bộ phận nhiệm kỳ 2017 - 2022 tiến tới Đại hội Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 
1. Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hoạt động của tổ chức Công đoàn, trong đội ngũ nhà giáo, viên chức, người lao động Ngành Giáo dục; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tập hợp đông đảo Nhà giáo, viên chức, người lao động vào tổ chức công đoàn, xây dựng công đoàn vững mạnh, góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.
2. Đánh giá đúng thực trạng tình hình Nhà giáo, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn; kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn cấp mình, Nghị quyết đại hội công đoàn cấp trên; rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ yếu kém, tồn tại và nguyên nhân; đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục và đào tạo trong thời kỳ thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
3. Lựa chọn bầu vào ban chấp hành công đoàn bộ phận những đoàn viên có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội, có trách nhiệm, tâm huyết, dám đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng đoàn viên công đoàn, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.
4. Đại hội công các đoàn bộ phận phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và dân chủ của đoàn viên công đoàn, người lao động và tổ chức công đoàn; tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của ban chấp hành công đoàn bộ phận; coi trọng chất lượng, tránh phô trương hình thức, tiết kiệm về thời gian và kinh phí.
5. Phương châm của Đại hội: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.
 
II. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
1. Nội dung đại hội công đoàn bộ phận
- Thảo luận, thông qua các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 - 2017; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp của hoạt động công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của đại hội công đoàn trường.
- Bầu ban chấp hành công đoàn bộ phận và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn trường.
- Đề xuất, kiến nghị với Chi ủy, Chính quyền về những vấn đề có liên quan đến nâng cao hiệu quả công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của nhà giáo, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn bộ phận.
2. Thời gian đại hội
- Đại hội các công đoàn bộ phận: Hoàn thành trước 20/9/2017. Thời gian đại hội không quá 01 ngày.
- Đại hội công đoàn trường: Hoàn thành trước 10/10/2017. Thời gian đại hội không quá 01 ngày.
3. Một số yêu cầu khác
3.1. Báo cáo trình đại hội
- Báo cáo cần xây dựng ngắn gọn, có số liệu phân tích, đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ theo các nội dung hoạt động của công đoàn; làm rõ khuyết điểm yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm.
- Về phướng hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022 cần nêu rõ mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, tập trung vào những vấn đề mà đoàn viên quan tâm như: Điều kiện làm việc, đời sống, việc làm, thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, của Nhà trường và của Ngành trong tình hình mới…
3.2. Thảo luận tại đại hội
- Không tham luận theo hình thức báo cáo thành tích tại đại hội, cần tập trung thảo luận các thách thức đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới phương thức tổ chức và nội dung hoạt động của công đoàn bộ phận; bổ sung những nội dung quan trọng và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ trong các công đoàn bộ phận và trong toàn trường.
- Khuyến khích việc đối thoại, chất vấn tại đại hội về những vấn đề cụ thể được đoàn viên, người lao động quan tâm, đề xuất kiến nghị.
 
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI
1. Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội đại biểu Công đoàn trường khóa XV, nhiệm kì 2017-2022
Ban chấp hành Công đoàn trường thành lập các tiểu ban giúp việc và chuẩn bị Đại hội gồm các tiểu ban: Tiểu ban nội dung, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban tổ chức và phục vụ đại hội.
2. Yêu cầu xây dựng Ban chấp hành, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu ban chấp hành công đoàn bộ phận
2.1. Yêu cầu xây dựng ban chấp hành công đoàn bộ phận
- Ban chấp hành công đoàn do đại hội công đoàn bộ phận bầu, là những đoàn viên  có bản lĩnh đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, viên chức, người lao động.
- Xây dựng Ban chấp hành công đoàn phải lấy chất lượng, tiêu chuẩn là chính, có số lượng và cơ cấu hợp lý;
- Cấu tạo Ban chấp hành cần kết hợp hài hòa giữa 3 độ tuổi, cơ cấu phải trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn;
- Việc giới thiệu nhân sự phải đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình, đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban thường vụ công đoàn trường.
2.2. Tiêu chuẩn chung của ủy viên ban chấp hành công đoàn bộ phận
- Có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn vững vàng, trách nhiệm và tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn; quyết tâm thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo, có uy tín trong đơn vị và có khả năng đoàn kết tập hợp được đoàn viên công đoàn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động.
- Có năng lực tham gia xây dựng và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào công tác công đoàn; có kiến thức am hiểu về ngành nghề; có kỹ năng hoạt động và nghiệp vụ công tác công đoàn.
- Có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ; có đạo đức, lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị; có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng và lãng phí; không cục bộ bản vị, cơ hội; không lãng phí, tham nhũng và bao che cho tham nhũng.
2.3. Điều kiện tham gia ban chấp hành công đoàn bộ phận
Người tham gia ban chấp hành ngoài đảm bảo theo tiêu chuẩn trên, cần phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Người tham gia lần đầu: Còn đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất một nhiệm kỳ đại hội công đoàn.
- Người tái cử: Còn đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất 1/2 nhiệm kỳ. Những đồng chí đang tham gia cấp ủy đảng, quá trình chuẩn bị nhân sự, Ban thường vụ công đoàn trường chủ động trao đổi với cấp ủy đảng để xem xét, quyết định.
- Người tham gia Ban chấp hành Công đoàn bộ phận phải có lý lịch rõ ràng, tự nguyện, có điều kiện tham gia ban chấp hành và đã được phê duyệt trong nguồn qui hoạch.
2.4. Cơ cấu ban chấp hành công đoàn bộ phận
- Ban chấp hành công đoàn bộ phận cần có số lượng hợp lý, có tính kế thừa và sự phát triển, được chuẩn bị theo quy trình dân chủ, công khai, đúng nguyên tắc, nhưng nhất thiết không vì cơ cấu mà làm giảm chất lượng ủy viên ban chấp hành công đoàn bộ phận.
- Ban chấp hành công đoàn bộ phận cần có 3 độ tuổi (dưới 40 tuổi, từ 40 đến dưới 50 tuổi, từ 50 tuổi trở lên). Coi trọng cơ cấu đoàn viên đang trực tiếp giảng dạy, đoàn viên là người ngoài Đảng tâm huyết với hoạt động Công đoàn.
2.5. Số lượng ủy viên ban chấp hành công đoàn
Số lượng ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra cấp nào do đại hội cấp đó quyết định, song không vượt quá số lượng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, cụ thể như sau:
- Ban Chấp hành công đoàn bộ phận từ 1-3 ủy viên;
- Ban chấp hành công đoàn trường khóa XV: 11 ủy viên;
- Ban Thường vụ công đoàn trường khóa XV: 3 ủy viên;
- Ủy ban kiểm tra công đoàn trường khóa XV: 3 ủy viên.
3. Đại biểu dự đại hội công đoàn bộ phận và bầu đại biểu đi dự Đại hội công đoàn trường
3.1. Đại biểu dự đại hội công đoàn bộ phận
Đại hội công đoàn bộ phận 100% đoàn viên công đoàn tham gia.
3.2. Đại biểu đi dự đại hội công đoàn trường
- Đại biểu khách mời (do BCH công đoàn trường mời).
- Đại biểu đương nhiên gồm: Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng; Ban Chấp Hành công đoàn Trường, Trưởng ban thanh tra nhân dân, Ủy ban Kiểm tra công đoàn Trường đương nhiệm.
- Đại biểu bầu ở các công đoàn bộ phận.
4. Kinh phí tổ chức đại hội công đoàn bộ phận
Nguồn kinh phí tổ chức đại hội công đoàn bộ phận được sử dụng từ nguồn tài chính công đoàn bộ phận và sự hỗ trợ của Nhà trường.
 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Việc chuẩn bị và tổ chức đại hội công đoàn bộ phận là trách nhiệm của tập thể ban chấp hành các công đoàn bộ phận. Trong quá trình chuẩn bị đại hội, ban chấp hành công đoàn bộ phận phải báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy đảng cùng cấp, Ban chấp hành Công đoàn trường.
2. Để có cơ sở rút kinh nghiệm kịp thời trong quá trình chỉ đạo và hướng dẫn đại hội, Công đoàn trường sẽ lựa chọn và giao nhiệm vụ cho 01 công đoàn bộ phận chức đại hội điểm.
3. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017 - 2022 có kế hoạch riêng.
Ban Thường vụ Công đoàn trường yêu cầu các công đoàn bộ phận nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị công đoàn bộ phận về Ban Thường vụ Công đoàn trường để thống nhất thực hiện./.
 
Xem tin theo ngày: