< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên” năm học 2017 – 2018

Thực hiện Công văn số 3333 /BGDĐT-CTHSSV ngày 02/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2017 – 2018; Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2017 – 2018 như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.1. Nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế.
1.2. Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật về công tác HSSV; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.
1.3. Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2017 - 2018 phải được tiến hành nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao; Có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt học.
1.4. Kết quả hoàn thành đợt học tập này là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện và xét danh hiệu thi đua cho HSSV năm học 2017 - 2018.
 
II. NỘI DUNG GIẢNG DẠY - HỌC TẬP
           2.1. Các nội dung của “Tuần sinh hoạt công dân HSSV”:
1. Quán triệt các nội dung đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chú trọng nội dung liên quan tới giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Quán triệt phương hướng nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở, liên hệ với các nội dung đang triển khai ở địa phương và cả nước; các nội dung cốt lõi trong các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 5 năm (giai đoạn 2016 - 2021). Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Kế hoạch 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ GD&ĐT về triển khai Chỉ thị số 05/CT/TW. Thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; Về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho HSSV phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay.
   2. Quán triệt các các nhiệm vụ, giải pháp triển khai Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT, ngày 04/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trong ngành Giáo dục và và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm học 2017-2018.
    3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan tới HSSV như: Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học được đề cập tại Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; Luật Giáo dục đại học năm 2012, Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13; Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13, Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020; Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 của ngành Giáo dục.
4. Tình hình kinh tế - chính trị - xã hội quốc tế và trong nước trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới. Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam, phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế về vụ kiện của Philippin đối với yêu sách “đường 9 đoạn” của Trung Quốc. Hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
 5. Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS. Phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; Quy định về thực hiện nếp số văn hóa học đường trong Trường CĐSP Nghệ An. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho HSSV tập trung vào các nội dung: Thực hiện quy tắc giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng quy cách và không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia; Vận động HSSV thực hiện các hành vi văn hoá khi tham gia giao thông: Tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; Chủ động nhường đường, thân thiện với người đồng hành; Không nói tục, chửi bậy, hút thuốc lá và vứt rác bừa bãi; Hạn chế sử dụng còi, sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông; mặc áo phao khi đi đò.
 6. Công tác y tế trường học: phòng chống dịch bệnh, bệnh tật trong trường học, tuyên truyền về ý nghĩa và trách nhiệm của việc tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc: 100 % HSSV tham gia bảo hiểm y tế (thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020).
7. Tuyên truyền cho HSSV về mục đích, ý nghĩa khi tham gia hoạt động tình nguyện, các chế độ, chính sách cho HSSV khi tham gia hoạt động tình nguyện theo Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; công tác thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ gắn với Chương trình công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh niên trường học năm học 2017 – 2018; Tăng cường tổ chức các chuyên đề, các diễn đàn về giáo dục kiến thức gia đình, giới, sức khỏe sinh sản vị thành niên; công tác thanh niên gắn với triển khai Chương trình công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh niên, sinh viên trường học 2017-2018;  Quán triệt, phổ biến các nội dung công tác giáo dục thể chất, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; giáo dục kỹ năng sống, ý thức tự chăm sóc, rèn luyện thân thể, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, giáo dục kiến thức về gia đình, giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, sức khỏe tình dục; Phổ biến, quán triệt các nội dung về yêu cầu HSSV thực hành các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm xây dựng môi trường văn hóa học đường, tham gia các câu lạc bộ sở thích …. 
8. Các nội dung khác do nhà trường bổ sung, quy định. Cụ thể: Tổng quan về nhà trường và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 – 2018; Tình hình việc làm của HSSV sau tốt nghiệp, Luật lao động, Luật viên chức, công chức; Công tác nội trú cho HSSV; Công tác thư viện – thiết bị trường học đối với HSSV; Nội dung chuyên ngành của từng khoa đào tạo.
 9. Các quy chế: Quy chế đào tạo; Quy chế Học sinh, sinh viên; Quy chế ĐGKQRL; Quy chế Học sinh, sinh viên nội, ngoại trú; Bổ sung một số điểm mới về quy chế đào tạo, chế độ chính sách.
10. Trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc của HSSV.
             2.2. Nội dung tổng quan cho từng khóa học:
- Chương trình đầu khoá học: Dành cho HSSV năm thứ nhất. Trang bị những kiến thức cần thiết cho HSSV khi mới vào trường theo Hướng dẫn số 3333/BGDĐT-GDCTHSSV về “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2017-2018 của Bộ GD&ĐT; Các nội dung khác theo yêu cầu, quy định của nhà trường  (có nội dung bài giảng cụ thể kèm theo lịch giảng dạy).
- Chương trình giữa khóa học: Dành cho HSSV năm học thứ hai. Trang bị các nội dung, kiến thức, thông tin mới của năm học 2017 – 2018; học tập các chuyên đề chuyên sâu về các vấn đề cần thiết  liên quan đến HSSV năm thứ 2; các nội dung kỹ năng sống, nghề nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy mại dâm; định hướng chương trình khởi nghiệp cho HSSV; Công tác Đoàn, Hội, Đội... (có nội dung bài giảng cụ thể kèm theo lịch giảng dạy).
- Chương trình cuối khoá học: Dành cho HSSV năm cuối khóa. Trang bị các nội dung, kiến thức, thông tin mới của năm học 2017 – 2018; học tập các chuyên đề chuyên sâu về các vấn đề cần thiết  liên quan đến HSSV năm cuối khóa; Trang bị một số kiến thức về việc làm, kỹ năng xin việc và làm việc hiệu quả, tăng cường cho HSSV tiếp cận yêu cầu về nguồn nhân lực, tổ chức hội chợ việc làm; Học tập nội dung các bộ luật (Lao động, Công chức, Viên chức...) để sinh viên vận dụng ngay sau khi tốt nghiệp (có nội dung bài giảng cụ thể kèm theo lịch giảng dạy).
 
               III. ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
               3.1. Đợt 1: Chương trình giữa khóa (Có lịch cụ thể trên Kế hoạch tuần của nhà trường và sẽ gửi cho các tổ chức, cá nhân liên quan).
 - Lớp A: Tất cả Sinh viên K38 (năm thứ 2) hệ cao đẳng khoa Mầm non (449 em). 
+ Thời gian học:  Các ngày từ 21/8 – 24/8.
+ Địa điểm: Hội trường CS1 – Trường CĐSP Nghệ An
 - Lớp B: Tất cả Sinh viên K38 (năm thứ 2) hệ CĐ các khoa: Tiểu học (163 SV), Ngoại ngữ (22 SV) và K57 (năm thứ 2) Trung cấp Mầm non (194 em), Tiểu học (25 em). Tổng 404 em.
+ Thời gian học:  Các ngày thứ 6, 7 và CN (25, 26 và 27/8/2017).
+ Địa điểm: Hội trường CS1 – Trường CĐSP Nghệ An.
            3.2. Đợt 2 : Chương trình đầu khóa (Có lịch cụ thể trên Kế hoạch tuần của nhà trường và sẽ gửi cho các tổ chức, cá nhân liên quan).
- Lớp A, B: Tất cả sinh viên năm thứ nhất hệ Cao đẳng mới nhập học (dự kiến gần 500 em).
 + Thời gian học: Từ ngày 04/9 đến ngày 10/9/2017.
+ Địa điểm: Hội trường CS1 – Trường CĐSP Nghệ An
            3.3. Đợt 3: Chương trình cuối khóa (Có lịch cụ thể trên Kế hoạch tuần của nhà trường và sẽ gửi cho các tổ chức, cá nhân liên quan).
- Lớp A: Tất cả sinh viên K37 (năm thứ 3) hệ CĐ khoa Mầm non (459 em).
+ Thời gian học: Các ngày Thứ 6, 7 và CN ngày 8, 9 và 10/9/2017.
+ Địa điểm: Hội trường CS1 – Trường CĐSP Nghệ An
-Lớp B: Tất cả sinh viên K37 (năm thứ 3)  hệ Cao đẳng các khoa: Tiểu học (237 em), Ngoại ngữ (43 em) và khoa Trung học cơ sở (49 em). Tổng 329 em.
+ Thời gian: Thứ 2 đến thứ 6, các ngày 11 - 15/9/2017.
+ Địa điểm: Hội trường CS1 – Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
            3.4. Đợt 4: Dành cho Học sinh K58 hệ Trung cấp (năm thứ nhất) và số sinh viên chưa học các đợt trên (có kế hoạch sau).
Lưu ý:
- Các khoa có HSSV học chéo ca trùng vào lịch “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” thì phải bố trí học bù vào thời gian thích hợp khác để HSSV tham gia đầy đủ theo kế hoạch đã được duyệt và quy định của Bộ GD&ĐT, của nhà trường.
- Các lớp học vào các ngày thứ 7, chủ nhật thì học cả ngày; Các lớp học vào ngày thường chỉ học 1 buổi trong ngày (khác buổi học chính khóa).
- Buối sáng bắt đầu học từ 7h00 kết thúc 11h30, buổi chiều từ 13h30 kết thúc 17h30.
 
             IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
4.1. Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2017 – 2018
4.2. Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
         - Tham mưu cho BGH thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2017-2018.
- Làm đầu mối tổ chức, triển khai “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017 – 2018.
- Lập kế hoạch và nội dung giảng dạy, lên lịch báo cáo các chuyên đề  trình BGH duyệt và chuyển đến giảng viên trực tiếp giảng dạy từng nội dung cụ thể.
- Phối hợp phân công các bộ phận, cá nhân chịu trách nhiệm triển khai từng nội dung cụ thể, tổ chức quản lý HSSV tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc, chất lượng.
- Tổng hợp câu hỏi, hướng dẫn cho HSSV viết thu hoạch vào cuối đợt. Giám sát viết thu hoạch, thu và giao bài cho báo cáo viên chấm.
- Thực hiện công tác tổng hợp điểm, in giấy chứng nhận, báo cáo kết quả tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” vào cuối đợt cho Bộ Giáo dục & Đào tạo, Sở GD&ĐT Nghệ An và  Ban giám hiệu nhà trường.
4.3. Phòng Hành chính – Quản trị  
- Chuẩn bị hội trường, bàn ghế, loa máy, nước uống, máy phát điện dự phòng mất điện cho các đợt học.
- Chuẩn bị ma két hội trường, khẩu hiệu tuyên truyền, cử cán bộ chụp ảnh đăng tải thông tin trên Website của nhà trường các đợt học.
4.4. Trung tâm Thư viện – Thiết bị
- Bố trí hệ thống máy chiếu, cử cán bộ có chuyên môn tham gia phục vụ công tác lên lớp cho các báo cáo viên có nhu cầu của các đợt học.
4.5. Phòng Kế hoạch – Tài chính
- Tham mưu BGH giải quyết các chế độ, kinh phí phục vụ các đợt học tập “ Tuần công dân HSSV” đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa.
4.6. Ban chủ nhiệm các Khoa
- Căn cứ kế hoạch để thông báo cho HSSV tham gia các đợt học tập đầy đủ, đúng đối tượng và thời gian quy định.
- Cử trợ lý tổ chức, GVCN, cố vấn học tập tham gia theo dõi và quản lý HSSV khoa mình các đợt học tập.
 Nhận được thông báo, Hiệu trưởng yêu cầu các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân có liên quan chủ động thực hiện kế hoạch theo phân công; phối hợp tốt để triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả./.               
 
Xem tin theo ngày: