< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2018 – 2019

Thực hiện Công văn số 3383 /BGDĐT-CTHSSV ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2018 – 2019; Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2018 - 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách đổi mới giáo dục và đào tạo.
2. Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác HSSV, chế độ chính sách; khen thưởng, kỷ luật về công tác HSSV; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.
3. Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2018 - 2019 phải được tiến hành nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt học.
4. Kết quả hoàn thành đợt học tập này là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện và xét danh hiệu thi đua cho HSSV năm học 2018 - 2019.
II. NỘI DUNG GIẢNG DẠY - HỌC TẬP
1. Các nội dung “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” phổ biến cho HSSV
 1.1. Quán triệt các nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ sáu và lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; Các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chú trọng nội dung liên quan tới giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường.
1.2. Tiếp tục quán triệt thực hiện Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục. Thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Tiếp tục tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho HSSV phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay.
1.3. Quán triệt và triển khai Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” trong ngành Giáo dục và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm học 2018 - 2019.
 1.4. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan tới HSSV như: Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học được đề cập tại Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật Hình sự 2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hình sự 2015.
 - Tổ chức tuyên truyền, thông tin đúng, đầy đủ đến HSSV về Luật An ninh mạng được kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019; Thông tin về mục đích, ý nghĩa, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc thảo luận, tiếp thu ý kiến của nhân dân về dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.
 - Tuyên truyền về công tác an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.
- Tuyên truyền, thực hiện Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; Quyết định số 1235/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020”, Quyết định số 1236/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020”.
- Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, văn hóa giao thông cho HSSV.
- Các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, công tác HSSV của Bộ GDĐT; các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội. Thông tin về chính sách tín dụng cho HSSV.
 - Các quy chế về công tác đào tạo, công tác sinh viên do nhà trường ban hành quy định cụ thể; Một số nội dung công tác trọng tâm của nhà trường trong năm học 2018 - 2019.
1.5. Tuyên truyền chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
 1.6. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội; Tổ chức các chuyên đề, các diễn đàn về giáo dục kiến thức gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên, bình đẳng giới, trường học an toàn, bình đẳng.
- Tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; tổ chức hoạt động giáo dục, hướng dẫn sử dụng, khai thác hiệu quả thông tin trên Internet, mạng xã hội, nâng cao khả năng tự đề kháng trước các thông tin xấu, độc hại, tác động tiêu cực của môi trường mạng, tránh bị lôi kéo tham gia các hoạt động tôn giáo, hoạt động gây mất ổn định, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự…
1.7. Quán triệt, phổ biến các nội dung về yêu cầu HSSV thực hành các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm xây dựng môi trường văn hóa học đường; tham gia các hoạt động câu lạc bộ sở thích, văn hóa, văn nghệ, giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện thân thể do nhà trường tổ chức.
1.8. Tuyên truyền thực hiện Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 - 2020). Phổ biến Quyết định số 4591/QĐ-BGDĐT ngày 02/11/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn (2016 - 2020) của ngành Giáo dục.
 - Tuyên truyền cho HSSV về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm tham gia hoạt động sinh viên tình nguyện thực hiện theo Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.
- Tổ chức công tác thanh niên, HSSV gắn với triển khai Chương trình công tác Đoàn, Hội, Đội và Chương trình phối hợp hoạt động giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2018-2019.
1.9. Hướng dẫn HSSV tham gia các hoạt động của Đề án Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp theo Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ trong ngành Giáo dục; Xây dựng Kế hoạch và triển khai các nội dung của Quyết định số 1229/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của ngành Giáo dục; Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên; tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; tăng cường phối hợp, kết nối với doanh nghiệp, tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên.
 1.10. Công tác y tế trường học: phòng chống dịch bệnh, bệnh tật trong trường học, tuyên truyền về ý nghĩa và trách nhiệm của việc tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc: 100 % HSSV tham gia bảo hiểm y tế (thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020).
1.11. Trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc của HSSV.
2. Nội dung tổng quan cho từng khóa học
- Chương trình đầu khoá học: Dành cho HSSV năm thứ nhất. Trang bị những kiến thức cần thiết cho HSSV khi mới vào trường theo Hướng dẫn số 3383/BGDĐT-GDCTHSSV về “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2018-2019 của Bộ GD&ĐT; Các nội dung khác theo yêu cầu, quy định của nhà trường  (có nội dung bài giảng cụ thể kèm theo lịch giảng dạy).
- Chương trình giữa khóa học: Dành cho SV năm học thứ hai. Trang bị các nội dung, kiến thức, thông tin mới  trong Hướng dẫn 3383/BGD ĐT-GDCTHSSV; đánh giá việc thực hiện của HSSV về các quy chế, quy định đã được phổ biến năm học trước; học tập các chuyên đề chuyên sâu về các vấn đề cần thiết  liên quan đến HSSV năm thứ 2; các nội dung kỹ năng sống, nghề nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy mại dâm; cung cấp thông tin về chương trình khởi nghiệp theo Quyết định 1230/QĐ-BGDĐT; Công tác Đoàn, Hội ... (có nội dung bài giảng cụ thể kèm theo lịch giảng dạy).
- Chương trình cuối khoá học: Dành cho HSSV năm cuối khóa. Trang bị các nội dung, kiến thức, thông tin mới trong Hướng dẫn 3383/BGD ĐT-GDCTHSSV; đánh giá việc thực hiện của HSSV về các quy chế, quy định đã được phổ biến năm học trước; học tập các chuyên đề chuyên sâu về các vấn đề cần thiết  liên quan đến HSSV năm cuối khóa; Trang bị một số kiến thức về kỹ năng tìm kiếm việc và làm việc hiệu quả, cung cấp thông tin về chương trình khởi nghiệp theo Quyết định 1230/QĐ-BGDĐT; tăng cường cho HSSV tiếp cận yêu cầu về nguồn nhân lực, học tập nội dung các bộ luật (Lao động, Công chức, Viên chức...) để sinh viên vận dụng ngay sau khi tốt nghiệp (có nội dung bài giảng cụ thể kèm theo lịch giảng dạy).
III. ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
1. Đợt 1: Chương trình cuối khóa cho sinh viên năm thứ 3 hệ Cao đẳng và học sinh năm thứ 2 hệ Trung cấp (Có lịch cụ thể trên Kế hoạch tuần của nhà trường và sẽ gửi cho các tổ chức, cá nhân có liên quan).
 - Lớp A: Sinh viên K38 hệ Cao đẳng Mầm non (420 em);
+ Thời gian học:  Các ngày từ 10/9 – 14/9/2018.
+ Địa điểm: Hội trường CS1 – Trường CĐSP Nghệ An
 - Lớp B: Sinh viên K38 hệ Cao đẳng các khoa: Tiểu học (155 SV), Ngoại ngữ (21 SV) và K58 Trung cấp Mầm non (98 em). Tổng 274 em.
+ Thời gian học:  Từ 17/9 đến ngày 21/9/2018.
+ Địa điểm: Hội trường CS1 – Trường CĐSP Nghệ An.
2. Đợt 2 : Chương trình giữa khóa cho sinh viên năm thứ hai hệ Cao đẳng (Có lịch cụ thể trên Kế hoạch tuần của nhà trường và sẽ gửi cho các tổ chức, cá nhân có liên quan).
+ 01 Lớp: Tất cả sinh viên K39 hệ Cao đẳng (455 em).
+ Thời gian học: Từ ngày 24/9 đến ngày 30/9/2017.
+ Địa điểm: Hội trường CS1 – Trường CĐSP Nghệ An
3. Đợt 3: Chương trình đầu khóa cho HSSV năm thứ nhất (Có lịch cụ thể trên Kế hoạch tuần của nhà trường và sẽ gửi cho các tổ chức, cá nhân có liên quan).
+ 01 Lớp: Tất cả sinh viên K40 hệ Cao đẳng và K59 hệ Trung cấp. Dự kiến khoảng gần 200 em (chưa tính số học sinh trung cấp CNTT).
+ Thời gian học: Các ngày từ 01/10 đến ngày 07/10/2018.
+ Địa điểm: Hội trường CS1 – Trường CĐSP Nghệ An.
Lưu ý:
- Các khoa có HSSV học chéo ca trùng vào lịch “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” thì phải bố trí học bù vào thời gian thích hợp khác để HSSV tham gia đầy đủ theo kế hoạch đã được duyệt và theo quy định.  
- Các lớp học vào các ngày thứ 7, chủ nhật thì học cả ngày; Các lớp học vào ngày thường chỉ học 1 buổi trong ngày (khác buổi học chính khóa).
- Buối sáng bắt đầu học từ 7h00 kết thúc 11h30, buổi chiều từ 13h30 kết thúc 17h30.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2018 – 2019.
2. Nhiện vụ của các tổ chức liên quan
2.1. Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
- Tham mưu cho BGH thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2018-2019.
- Làm đầu mối tổ chức, triển khai “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2018 – 2019.
- Lập kế hoạch và nội dung giảng dạy, lên lịch báo cáo các chuyên đề  trình BGH duyệt và chuyển đến giảng viên trực tiếp giảng dạy từng nội dung cụ thể để thực hiện.
- Phối hợp phân công các bộ phận, cá nhân chịu trách nhiệm triển khai từng nội dung cụ thể, tổ chức quản lý HSSV tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc, chất lượng.
- Tham mưu đề hoặc tổ hợp đề viết thu hoạch, hướng dẫn cho HSSV viết thu hoạch vào cuối đợt. Giám sát viết thu hoạch, thu và giao bài cho báo cáo viên chấm.
- Thực hiện công tác tổng hợp điểm, in giấy chứng nhận, báo cáo kết quả tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” vào cuối đợt cho Bộ Giáo dục & Đào tạo, Sở GD&ĐT Nghệ An và  Ban giám hiệu nhà trường.
2.2. Phòng Hành chính – Quản trị
- Chuẩn bị hội trường, bàn ghế, loa máy, nước uống, máy phát điện dự phòng mất điện cho các đợt học.
- Chuẩn bị ma két hội trường, khẩu hiệu tuyên truyền, cử cán bộ chụp ảnh đăng tải thông tin trên Website của nhà trường các đợt học.
2.3. Trung tâm Thư viện – Thiết bị
- Bố trí hệ thống máy chiếu, cử cán bộ có chuyên môn tham gia phục vụ công tác lên lớp cho các báo cáo viên có nhu cầu của các đợt học.
2.4. Phòng Kế hoạch – Tài chính
- Tham mưu BGH giải quyết các chế độ, kinh phí phục vụ các đợt học tập “ Tuần công dân HSSV” đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa.
2.5. Ban chủ nhiệm các Khoa
- Căn cứ kế hoạch để thông báo cho HSSV tham gia các đợt học tập đầy đủ, đúng đối tượng và đúng thời gian quy định.
- Cử trợ lý tổ chức, GVCN, cố vấn học tập tham gia theo dõi và quản lý HSSV khoa mình các đợt học tập.
2.6. Phòng ĐT-NCKH và phòng TC – ĐN
  Căn cứ vào lịch Giảng dạy đã được duyệt và hồ sơ của BCĐ “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” cung cấp để tính giờ cho số giảng viên tham gia giảng dạy các đợt “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” có nhu cầu tính giờ giảng dạy.
 Hiệu trưởng yêu cầu các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân có liên quan chủ động thực hiện kế hoạch theo phân công; phối hợp tốt để triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả./.              
 
Xem tin theo ngày: