< Trở về giao diện Mobile

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG CĐSP NGHỆ AN

          1. Mục đích tự đánh giá
          Đánh giá thực trạng chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo và phục vụ đào tạo, đề ra biện pháp điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện để nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo và phục vụ đào tạo của nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá chất lượng giáo dục trường Cao đẳng theo bộ tiêu chuẩn ban hành tại Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BGDĐT ngày 04/03/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
          2. Phạm vi và công cụ tự đánh giá
          Tự đánh giá (TĐG) tổng thể các hoạt động của nhà trường theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 08 /VBHN-BGDĐT ngày 04/03/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
          3. Hội đồng tự đánh giá
          - Hội đồng Tự đánh giá, Ban thư ký và Tổ công tác giúp việc Hội đồng Tự đánh giá được thành lập tại Quyết định số 673/QĐ- CĐSP ngày    11/10/2017 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An.
          + Hội đồng tự đánh giá gồm 21 thành viên (có danh sách kèm theo).
          + Ban thư ký gồm 08 thành viên (có danh sách kèm theo)
          + Tổ công tác gồm 5 tổ (có danh sách kèm theo).
          - Hội đồng Tự đánh giá, Ban thư ký và Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng phụ cấp làm việc thêm giờ theo quy định của Qui chế chi tiêu nội bộ trường CĐSP Nghệ An.
          4. Kế hoạch huy động các nguồn lực.
          4.1- Nguồn lực cần huy động cho hoạt động tự đánh giá.
          Các tổ chức, đơn vị chuyên môn trong trường tập hợp các loại hồ sơ theo phân công nhiệm vụ (có Thông báo cụ thể sau).
          4.2. Nguồn lực về tài chính.
          - Nguồn lực về tài chính cần cung cấp cho các hoạt động của công tác tự đánh giá được Hiệu trưởng phê duyệt tại văn bản riêng.
          - Căn cứ vào quy định hiện hành và nội dung, tính chất công việc lập kế hoạch kinh phí chi tiết; những phát sinh bổ sung trong quá trình thực hiện trình Hiệu trưởng phê duyệt.
          4.3. Quỹ thời gian và tổ chức hoạt động.
          4.3.1. Thời gian biểu
          Thời gian thực hiện tự đánh giá được tính 28 tuần (tính từ ngày  25/10/2017):
          4.3.2. Lịch hoạt động
 
Thời gian
Các hoạt động
Tuần 1 - 3 (3 t)
 
 
- Thành lập Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký, Tổ công tác.
- Tổ chức tập huấn cho cán bộ cốt cán Trường về công tác Đảm bảo chất lượng.
- Các đơn vị trực thuộc và các tổ chức đoàn thể nghiên cứu, phổ biến  công tác tự đánh giá đến cán bộ viên chức và sinh viên trong trường; xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng của đơn vị.
- Họp Hội đồng tự đánh giá:
+ Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá, Ban thư ký và các Tổ công tác.
+ Phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng, Ban thư ký, Tổ công tác.
+ Thảo luận kế hoạch tự đánh giá.
Tuần 4 - 5 (2 t)
 
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của các Tổ công tác.
- Các đơn vị trực thuộc và các tổ chức đoàn thể nghiên cứu, phổ biến nội dung Kế hoạch tự đánh giá đến cán bộ viên chức và sinh viên trong trường nhằm chuẩn bị cho kế hoạch tự đánh giá của nhà trường.
Tuần  6 - 10 (5 t)
 
 
- Thu thập thông tin và minh chứng;
- Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được.
- Mô tả thông tin và minh chứng thu được.
- Phân tích, lý giải nội hàm của các minh chứng để chứng minh trường đạt được các yêu cầu trong bộ tiêu chuẩn KĐCL.
- Các tổ công tác viết Báo cáo tóm tắt về kết quả đạt được theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn đã được phân công.
- Đề xuất biện pháp khắc phục, triển khai các giải pháp cải tiến nâng cao chất lượng.
- Viết báo cáo tóm tắt kết quả đạt được của nhà trường qua lần điều  tra thứ nhất so với bộ tiêu chuẩn KĐCL (Ban thư ký).
 
Tuần 11 - 13 (3 t)
 
 - Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được.
- Xác định nhu cầu thu thập thông tin bổ sung.
- Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết.
Tuần 14 - 15 (2 t)
 
- Thu thập, xử lý thông tin bổ sung (nếu cần thiết)
- Đánh giá và viết báo cáo tóm tắt kết quả đạt được của nhà trường qua lần đánh giá thứ hai so với bộ tiêu chuẩn KĐCL.
- Các Tổ công tác viết báo cáo dự thảo theo từng tiêu chí (Lần 2)
Tuần 16-17 (2 t)
- Thu thập thông tin bổ sung (nếu cần thiết)
- Các Tổ công tác hoàn chỉnh báo cáo theo từng tiêu chí.
- Các tổ viết báo cáo theo từng tiêu chuẩn (tổng hợp các báo cáo tiêu chí thành dự thảo báo cáo tiêu chuẩn)
- Các cuộc họp bổ sung (nếu cần thiết)
 
 
 
 
Tuần 18 - 20 (3t)
 
 
 
- Họp Hội đồng tự đánh giá:
+ Xem xét báo cáo dự thảo của từng tiêu chuẩn do các tổ công tác xây dựng.
+ Kiểm tra lại các thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo Tự đánh giá.
+ Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu thập được.
+ Xác định các thông tin cần thu thập bổ sung (nếu cần thiết).
- Ban thư ký tập hợp các báo cáo theo từng tiêu chuẩn, viết dự thảo báo cáo Tự đánh giá
Tuần 21-23 (3 t)
- Ban thư ký hoàn chỉnh dự thảo báo cáo tự đánh giá.
Tuần 24-25 (2 t)
- Thu thập tổng hợp các ý kiến đóng góp cho báo cáo (nếu có)
 
Tuần 26- 27 (2 t)
 
- Tập hợp các ý kiến đóng  góp cho các biểu mẫu, các phần khác của tài liệu hướng dẫn và báo cáo tự đánh giá.
- Hội đồng tiếp tục bổ sung và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá theo ý kiến phản biện.
Tuần 28 (1 t)
 
- Báo cáo chính thức được phê chuẩn.
- Lưu giữ các thông tin minh chứng theo quy định.
- Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo trong toàn trường.
 
* Các bộ phận thực hiện theo kế hoạch chung của Hội đồng và định kỳ báo cáo Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá tiến độ thực hiện.
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển