< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch thi tốt nghiệp K57TCSP Tiểu học, K57TCSP Mầm non hệ chính quy năm 2018

Căn cứ vào Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT – BGD & ĐT ngày 09 tháng 07 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ chương trình đào tạo K57 TCSP Mầm non và K57 TCSP Tiểu học và kế hoạch thời gian đào tạo năm học 2016 - 2017 và 2017 - 2018. Trường CĐSP Nghệ An lập kế hoạch thi tốt nghiệp các ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính  quy các ngành TCSP Tiểu học, TCSP Mầm non năm 2018 như sau:
I. THÔNG TIN VỀ KỲ THI
1. Nội dung thi:
Nội dung ôn thi Tốt nghiệp thực hiện theo văn bản kèm theo Quyết định số 28/QĐ-CĐSP Hiệu trưởng phê duyệt ngày 19 tháng 01năm 2018.
2.  Các môn thi
2.1    Giáo dục chính trị
+ Thời gian thi: 150 phút
+ Hình thức thi: Tự luận (Đề thi chung cho tất cả các ngành học)
2.2   Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp
+ Thời gian thi: 150 phút
+ Hình thức thi: Tự luận (Đề thi riêng cho từng ngành học)
2.3   Thực hành nghề nghiệp
+ Hình thức thi: Thực hành (Thí sinh bốc thăm 01 chủ đề (bài dạy) quy định trong nội dung ôn thi môn Thực hành nghề nghiệp, thí sinh được chuẩn bị trước và trình bày trước giám khảo theo thời gian quy định.
3. Số lượng thí sinh dự thi, số điểm thi và phòng thi
  • Số lượng: + TCSP Mầm non: 189 Thí sinh
         + TCSP Tiểu học:  25 Thí sinh
  • Số phòng thi: 9 phòng (TCSP Mầm non 8 phòng, TCSP Tiểu học 1 phòng)
+ Dự kiến: TCSP Tiểu học bố trí 01 phòng thi tự luận, 03 bàn thi Thực hành nghề nghiệp. (Nếu có nhiều đề tài thi khác nhau, mỗi đề tài điều 01 cặp chấm, việc chấm thi thực hành tại các bàn thi sẽ lần lượt thực hiện theo sự điều hành của trưởng điểm thi)
+ TCSP Mầm non bố trí 08 phòng thi tự luận, 05 bàn thi thực hành. Đối với các bàn thi thực hành, một bàn thi bố trí 01 phòng chờ cho thí sinh.
- Điểm thi: Bố trí 01 điểm thi tại CS1 Trường CĐSP Nghệ An. Vị trí cụ thể sẽ thông báo cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ coi chấm thi trước ngày thi chính thức 01 tuần.
4. Lịch thi
 
Ngày tháng
Thời gian
Buổi thi
Nội dung
Ghi chú
Thứ Tư
06/6/2018
14 h30 – 17h 00
Họp ban
Coi, chấm thi
Thí sinh xem SBD phòng thi, học QC
TS mang theo giấy tờ tuỳ thân
Thứ Năm
07/6/2018
7h 00 – 11h 00
Môn thi 1
GD chính trị
 
150 phút
 
13h 00 – 17 h 00
Môn thi 2
LT tổng hợp NN
 
150 phút
 
Thứ Sáu 08/6/2018
7h 00 – 11h 00
Môn thi 3
Thực hành NN
Thi theo TT bốc thăm
13 h00 -17 h 00
Thứ Bảy
09/6/2018
7h00 – 17h 00
Dự phòng
5. Đề thi
Ban đề thi tổ chức cho giảng viên giới thiệu đề, cử người tổ hợp đề theo quy chế thi và theo yêu cầu của chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp. Thời gian thi cho mỗi môn thi tự luận: 150 phút.
6. Xử lý các khâu sau khi thi
Sau khi tổ chức thi theo lịch trên, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thi, các ban giúp việc của Hội đồng sẽ triển khai các khâu sau khi thi theo quy chế. Tổng hợp kết quả thi trình Hội đồng thi - Xét công nhận tốt nghiệp theo quy chế hiện hành.
II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
- Phòng ĐT- ĐTNCKH tham mưu giúp Hiệu trưởng thành lập Hội đồng xét điều kiện  dự thi tốt nghiệp, Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp và các ban giúp việc cho Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Ban thư ký Hội đồng rà soát hồ sơ, lập danh sách phòng thi, chuẩn bị văn phòng phẩm các loại hồ sơ phục vụ kỳ thi. Văn phòng phẩm phục vụ kỳ thi thực hiện cơ chế khoán theo quyết định của hiệu trưởng.
- Khoa GDTC - NT lập danh sách những HS hoàn thành Học phần GD Quốc phòng và GDTC đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp về lãnh đạo trường qua Phòng ĐT-NCKH trước khi xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho học sinh.
- Phòng CTHSSV lập danh sách HS có hồ sơ đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp nạp về lãnh đạo trường qua Phòng ĐT-NCKH chậm nhất vào ngày 25/5/2018.
- Phòng HCQT - Ban cơ sở vật chất chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi cụ thể:
+ Chuẩn bị 01 điểm thi, với quy mô 09 phòng thi tự luận, và 01 phòng làm việc của Ban coi thi và các điều kiện khác phục vụ kỳ thi đúng quy định hiện hành.
+ Chuẩn bị khu vực làm đề thi, chấm thi an toàn biệt lập đảm bảo các điều kiện an ninh, bảo mật của kỳ thi.
  - Trung tâm TVTB phối hợp với Phòng HCQT chuẩn bị 08 bàn thi thực hành (5 bàn cho thí sinh Khoa Mầm non, 3 bàn cho thí sinh Khoa Tiểu học) có máy tính và màn trình chiếu và 8 phòng chờ, cử cán bộ kỹ thuật phục vụ kỳ thi (giúp thí sinh chuẩn bị bài thi thực hành, trực kỹ thuật giúp Hội đồng xử lý các tình huống kỹ thuật xẩy ra trong quá trình thi của thí sinh, để thí sinh hoàn thành bài thi thực hành)
 - Phòng KHTC: Rà soát và giải quyết dứt điểm những HS còn nợ học phí xong trước khi xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, chuẩn bị các điều kiện về tài chính phục vụ kỳ thi theo quy chế chi tiêu nội bộ trường./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển