< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch triển khai hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2018 -2019

Thực hiện Kế hoạch năm học 2018-2019 của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, nhằm tạo thuận lợi cho cán bộ, viên chức và học sinh - sinh viên của trường hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (NCKH), Hiệu trưởng nhà trường thông báo Kế hoạch triển khai hoạt động KH&CN năm học 2018-2019 đến các cá nhân và các tổ chức cụ thể như sau:
I. Những lĩnh vực cần tập trung nghiên cứu
1. Các lĩnh vực nghiên cứu phục vụ hoạt động dạy học và quản lí của nhà trường
            - Nghiên cứu Chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
            - Nghiên cứu bổ sung điều chỉnh chương trình khung, chương trình chi tiết; kế hoạch đào tạo, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, đánh giá kết quả dạy và học phù hợp tình hình thực tiễn ở Trường CĐSP Nghệ An.
           - Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp THCS, Tiểu học, Mầm non.
             - Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương pháp rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, rèn nghề và ngoại khoá về chuyên môn nghiệp vụ cho sinh viên; cải tiến phương pháp học tập, rèn luyện của học sinh - sinh viên.
           - Viết sáng kiến kinh nghiệm về các công tác quản lý hoạt động giáo dục nhất là hoạt động của các bộ phận hỗ trợ, dịch vụ giáo dục trong nhà trường.
            - Biên soạn các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhà trường cho học sinh, sinh viên hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập trường.
2. Các lĩnh vực nghiên cứu Hướng tới Hội thảo khoa học cấp trường (dự kiến tổ chức tháng 05/2019)
            - Chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với cấp Tiểu học và Trung học cơ sở.
            - Nghiên cứu biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của trường CĐSP Nghệ An trong điều kiện kinh tế xã hội địa phương; xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường với các trường phổ thông, mầm non trong công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên.
            - Nghiên cứu đề xuất các hướng phát triển, chuyển đổi mô hình hoạt động của các tổ chức thuộc trường; các giải pháp tìm kiếm và phát triển các dịch vụ giáo dục phù hợp chức năng nhiệm vụ của trường đáp ứng nhu cầu xã hội và giải quyết nhu cầu công việc của viên chức.
 
3. Các lĩnh vực nghiên cứu dành cho các đề tài cấp Tỉnh, cấp Bộ, cấp nhà nước
            Hội đồng KH&ĐT nhà trường khuyến khích CBGV đăng ký đấu thầu các đề tài NCKH các cấp, các trường trong và ngoài tỉnh.
            + Thông tin về các lĩnh vực nghiên cứu, cách đăng kí và thủ tục xét duyệt các đề tài cấp tỉnh xem tại website: http://www.ngheandost.gov.vn.
            + Thông tin về các lĩnh vực nghiên cứu, cách đăng kí và thủ tục xét duyệt các đề tài cấp Bộ xem tại website: http://www.moet.gov.vn.
II. Kế hoạch thực hiện các hoạt động Khoa học và công nghệ
1. Nghiên cứu khoa học của giảng viên
1.1. Đề tài khoa học cấp trường, cấp khoa
            Các tổ chức, cá nhân thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 749/QĐ-CĐSP ngày 7 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ trong Trường CĐSP Nghệ An.
1.2. Hội thảo khoa học cấp trường
            a. Số lượng: 02 Hội thảo
            b. Nội dung: Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học và Trung học cơ sở
            b. Thực hiện:
            - Khoa Tiểu học, Trung học cơ sở chịu trách nhiệm về việc xây dựng kế hoạch, nội dung của Hội thảo.
            - Phòng Đào tạo-Nghiên cứu khoa học chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị để tổ chức Hội thảo.
2. Nghiên cứu khoa học của sinh viên
            Thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 656/QĐ-CĐSP ngày 2 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An về việc ban hành Quy định là tiểu luận và Khóa luận tốt nghiệp trong trường CĐSP Nghệ An.
III. Kế hoạch thời gian cụ thể
1. Kế hoạch làm Đề tài nghiên cứu khoa học của CBGV
 
TT
Nội dung công việc
Chủ trì
Ngày hoàn thành
 1.  
Triển khai đề xuất, tập hợp danh mục các đề tài NCKH các cấp.
Trưởng các tổ chức
24/09/2018
 1.  
Duyệt đề xuất, xác định danh mục đề tài NCKH các cấp của tổ chức, gửi báo cáo về Phòng ĐT-NCKH.
HĐKH các tổ chức
10 /10/2018
 1.  
Duyệt đề xuất, tuyển chọn, xác định danh mục đề tài NCKH các cấp của các đơn vị.
HĐKH&ĐT trường
31/11/2018
 1.  
Triển khai làm Thuyết minh đề tài (đề cương) NCKH.
Các chủ nhiệm đề tài
06/11/2018
 1.  
- Thẩm định cấp đơn vị Thuyết minh đề tài.
- Lập danh mục các đề tài cấp đơn vị đề xuất Hiệu trưởng cho triển khai; bảng kết quả thẩm định cấp đơn vị Thuyết minh đề tài cấp Trường gửi về Phòng ĐT – NCKH.
HĐKH các tổ chức
12/11/2018
 1.  
- Thẩm định, xét duyệt, tư vấn Thuyết minh các đề tài cấp Trường.
- Lập danh mục các đề tài cấp trường đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định cho phép triển khai.
HĐKH&ĐT trường
30/11/2018
 1.  
Hoàn thành đề tài NCKH đã được duyệt và nạp về văn phòng Khoa.
Các chủ nhiệm đề tài
8/04/2019
 1.  
- Đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH các cấp tại đơn vị.
- Nạp hồ sơ đánh giá về Phòng ĐT - NCKH.
HĐKH các tổ chức
18/4/2019
 1.  
Thẩm định đề tài NCKH ở cấp trường.
HĐKH&ĐT trường
15/5/2019
 1.  
Thông báo kết quả đến các đơn vị.
Phòng ĐT-NCKH
27/5/2019
 
 
2. Kế hoạch làm tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên
TT
Nội dung công việc
Chủ trì
Ngày hoàn thành
Khóa luận TN
Tiểu luận HK1
Tiểu luận HK2
 1.  
Sinh viên đăng ký, đề xuất đề tài và người hướng dẫn
Trưởng các Khoa
25/9/2018
25/9/2018
14/01/2019
 1.  
Duyệt Đề cương, xác định danh sách  sinh viên làm đề tài báo cáo về phòng ĐT-NCKH.
HĐKH các Khoa
9/10/2018
5/10/2018
21/01/2019
 1.  
Trình Hiệu trưởng phê duyệt danh sách đề tài và sinh viên thực hiện.
Phòng ĐT-NCKH
24/11/2018
9/10/2018
25/02/2019
 1.  
Sinh viên triển khai làm đề tài nạp về văn phòng các Khoa.    
Sinh viên
8/4/2019
22/11/2018
8/04/2019
 1.  
Tổ chức chấm, báo cáo kết quả về phòng ĐT-NCKH.
HĐKH các Khoa
15/4/2019
26/11/2018
15/04/2019
 1.  
Trình Hiệu trưởng phê duyệt công nhận kết quả chấm.
Phòng ĐT-NCKH
22/4/2019
30/11/2018
22/04/2019
 
 
3. Kế hoạch xuất bản Thông báo khoa học số 22        
TT
Nội dung công việc
Chủ trì
Ngày hoàn thành
 1.  
Thông báo đến kế hoạch xuất bản, tập hợp bài viết.
Trưởng các tổ chức
07/11/2018
 1.  
Thành lập Ban biên tập, thẩm định các bài viết.
Phòng ĐT-NCKH
17/03/2019
 1.  
Xuất bản Thông báo khoa học số 22.
Ban biên tập
05/4/2019
 
 
4. Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp trường
TT
Nội dung công việc
Chủ trì
Ngày hoàn thành
 1.  
Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học.
Phòng ĐT-NCKH, Các khoa đào tạo
20/10/2018
 1.  
Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức hội thảo khoa học cấp trường.
Phòng ĐT-NCKH, Các khoa đào tạo
30/11/2018
 1.  
Tổ chức hội thảo khoa học cấp trường.
Trưởng các tổ chức
30/5/2019
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển