< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông tăng cường sử dụng tại trường Tiểu học và THCS thực hành Sư phạm Nghệ An

Thực hiện Thông báo số 32/TB-CĐSPNA ngày 16/3/2020 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An về việc triển khai thực hiện Đề án thành lập Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thực hành Sư phạm Nghệ An trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An lập kế hoạch xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông tăng cường sử dụng tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thực hành Sư phạm Nghệ An (sau đây gọi tắt là Trường THSPNA) trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Việc xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông tăng cường (sau đây viết tắt là CTGDTC)  sử dụng tại trường THSPNA thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, khoa học, tạo sự khác biệt giữa trường THSPNA với các trường Tiểu học, trung học cơ sở khác trên địa bàn, đồng thời là cam kết bảo đảm chất lượng giáo dục của trường THSPNA.
2. Việc xây dựng CTGDTC phải được tổ chức khoa học, có chất lượng, tiết kiệm, phù hợp triết lý giáo dục của Trường THSPNA.
II. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Quán triệt chủ trương, tinh thần chỉ đạo của Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An về định hướng phát triển, chất lượng giáo dục và sứ mạng, tầm nhìn của Trường THSPNA.
2. CTGDTC phải được xây dựng trên cơ sở quan điểm của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (sau đây gọi là CTGDPT) của Bộ Giáo dục và đào tạo; phát triển các chương trình đã có trong CTGDPT, đồng thời bổ sung những nội dung giáo dục giúp học sinh phổ thông tiếp cận những tiêu chuẩn của một công dân toàn cầu.
3. CTGDTC phải bảo đảm tính đồng bộ giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục của chương trình tăng cường và chương trình GDPT; bảo đảm tính tiếp nối, liên thông giữa các cấp học, lớp học, môn học.
4. Bảo đảm yêu cầu cập nhật với xu thế giáo dục hiện đại trên thế giới; hướng tới giáo dục học sinh Tiểu học, THCS thành những công dân toàn cầu trong tương lai; phù hợp với năng lực đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục của nhà trường.
5. Quy định những yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh cần đạt được sau mỗi cấp học, những nội dung giáo dục tăng cường bắt buộc, tự chọn. Thể hiện sự vượt trội và khác biệt với Chương trình GDPT thông thường.
III. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TĂNG CƯỜNG
Trường THSPNA tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học và cấp THCS, vì vậy Chương trình giáo dục tăng cường được thiết kế cho áp dụng cho cả giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở. Chương trình tăng cường bao gồm Chương trình khung giáo dục tăng cường và các chương trình môn học tăng cường.
 1. Chương trình khung giáo dục tăng cường:
          Chương trình khung giáo dục tăng cường quy định những vấn đề chung nhất, có tính chất định hướng của CTGDTC, bao gồm:
 • Quan điểm, mục tiêu xây dựng CTGDTC và chương trình từng cấp học thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông;
 • Yêu cầu cần đạt về những phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của học sinh cuối mỗi cấp học: phải cụ thể hóa được mục tiêu chương trình tăng cường của từng cấp học, bảo đảm tính khoa học, phù hợp với đặc điểm phát triển tâm sinh lý của học sinh và điều kiện thực tiễn của Trường THSPNA;
 • Hệ thống môn học tăng cường: Hệ thống môn được xây dựng đáp ứng mục tiêu CTGDTC và mục tiêu chương trình tăng cường từng cấp học; bảo đảm tính chỉnh thể, thống nhất từ cấp tiểu học đến cấp trung học cơ sở, tích hợp mạnh ở các cấp học dưới và phân hóa dần ở cấp học trên;
 • Kế hoạch giáo dục tăng cường: Kế hoạch CTGDTC phải gắn bó chặt chẽ với kế hoạch CTGDPT.  Thời lượng giáo dục CTGDTC của mỗi cấp học, môn học được thiết kế phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học của trường THSPNA và nguồn lực hiện có về cơ sở vật chất, đội ngũ của Trường CĐSP Nghệ An;
 • Định hướng nội dung giáo dục tăng cường: Nội dung giáo dục tăng cường được định hướng nhằm đáp ứng yêu cầu không chỉ trang bị cho học sinh kiến thức phổ thông nâng cao mà còn phát triển đa dạng về kỹ năng và phẩm chất phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý lứa tuổi;
 • Định hướng về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục: Có định hướng về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục nhằm hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;
 • Điều kiện tối thiểu để thực hiện CTGDTC: Có quy định điều kiện thực hiện chương trình gồm tổ chức và quản lý; cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục;
 1. Chương trình môn học tăng cường:
Chương trình môn học tăng cường là văn bản xác định vị trí, vai trò môn học tăng cường trong thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông tăng cường, bao gồm những nội dung cơ bản sau:
 • Đặc điểm môn học và sự cần thiết phải xây dựng nội dung giáo dục tăng cường;
 • Mục tiêu của môn học tăng cường: Mục tiêu của chương trình môn học cụ thể hóa được mục tiêu của CTGDTC, phù hợp với đặc thù môn học; xác định được yêu cầu về các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi, năng lực đặc thù môn học mà học sinh cần đạt được cuối mỗi cấp học;
 • Yêu cầu cần đạt của môn học tăng cường:Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học phản ánh được yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của học sinh ở mỗi cấp học; tạo cơ hội phát triển các phẩm chất và năng lực đặc thù môn học; là cơ sở đánh giá kết quả giáo dục học sinh;
 • Nội dung giáo dục của môn học tăng cường ở mỗi lớp học: Nội dung giáo dục bắt buộc, kế hoạch dạy học được quy định cho từng cấp học, định hướng cho từng lớp đáp ứng mục tiêu chương trình môn học tăng cường; bảo đảm cơ bản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ của học sinh;
 • Phương pháp và hình thức tổ chức môn học tăng cường: Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, cách thức đánh giá kiến thức, kỹ năng và năng lực học sinh, phương tiện dạy học được định hướng, giải thích, hướng dẫn, minh họa nhằm hỗ trợ hoạt động dạy, hoạt động học theo định hướng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh;
 • Đánh giá kết quả giáo dục của môn học tăng cường.
IV. QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TĂNG CƯỜNG
Căn cứ Thông tư số: 14/2017/TT-BGDĐT ngày 06/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông và Thông tư số: 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa.
Trường CĐSP Nghệ An hướng dẫn Quy trình xây dựng CTGDTC cụ thể như sau:
1. Xây dựng chương trình khung giáo dục tăng cường
 • Phòng ĐT-NCKH tham mưu Hiệu trưởng thành lập Ban xây dựng chương trình khung giáo dục tăng cường.
 • Ban xây dựng Chương trình khung tiến hành xây dựng, hoàn thành dự thảo. Gửi về Phòng ĐT-NCKH.
 • Phòng ĐT-NCKH tổ chức lấy ý kiến giảng viên toàn trường và một số cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp ý kiến góp ý, gửi cho Trưởng ban xây dựng chương trình Khung.
 • Ban xây dựng chương trình khung tiến hành chỉnh sửa hoàn thiện, gửi bản thảo cuối về Phòng ĐT-NCKH.
 • Phòng ĐT-NCKH tổ chức thẩm định, nghiệm thu chương trình. Tham mưu Hiệu trưởng Ban hành.
2. Xây dựng chương trình môn học tăng cường
 • Các khoa đào tạo giới thiệu các thành viên phù hợp chuyên môn, đủ tiêu chuẩn gửi về Phòng ĐT-NCKH tổng hợp, tham mưu Hiệu trưởng thành lập các Tiểu ban xây dựng chương trình môn học tăng cường.
 • Các Tiểu ban xây dựng Chương trình môn học tăng cường tiến hành xây dựng, hoàn thành dự thảo, nộp về Trưởng Khoa.
 • Trưởng Khoa tổ chức lấy ý kiến giảng viên trong và ngoài trường và một số cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp ý kiến góp ý, gửi cho Trưởng các Tiểu ban xây dựng chương trình môn học.
 • Các Tiểu ban xây dựng chương trình môn học tiến hành chỉnh sửa hoàn thiện, gửi bản thảo cuối về Trưởng các Khoa.
 • Trưởng các Khoa tổ chức thẩm định, nghiệm thu chương trình, nộp về Phòng ĐT-NCKH tổng hợp, tham mưu Hiệu trưởng Ban hành.
V. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN
1. Trước 4/2020: Ban hành Chương trình khung giáo dục tăng cường.
2. Trước tháng 5/2020: Ban hành các Chương trình môn học tăng cường.
3. Trước tháng 6/2020: Xây dựng xong tài liệu giáo dục các môn học tăng cường lớp 1.
4. Trước tháng 4 hàng năm (từ năm 2021 đến năm 2024): Xây dựng xong tài liệu giáo dục các môn học tăng cường lớp 2,3,4,5 cấp Tiểu học; Lớp 6,7,8,9 cấp THCS (theo lộ trình ban hành Sách giáo khoa hàng năm của Bộ GD&ĐT)
5. Trước tháng 8 hằng năm (từ năm 2020 đến năm 2024) tổ chức tập huấn triển khai dạy học giáo dục tăng cường cho giáo viên từ lớp 1 đến lớp 9 theo lộ trình thực hiện CTGDPT.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Đào tạo- NCKH
 • Xây dựng hướng dẫn và các văn bản liên quan đến công tác xây dựng CTGDTC, tham mưu cho Hiệu trưởng quy trình tổ chức xây dựng, biên soạn, thẩm định, nghiệm thu CTGDTC và tài liệu giáo dục tăng cường.
 • Lập dự trù kinh phí, các chế độ liên quan cho các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng CTGDTC, biên soạn tài liệu giáo dục tăng cường theo các chế độ hiện hành.
 • Theo dõi, kiểm tra, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tập hợp các loại hồ sơ, chuẩn bị cho công tác tổ chức đánh giá, thẩm định, nghiệm thu, ban hành các CTGDTC, tài liệu giáo dục tăng cường.
2. Các Khoa đào tạo
 • Các khoa chịu trách nhiệm chủ trì về việc xây dựng chương trình môn học giáo dục tăng cường, cụ thể:
+ Khoa Tiểu học chủ trì xây dựng chương trình các môn học tăng cường cấp Tiểu học gồm: Toán tăng cường, Tiếng Việt tăng cường.
+ Khoa THCS chủ trì xây dựng chương trình các môn học tăng cường cấp THCS gồm: Toán tăng cường, Ngữ văn tăng cường; Chủ trì xây dựng chương trình Tin học tăng cường từ lớp 1 đến lớp 9.
+ Khoa Ngoại ngữ chủ trì xây dựng chương trình Ngoại ngữ tăng cường từ lớp 1 đến lớp 9.
+ Khoa LLCT-TLGD chủ trì xây dựng Chương trình giáo dục kỹ năng sống và hoạt động trải nghiệm từ lớp 1 đến lớp 9.
+ Khoa GDTC-NT chủ trì xây dựng chương trình các môn học tăng cường: Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất (các môn thể thao tự chọn) từ lớp 1 đến lớp 9.
 • Lập danh sách đề xuất giảng viên tham gia các Ban, Tiểu ban xây dựng chương trình, gửi về phòng ĐT-NCKH trước ngày 20/3/2020.
 • Triển khai nội dung, kế hoạch về công tác xây dựng CTGDTC đến từng giảng viên. Chịu trách nhiệm về việc hướng dẫn nội dung cho giảng viên tham gia xây dựng chương trình.
 • Tập hợp hồ sơ xây dựng CTGDTC, gửi về Phòng ĐT-NCKH đúng hạn; phối hợp phòng ĐT-NCKH tiến hành đánh giá, thẩm định và nghiệm thu các chương trình môn học tăng cường..
Trong quá trình tiến hành công tác xây dựng CTGDTC, các cá nhân, đơn vị, tổ chức có ý kiến phản hồi, đề nghị liên hệ Hiệu trưởng (qua Phòng ĐT-NCKH, SĐT 0949249333, đ/c Trần Hải Hưng)./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển