< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 01 - Từ ngày 07 tháng 9 năm 2020 đến ngày 13 tháng 9 năm 2020

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 07/09
Duyệt kế hoạch năm học Khoa Ngoại Ngữ
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo số 121/CĐSPNA-KHTC ngày 31/8/2020
7h30 - Phòng họp 1
Duyệt kế hoạch năm học Khoa THCS
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo số 121/CĐSPNA-KHTC ngày 31/8/2020
9h30 - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 08/09
Duyệt kế hoạch năm học Khoa LLCT - TLGD
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo số 121/CĐSPNA-KHTC ngày 31/8/2020
7h30 - Phòng họp 1
Duyệt kế hoạch năm học Khoa Tiểu Học
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo số 121/CĐSPNA-KHTC ngày 31/8/2020
9h30 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 09/09
Duyệt kế hoạch năm học Phòng ĐT - NCKH;  Trung tâm ĐT - BDNV&KNM
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo số 121/CĐSPNA-KHTC ngày 31/8/2020
7h30 - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 10/09
Duyệt kế hoạch năm học Phòng TT - ĐBCLGD
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo số 121/CĐSPNA-KHTC ngày 31/8/2020
7h30 - Phòng họp 1
Duyệt kế hoạch năm học Trường TH&THCS THSPNA
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo số 121/CĐSPNA-KHTC ngày 31/8/2020
9h30 - Phòng họp 1
Họp Ban thanh toán thừa giờ
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 379/QĐ-CĐSPNA ngày 25/8/2020
14h00 - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 11/09
Duyệt kế hoạch năm học Phòng QT - CTHSSV; Trung tâm TV - TB
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo số 121/CĐSPNA-KHTC ngày 31/8/2020
7h30 - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 12/09
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 13/09
 
 
 
 
Nhiệm vụ trọng tâm:
1. Duyệt kế hoạch năm học năm học các đơn vị, tổ chức.
2. Thực hiện tốt công tác chuyên môn đầu năm học
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.