< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 02 - Từ ngày 27 tháng 8 năm 2018 đến ngày 02 tháng 9 năm 2018 (có sửa đổi, bổ sung)

                                                          
                           UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                                                  LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                                                       Tuần 02 - Từ ngày 27 tháng 8 năm 2018 đến ngày 02 tháng 9 năm 2018
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
 
 
 
 
Thứ  2
Ngày 27/8
Hội ý thành phần duyệt Kế hoạch năm học 2018 -2019 các tổ chức
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo  số 130 /TB-CĐSPNA ngày 22/8/2018: BGH, Trưởng các tổ chức: TC-ĐN; ĐT-NCKH; TT ĐT-BD NV&KNM; KH-TC
và HC-QT.
Từ 7h30’- Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch năm học 2018 -2019 khoa
Lý luận chính trị - Tâm lý giáo dục
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Chủ tịch Công đoàn trường; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN,
ĐT-NCKH, KH-TC, HC-QT; Trung tâm ĐT-BDNV&KMN; Trường, Phó, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng bộ môn, Trợ lý tổ chức, đào tạo khoa LLCT-TLGD.
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch năm học 2018 -2019 khoa THCS
Ông Trần Anh Tư
BGH; Chủ tịch Công đoàn trường; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN,
ĐT-NCKH, KH-TC, HC-QT; Trung tâm ĐT-BDNV&KMN; Trường, Phó, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng bộ môn, Trợ lý tổ chức, đào tạo khoa Trung học cơ sở .
Từ 9h30’- Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch năm học 2018 -2019 khoa Tiểu học
Ông Trần Anh Tư
BGH; Chủ tịch Công đoàn trường; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN,
ĐT-NCKH, KH-TC, HC-QT; Trung tâm ĐT-BDNV&KMN; Trường, Phó, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng bộ môn, Trợ lý tổ chức, đào tạo khoa Tiểu học.
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch năm học 2018 -2019 khoa Giáo dục Mầm non
Ông Trần Anh Tư
BGH; Chủ tịch Công đoàn trường; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN,
ĐT-NCKH, KH-TC, HC-QT; Trung tâm ĐT-BDNV&KMN; Trường, Phó, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng bộ môn, Trợ lý tổ chức, đào tạo khoa Mầm non.
Từ 15h30’- Phòng họp 1
  
 
     
     
     Thứ  3
Ngày 28/8
Thi tuyển sinh năng khiếu hệ trung cấp Sư phạm Mầm non
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban tuyển sinh năng khiếu; Thí sinh dự thi
Từ 7h00’- Nhà D
Duyệt Kế hoạch năm học 2018 -2019 khoa GDTC- Nghệ thuật
Ông Trần Anh Tư
BGH; Chủ tịch Công đoàn trường; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN,
ĐT-NCKH, KH-TC, HC-QT; Trung tâm ĐT-BDNV&KMN; Trường, Phó, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng bộ môn, Trợ lý tổ chức, đào tạo khoa GDTC-NT.
Từ 7h30’- Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch năm học 2018 -2019 khoa Ngoại ngữ
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Chủ tịch Công đoàn trường; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN,
ĐT-NCKH, KH-TC, HC-QT; Trung tâm ĐT-BDNV&KMN; Trường, Phó, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng bộ môn, Trợ lý tổ chức, đào tạo khoa Ngoại ngữ .
Từ 9h30’- Phòng họp 1
Họp BCH Đoàn trường mở rộng
Ông Lê Đình Cường
BCH Đoàn trường; Trợ lý thanh niên
Từ 9h30’- P. 105 nhà
Thư viện
Duyệt Kế hoạch năm học 2018 -2019 Phòng Công tác HSSV; BQL Ký túc xá
Ông Trần Anh Tư
BGH; Chủ tịch Công đoàn trường; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN,
ĐT-NCKH, KH-TC, HC-QT;  Trường, Phó, Chủ tịch Công đoàn: phòng Công tác HSSV, BQL Ký túc xá.
Từ 14h00’- Phòng họp 1
     
      Thứ  4
Ngày 29/8
Họp Ban chỉ đạo “ Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2018 -2019
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định 571/QĐ-CĐSPNA ngày 24/8/2018.
Từ 8h00’- Phòng họp 1
 
Thứ  5
Ngày 30/8
Duyệt Kế hoạch năm học 2018 -2019 Phòng
ĐT-NCKH; Trung tâm ĐT-BDNV&KNM
   Ông Trần Anh Tư BGH; Chủ tịch Công đoàn trường; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT; Mầm non, Tiểu học, THCS, GDTC-NT, LLCT-TLGD, Ngoại ngữ;  Trường, Phó, Chủ tịch Công đoàn: Phòng ĐT-NCKH; Trung tâm ĐT-BDNV&KNM
Từ 7h30’- Phòng họp 1
Tập huấn Bồi dưỡng chính trị hè 2018
Thành ủy Vinh
Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ trường
Từ 14h00 – Trung tâm Hội nghị Thành phố Vinh, Số 25, đường Lê Mao.
    
 
       Thứ 6
Ngày 31/8
Duyệt Kế hoạch năm học 2018 -2019 Phòng Thanh tra - ĐBCLGD
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Chủ tịch Công đoàn trường; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN,
ĐT-NCKH, KH-TC, HC-QT;  Trường, Phó phòng Thanh tra - ĐBCLGD; Chủ tịch Công đoàn HC-TTr-TV
Từ 7h30’- Phòng họp 1
Họp Hội đồng về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 557/QĐ-CĐSPNA ngày 20/8/2018
Từ 8h30’- Phòng họp 1
Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
  Theo Quyết định số 440/QĐ-CĐSPNA ngày 20/6/2018
Từ 9h30’- Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn Trường; Đoàn Thanh niên; các tổ chức: TC-ĐN,
KH-TC,  HC - QT, ĐT - NCKH, CT HSSV, TT  ĐTBDNV&KNM
Từ 15h30’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 01/9
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 02/9
 
 
 
 
 
Trọng tâm:            - Duyệt Kế hoạch năm học 2018 -2019 các tổ chức.
                                - Thi tuyển sinh năng khiếu hệ Trung cấp Mầm non;
 
Lưu ý:                     - Thứ 2, ngày 03/9/2018 nghỉ bù ngày lễ Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 02/9;
                                - Các tổ chức, tổ chức CT-XH nạp báo cáo tháng 8/2018 về phòng HC-QT.
 
                 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.