< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 04 - Từ ngày 16 tháng 9 năm 2019 đến ngày 22 tháng 9 năm 2019 (có bổ sung)

               UBND TỈNH NGHỆ AN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 04 - Từ ngày
16 tháng  9 năm 2019 đến ngày 22 tháng 9 năm 2019
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 16/9
Hôi ý Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban giám hiệu. Mời đồng chí Trưởng phòng TC-HC
8h00’ - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 17/9
Khai mạc và triển khai “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” giữa khóa, năm học 2019 - 2020
Ông Trần Anh Tư
Theo Kế hoạch số 43/KH-CĐSPNA ngày 23/08/2019 của Hiệu trưởng
7h00’ - Hội trường CS1
Duyệt Kế hoạch Phòng ĐT-NCKH
Ông Trần Anh Tư
PHT; Đại diện BTV Công đoàn; Lãnh đạo các phòng KH-TC, TC-HC, QT&CTHSSV, Thanh tra-ĐBCLGD; Viên chức Phòng ĐT-NCKH
14h00’ - Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch Phòng Thanh tra-ĐBCLGD
Ông Lưu Tiến Hưng
HT; Đại diện BTV Công đoàn; Lãnh đạo các phòng KH-TC, TC-HC, QT&CTHSSV; Viên chức Phòng Thanh tra-ĐBCLGD
15h30’ - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 18/9
Duyệt dự toán kinh phí tổ chức 60 năm thành lập Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH, Lãnh đạo phòng KH-TC; Kế toán trưởng
8h00’ - Phòng họp 1
Họp bàn về công tác chuẩn bị tổ chức 60 năm thành lập Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các tiểu ban; Kế toán trưởng
9h00 - Phòng họp 1
Họp Hội đồng học bổng KKHT học kỳ II, năm học 2018 – 2019 cho HSSV K39, K40, K59 ngành sư phạm.
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 119/QĐ-CĐSPNA ngày 08/04/2019 của Hiệu trưởng
10h00’ - Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch Trung tâm ĐT-BDNV&KNM
Ông Trần Anh Tư
PHT; Đại diện BTV Công đoàn; Lãnh đạo các phòng KH-TC, TC-HC, QT&CTHSSV, Thanh tra-ĐBCLGD; Viên chức Trung tâm ĐT-BDNV&KNM
14h00’ - Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch Trung tâm TV-TB
Ông Trần Anh Tư
PHT; Đại diện BTV Công đoàn; Lãnh đạo các phòng KH-TC, TC-HC, QT&CTHSSV, Thanh tra-ĐBCLGD; Viên chức Trung tâm TV-TB
15h30’ - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 19/9
Họp tiểu ban lịch sử truyền thống 60 năm thành lập trường.
Ông Nguyễn Văn Dũng
Các thành viên trong tiểu ban lịch sử truyền thống; mời ông Nguyễn Văn Thành - TP QT - CTHSSV tham dự.
7h30’ - Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch Phòng QT&CTHSSV
Ông Trần Anh Tư
PHT; Đại diện BTV Công đoàn; Lãnh đạo các phòng KH-TC, TC-HC , Thanh tra-ĐBCLGD; Viên chức phòng QT&CTHSSV
14h00’ - Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch Phòng Tổ chức-Hành chính
Ông Lưu Tiến Hưng
HT; Đại diện BTV Công đoàn; Lãnh đạo các phòng KH-TC,  QT&CTHSSV, Thanh tra-ĐBCLGD;Viên chức Phòng Tổ chức-Hành chính
15h30’ - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 20/9
Duyệt Kế hoạch Phòng KH-TC
Ông Lưu Tiến Hưng
HT; Đại diện BTV Công đoàn; Lãnh đạo các phòng TC-HC, QT&CTHSSV, Thanh tra-ĐBCLGD; Viên chức phòng KH-TC
8h00’ - Phòng họp 1
Hội ý lãnh đạo
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các đoàn thể; Trưởng các Phòng, Trung tâm
14h00’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 21/9
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 22/9
 
 
 
 
Lưu ý: “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm giữa khóa (K40 hệ CĐ, K59 hệ Trung cấp nghề Tiếng Anh) triển khai vào buổi sáng các ngày từ 17/09/2019 đến ngày 20/09/2019.
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.