< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 05 - Từ ngày 23 tháng 9 năm 2019 đến ngày 29 tháng 9 năm 2019 (Có chỉnh sửa)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 23/9
Phòng Tổ chức - Hành chính làm việc với phòng Kế hoạch - Tài chính
Ông Nguyên Văn Dũng
Lãnh đạo các phòng: TC-HC, KH-TC; mời: Kế toán trưởng
8h00’ - Phòng họp 1
Họp Ban Thanh tra nhân dân
Bà Lê Thị Lệ Hà
Ban Thanh tra nhân dân
15h30’ - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 24/9
Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường
Bà Lê Thị Lệ Hà
Ủy viên BCH Công đoàn Trường; mời Bí thư đoàn Trường
9h30’ - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 25/9
Họp Ban chỉ đạo Hội nghị công chức, viên chức và duyệt kế hoạch các đơn vị năm học 2019 - 2020.
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 411/QĐ/-CĐSPNA ngày 19/8/2019 của Hiệu trưởng
8h00’ - Phòng họp 1
Họp Hội đồng Chính sách
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 452/QĐ/-CĐSPNA ngày 28/8/2019 của Hiệu trưởng
9h30’ - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 26/9
Họp Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 502/QĐ/-CĐSPNA ngày 23/9/2019 của Hiệu trưởng
15h00’ - Phòng họp 409
Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 502/QĐ/-CĐSPNA ngày 23/9/2019 của Hiệu trưởng
15h30’ - Phòng họp 409
Thứ 6
Ngày 27/9
Hội ý lãnh đạo
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các đoàn thể; Trưởng các Phòng, Trung tâm
8h00’ - Phòng họp 409
Làm việc với khối phó Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng. Ông Lưu Tiến Hưng Đại diện BGH; Trưởng phòng TC - HC; CTCĐ Trường; Bí thư Đoàn Thanh niên; chuyên viên phụ trách thi đua. 15h00' - Phòng họp 409
Thứ 7
Ngày 28/9
Hội nghị công chức, viên chức năm học 2019 - 2020.
Ông Lưu Tiến Hưng
Đại biểu khách mời, công chức, viên chức Nhà trường theo Thông tri tiệu tập (toàn thể CC, VC Nhà trường)
7h30’ - Hội trường CS1
Chủ nhật
Ngày 29/9
 
 
 
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.