< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 08 - Từ ngày 14 tháng 10 năm 2019 đến ngày 20 tháng 10 năm 2019 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 14/10
Họp tiểu Tiểu ban lịch sử truyền thống
Ông Nguyễn Văn Dũng
Theo Quyết định số 53/QĐ-CĐSPNA ngày 22/02/2019 của Hiệu trưởng.
7h30’ - Phòng họp 1
Họp ban chỉ đạo kỷ yếu 60 năm
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 537 /QĐ-CĐSPNA ngày 11/10/2019 của Hiệu trưởng.
8h00’ - Phòng họp 1
Họp ban biên soạn kỷ yếu 60 năm
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 537 /QĐ-CĐSPNA ngày 11/10/2019 của Hiệu trưởng.
8h30’ - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 15/10
Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tổng phụ trách đội tại Huyện Kỳ Sơn
Ông Nguyễn Lâm Huy
Giáo viên tham gia bồi dưỡng, toàn thể học viên
7h00’ - Trung tâm GDTX - GDNN Kỳ Sơn
Họp tiểu ban VN - TDTT
Bà Lê Thị Lệ Hà
Theo Quyết định số 53/QĐ-CĐSPNA ngày 22/02/2019 của Hiệu trưởng.
8h00’ - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 16/10
Duyệt kế hoạch Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên
Ông Trần Anh Tư
Đại diện BTV Công đoàn trường; Lãnh đạo các phòng: KH - TC, TC - HC, QT - CTHSSV, ĐT - NCKH; BTV Đoàn trường; Ban Thư ký Hội SV.
14h30’ - Phòng họp 1
Hội diễn HSSV khoa Mầm Non với Nghệ thuật - Sân khấu chào mừng ngày 20/10 và hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Bà Nguyễn Thị Quý Hoa Khách mời, toàn thể CBGV và HSSV khoa Mầm Non 19h00’ - Hội trường 1
Thứ 5
Ngày 17/10
Họp bổ sung quy định về quản lý, khai thác, sử dụng tài sản
Phòng  KH - TC
Trưởng các đơn vị QT&CTHSSV; Trung tâm TV - TB
8h00’ - Phòng họp 1
Làm việc với Trung tâm đào tạo bồi dưỡng NV&KNM Phòng  KH - TC TP. TC - HC; Kế toán trưởng; Giám đốc TTĐT-BDNV&KNM 9h00’ - Phòng họp 1
Họp Ban Thanh toán thừa giờ
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 533 /QĐ-CĐSPNA ngày 08/10/2019 của Hiệu trưởng.
14h00’ - Phòng họp 1
Nghiệm thu gói thầu mua sắm thiết bị phục vụ dạy học năm học 2019 - 2020
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 538 /QĐ-CĐSPNA ngày 11/10/2019 của Hiệu trưởng.
15h30’ - Phòng họp 1
Sinh hoạt HSSV nội trú
Ông Nguyễn Văn Thành
Khách mời; lãnh đạo; viên chức liên quan phòng QT & CTHSSV; HSSV nội trú CS1.
19h30’ - Hội trường 1
Thứ 6
Ngày 18/10
Hội ý lãnh đạo
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các đoàn thể; Trưởng các Phòng, Trung tâm.
14h00’ - Phòng họp 1
Khai mạc Giải Thể thao CCVC chào mừng 60 năm ngày thành lập trường (1959 - 2019); Giao lưu kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019) và 09 năm ngày Phụ nữ Việt Nam.
Bà Lê Thị Lệ Hà
Mời: Đảng ủy, BGH, Trưởng, phó các đơn vị, các tổ chức CT - XH.
Ban tổ chức, Vận động viên các đội thi đấu, Toàn thể viên chức.
14h30’ - Nhà đa chức năng
Thứ 7
Ngày 19/10
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 20/10
 
 
 
 
 
Lưu ý:   - Kể từ 14/10/2019 giờ làm việc theo giờ mùa đông. Công chức, viên chức xem danh sách những người dự kiến nâng lương đợt 2, nâng lương trước thời hạn năm 2019 (19/10/2019).
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.