< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 19 - Từ ngày 24 tháng 12 năm 2018 đến ngày 30 tháng 12 năm 2018 (có bổ sung)

             UBND TỈNH NGHỆ AN
             TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 19 - Từ ngày 24 tháng 12 năm 2018 đến ngày 30 tháng 12 năm 2018
                   
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 24/12
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 3
Ngày 25/12
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 4
Ngày 26/12
Họp về công tác tự đánh giá Nhà trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Hội đồng Tự đánh giá; đ/c Lê Đình Cường – Bí thư Đoàn trường;
đ/c Lê Văn Lưu – Chủ tịch Hội Sinh viên trường.
Từ 8h00 - Phòng họp 1
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Ông Lưu Tiến Hưng
Khách mời; Toàn thể đảng viên của Đảng bộ trường
Từ 14h00 - Hội trường 1
Thứ 5
Ngày 27/12
Hội nghị Chuyên đề về công tác chuyên môn
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông tri triệu tập
Từ 13h30 -  Nhà học D
Thứ 6
Ngày 28/12
Làm việc với Công an PCCC Tỉnh Ông Lưu Tiến Hưng  Trưởng các tổ chức: HC-QT, KH-TC, Kế toán Trưởng  Từ 8h00 - Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn Trường; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM
Từ 14h00  - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 29/12
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 30/12
 
 
 
 
 
Lưu ý:                    - Các khoa chỉ đạo các bộ môn hoàn thành đáp áp các học phần đã thi, cử cán bộ chấm thi, tham gia chấm thi theo Kế hoạch.
                                - Tiếp tục tổ chức thi kết thúc học phần theo Kế hoạch.
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.