< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 23 - Từ ngày 27 tháng 01 năm 2020 đến ngày 02 tháng 02 năm 2020

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 27/01
Nghỉ tết nguyên đán 2020
 
 
 
Thứ  3
Ngày 28/01
Nghỉ tết nguyên đán 2020
 
 
 
Thứ 4
Ngày 29/01
Nghỉ tết nguyên đán 2020
 
 
 
Thứ 5
Ngày 30/01
Làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 6
Ngày 31/01
Hội ý lãnh đạo
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; CT Công Đoàn; BT Đoàn TN; Trưởng các: phòng, trung tâm; Kế toán trưởng.
8h00’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 01/02
 
 
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 02/02
 
 
 
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.