< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 25 - Từ ngày 10 tháng 02 năm 2020 đến ngày 16 tháng 02 năm 2020

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 10/02
Làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  3
Ngày 11/02
Họp Tiểu ban Nội dung Đại hội Đảng khóa XIV
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 7-QĐ/ĐU ngày 6/02/2020 của Đảng ủy
8h00’ - Phòng họp 1
Họp Ban thường vụ Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban  thường vụ Đảng ủy; Mời Trưởng phòng TC - HC
14h00’ -  Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 12/02
Họp Ban chấp hành Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Ủy viên  Ban chấp hành Đảng ủy
8h00’ - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 13/02
Hội nghị tổng kết tuyển sinh năm 2019, triển khai công tác tuyển sinh năm 2020 đối với công tác  tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non hệ chính quy Bộ Giáo dục và Đào tạo Đồng chí Trần Anh Tư - P. Hiệu trưởng; Đồng chí Hoàng Đình Hải - P. Phòng ĐT - NCKH 14h00’ - TP Huế
Thứ 6
Ngày 14/02
Làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 7
Ngày 15/02
 
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 16/02
 
 
 
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.