< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 26 - Từ ngày 17 tháng 02 năm 2020 đến ngày 23 tháng 02 năm 2020

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 17/02
Hội ý Ban Giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; Trưởng phòng TC-HC
9h00 - Phòng hợp 1   
Duyệt Hồ sơ Đại hội chi bộ Khoa Mầm non
Ông Lưu Tiến Hưng
Đảng ủy; Chi ủy chi bộ, Chủ tịch công đoàn, Trưởng, Phó, Trợ lý thanh niên Khoa Mầm non; Bí thư các chi bộ.
14h00’ -  Phòng họp 1
Họp Giao ban cơ quan phiên tháng 02/2020
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban Giám hiệu, Trưởng các Tổ chức, Đơn vị, Đồng chí Trần Hải Hưng.
15h30’ -  Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 18/02
Duyệt Hồ sơ Đại hội chi bộ Khoa Tiểu học
Ông Trần Anh Tư
Đồng chí Nguyễn Thị Quý Hoa;  Chi ủy chi bộ,  Chủ tịch công đoàn, Trưởng, Phó, Trợ lý thanh niên  Khoa Tiểu học.
07h30’ -  Phòng họp 1
Duyệt  Hồ sơ Đại hội chi bộ Khoa LLCT - TLGD
Ông Lưu Tiến Hưng
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng; Chi ủy chi bộ, Chủ tịch công đoàn, Trưởng Khoa  LLCT - TLGD.
09h30’ -  Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 19/02
Duyệt  Hồ sơ Đại hội chi bộ TT ĐTBDNV -KNM
Ông Trần Anh Tư
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Ngọc; Đồng chí  Tạ Thị Thanh Hà; Bí thư, P.Bí thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn TT ĐTBDNV - KNM. 
07h30’ -  Phòng họp 1
Duyệt  Hồ sơ Đại hội chi bộ Khoa THCS
Ông Lưu Tiến Hưng
Đồng chí Nguyễn Thị Quý Hoa; Chi ủy chi bộ, Chủ tịch công đoàn, Trưởng, Phó, Trợ lý thanh niên Khoa THCS.
09h30’ -  Phòng họp 1
Họp Thường trực Hội đồng thi đua
Ông Lưu Tiến Hưng
Thường trực Hội đồng thi đua theo Quyết định số 502/QĐ-CĐSPNA ngày 23/09/2019
10h30’ -  Phòng họp 1
Hội nghị Nghiên cứu, quán triệt chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020
Ông Lưu Tiến Hưng
Khách mời, Toàn thể Đảng viên, viên chức
14h00’ - Hội trường cơ sở 1
Họp Hội đồng thi đua khen thưởng
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 502/QĐ-CĐSPNA ngày 23/09/2019
16h00’ -  Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 20/02
Duyệt  Hồ sơ Đại hội chi bộ TC - KH
Ông Lưu Tiến Hưng
Đồng chí Nguyễn Lâm Huy;  Chi ủy chi bộ, Chủ tịch công đoàn phòng  TC - KH; Trưởng các đơn vị: TC - HC, KH - TC.
07h30’ -  Phòng họp 1
Duyệt  Hồ sơ Đại hội chi bộ QT và CTHSSV - TV
Ông Trần Anh Tư
Đồng chí Đàm Thị Ngọc Ngà; Chi ủy chi bộ, Chủ tịch công đoàn  QT và CTHSSV - TV, Trưởng, Phó  các đơn vị: QT và CTHSSV, TV - TB.
09h30’ -  Phòng họp 1
Họp ban tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 43/QĐ-CĐSPNA ngày 13/2/2020
14h00’ - Phòng họp 1
Sinh hoạt Báo cáo viên định kỳ Thành ủy Vinh Đồng chí Nguyễn Lâm Huy 14h00’ - TTBD Chính trị TP Vinh
Họp Tiểu ban Nội dung Đại hội Đảng khóa XIV
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 7 - QĐ/ĐU ngày 6/02/2020 của Đảng ủy
15h00’ - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 21/02
Duyệt  Hồ sơ Đại hội chi bộ phòng Đào tạo - thanh tra
Ông Lưu Tiến Hưng
Đồng chí Lê Thị Lệ Hà;  Đồng chí Tạ Thị Thanh Hà;  Chi ủy chi bộ, Chủ tịch công đoàn  Phòng ĐT - TT,  Trưởng, Phó  các đơn vị: ĐT - NCKH, TT - ĐBCL.
07h30’ -  Phòng họp 1
Duyệt  Hồ sơ Đại hội chi bộ Khoa Ngoại Ngữ
Ông Lưu Tiến Hưng
Đồng chí Đàm thị Ngọc Ngà; Đồng chí Tạ Thị Thanh Hà; Bí thư, Phó bí thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn,  Trợ lý thanh niên Khoa Ngoại ngữ.
9h30’ -  Phòng họp 1
Duyệt  Hồ sơ Đại hội chi bộ Khoa GDTC - NT
Ông Trần Anh Tư
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng; Chi ủy Chi bộ, Chủ tịch công đoàn, Trưởng Khoa  GDTC - NT.
14h00’ -  Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 22/02
 
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 23/02
 
 
 
 
Lưu ý:    - Các Chi bộ gửi hồ sơ duyệt Đại hội cho Đ/c Tạ Thị Thanh Hà trước 02 ngày tính đến ngày duyệt Đại hội theo lịch.
               - Dự kiến Đại hội mẫu chi bộ vào 8 giờ 00 thứ 2 ngày 24/02/2020
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.