< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 31 - Từ ngày 18 tháng 3 năm 2019 đến ngày 24 tháng 3 năm 2019

             UBND TỈNH NGHỆ AN
             TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 31 - Từ ngày 18 tháng 3 năm 2019 đến ngày 24  tháng 3 năm 2019
                   
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
   Thứ  2
Ngày 18/3
Kiểm tra TTSP tại huyện Diễn Châu
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
Cả ngày - Tại Diễn Châu
Họp Tổ công tác khảo sát cơ sở vật chất năm 2019
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 63/QĐ-CĐSPNA ngày 27/2/2019
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Họp bàn về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ đoàn khảo sát chính thức làm việc tại trường từ ngày 29/3 đến ngày 01/4
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các tổ chức: HC-QT, TC-ĐN, KH-TC, Trung tâm TV-TB, Thanh tra  ĐBCLGD; đ/c Nguyễn Xuân Trường, phòng Thanh tra
Từ 15h30 – Phòng họp 1
   Thứ 3
Ngày 19/3
Kiểm tra TTSP tại huyện Diễn Châu
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
Cả ngày – Tại Diễn Châu
   Thứ 4
Ngày 20/3
Kiểm tra TTSP tại huyện Yên Thành
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
Cả ngày – Tại Yên Thành
   Thứ 5
Ngày 21/3
Kiểm tra TTSP tại huyện Yên Thành
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
Cả ngày – Tại Yên Thành
Hội nghị học tập quán triệt chuyên đề năm 2019:  “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết 37 BCHTW Đảng.
Ông Lưu Tiến Hưng
Toàn thể đảng viên, viên chức Nhà trường; HSSV là đảng viên
Từ 14h00’ – Hội trường 1
   Thứ 6
Ngày 22/3
Kiểm tra TTSP tại huyện Đô Lương
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
Cả ngày – Tại Đô Lương
Thi kết thúc bậc B2 chương trình Tiếng Việt cho K16 Lào
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
Cả ngày – Tại nhà B, D
Thường trực Hội đồng thi đua Trường làm việc với Ban Thi đua tỉnh Nghệ An  Ban Thi đua Tỉnh Hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn; TP HC-QT; Chuyên viên phụ trách thi đua Từ 14h00’- Ban Thi đua Khen thưởng Tỉnh
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM, Thanh tra BCLGD
Từ 15h30’ - Phòng họp 1
   Thứ 7
Ngày 23/3
Thi kết thúc bậc B2 chương trình Tiếng Việt cho K16 Lào
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
Từ 7h00’ – Tại nhà  D
Ngày hội Đoàn viên  Ông Lê Đình Cường  Khách mời; BCH Đoàn trường; BCH Hội Sinh viên; HSSV toàn trường Từ 7h30’ – Tại nhà tập Đa năng
  Chủ nhật
Ngày 24/3
Ra quân tổ chức tình nguyện Ngày Chủ nhật xanh
Ông Lê Đình Cường
HSSV toàn Trường
 Từ 7h30’ – Sân vân động Trường
 
                Lưu ý:                     Đội tuyển bóng chuyền nam, nữ luyện tập vào 16h00 chiều các ngày thứ 3, 4, 5, 6.             
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.