< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 31 - Từ ngày 23 tháng 03 năm 2020 đến ngày 29 tháng 03 năm 2020 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 23/03
Hội ý lãnh đạo
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; CT Công Đoàn; BT Đoàn TN; Trưởng các phòng, trung tâm; Hiệu trưởng Trường THSP
8h00’ - Phòng họp 1
Họp Trưởng, phó các đoàn thực tập sư phạm
Ông Trần Anh Tư
CV   phụ   trách   NVSP   phòng   ĐT-NCKH; Trưởng, phó các đoàn thực tập sư phạm
8h00’ - Phòng 105
Thư viện
Tập huấn thực tập sư phạm
Ông Trần Anh Tư
CV phụ trách NVSP; Học sinh K59 TCMN
14h00’ - Hội trường 1
Thứ  3
Ngày 24/03
Đoàn thanh tra Sở Nội vụ làm việc với Nhà trường
Đoàn TT Sở Nội vụ
Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ theo Quyết định số 115/QĐ-SNV; BGH; CT Công đoàn; Trưởng các phòng: TC-HC, KH-TC; Kế toán trưởng
8h00’ - Phòng họp 1
Tập huấn thực tập sư phạm
Ông Trần Anh Tư
CV phụ trách NVSP; SV K40 CĐMN
8h00’ - Hội trường 1
Thứ 4
Ngày 25/03
Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2019 - 2020 cho HSSV các khóa
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 88/QĐ-CĐSPNA ngày 20/03/2020
8h00’ - Phòng họp 1
Tập huấn thực tập sư phạm
Ông Trần Anh Tư
CV phụ trách NVSP;  K40 SPTA, K40 CĐTH
8h00’ - Hội trường 1
Họp Hội đồng đánh giá và thanh lý tài sản sau kiểm kê năm 2019
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 89/QĐ-CĐSPNA ngày 20/03/2020
9h30’ - Phòng họp 1
Tập huấn thực tập sư phạm
Ông Trần Anh Tư
CV phụ trách NVSP;  K39 A,B,C,D,E CĐMN
14h00’ - Hội trường 1
Thứ 5
Ngày 26/03
Chào mừng 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26 - 03 -1931
 
 
 
Thi kết thúc bậc 1 Tiếng Việt cho lưu học sinh Lào
Ông Trần Anh Tư
Theo kế hoạch số 07/KH-CĐSP ngày 20/3/2020
Cả ngày (Sáng từ 7h15’ - Nhà B; Chiều từ 14h00’ -  Nhà D)
Họp đội dân quân tự vệ Ông Trần Anh Tư Theo Kế hoạch số 08/KH-CĐSPNA ngày 25 tháng 3 năm 2020
7h30’ - Phòng 105
Thư viện
Họp Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng lần thứ XIII
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 08 - QĐ/ĐU ngày 06/02/2020 của Đảng ủy
8h00’ - Phòng họp 1
Sở Tài chính kiểm tra hồ sơ quyết toán năm 2019 Sở Tài chính Sở Tài chính; BGH; Phòng Kế hoạch - Tài chính Cả ngày (Sáng từ 8h00 - P.Họp 1; Chiều từ 14h00’ -   P.Họp 1)
Tập huấn thực tập sư phạm Ông Trần Anh Tư CV phụ trách NVSP; SV K39 CĐTH,K39 SPTA 8h00’ - Hội trường 1
Hội ý về công tác chuyên môn Ông Trần Anh Tư Trưởng các khoa đào tạo; Trưởng các đơn vị: ĐT-NCKH, QT-CTHSSV, TT-ĐBCLGD
9h00’ - Phòng 105
Thư viện
Tập huấn thực tập sư phạm
Ông Trần Anh Tư
CV phụ trách NVSP; K39 G,H,I,K,L CĐMN
14h00’ - Hội trường 1
Thứ 6
Ngày 27/03
Chào mừng ngày thể thao Việt Nam
 
 
 
Sở Tài chính kiểm tra hồ sơ quyết toán năm 2019 Sở Tài chính Sở Tài chính; BGH; Phòng Kế hoạch - Tài chính Cả ngày (Sáng từ 8h00 - P.Họp 1; Chiều từ 14h00’ -   P.Họp 1)
Thứ 7
Ngày 28/03
Sở Tài chính kiểm tra hồ sơ quyết toán năm 2019
Sở Tài chính
Sở Tài chính; BGH; Phòng Kế hoạch - Tài chính
Cả ngày (Sáng từ 8h00 - P.Họp 1; Chiều từ 14h00’ -   P.Họp 1)
Chủ nhật
Ngày 29/03
 
 
 
 
 
Lưu ý: - Thi kết thúc bậc 1 Tiếng Việt cho lưu học sinh Lào
             - Tập huấn thực tập sư phạm cho các khóa: K39, K40 CĐSP; K59 TCSP.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.