< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 34 - Từ ngày 08 tháng 4 năm 2019 đến ngày 14 tháng 4 năm 2019 (có bổ sung)

             UBND TỈNH NGHỆ AN
             TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 34 - Từ ngày 08 tháng 4 năm 2019 đến ngày 14  tháng 4 năm 2019
                   
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 08/4
Họp bàn công tác tuyển sinh các loại hình
Ông Trần Anh Tư
BGH; Lãnh đạo các tổ chức: TT ĐTBDNV&KNM, ĐT-NCKH, KH-TC, TC-ĐN
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ 3
Ngày 09/4
Họp BTC Hội thảo khoa học cấp trường
Ông Trần Anh Tư
Quyết định số 16/QĐ-CĐSPNA ngày 04/01/2019
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Họp Hội đồng thanh lý tài sản sau kiểm kê năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định số 88/QĐ-CĐSPNA ngày 19/3/2019
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 10/4
Họp Giao ban cơ quan tháng 4/2019
Ông Lưu Tiến Hưng
BCH Đảng ủy; BGH; Bí thư các chi bộ; Trưởng các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội; Kế toán trưởng
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Họp triển khai kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng, năng khiếu hè 2019
Ông Trần Anh Tư
BGH; Ban giám đốc trung tâm ĐTBDNV&KNM; Đại diện lãnh đạo các tổ chức: MN, TH, THCS, GDTC-NT, TC-ĐN, KH-TC, ĐT-NCKH, Trưởng bộ môn có giáo viên tham gia bồi dưỡng 
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Tổ chức tết Bunpimay Lào năm 2019
Ông Trần Anh Tư
Khách mời; BCH Đảng ủy; BGH; Đại diện các tổ chức, tổ chức CT-XH trong trường; Ban chỉ đạo và giảng viên giảng dạy các lớp Lào; đại diện HSSV Việt Nam; toàn thể lưu học sinh Lào K16
Từ 15h00’- Nhà tập đa năng
Thứ 5
Ngày 11/4
Họp Tiểu ban Thông tin tuyên truyển kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Ông Nguyễn Lâm Huy
Theo Quyết định
Từ 8h00’ – Phòng họp 1
Họp Hội đồng xét chế độ trợ cấp xã hội,miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập kỳ II, năm học 2018-2019 cho HSSV các khóa
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 12/4
Nghiệm thu công trình: sửa chữa thay thế ngói bằng tôn,  vôi ve tường 2 phòng nhà C9, tại cơ sở 2  Ông Lưu Tiến Hưng Theo Quyết định số 122/QĐ-CĐSPNA ngày 10 tháng 4 năm 2019 Từ 8h00' - Cơ sở 2
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM, Thanh tra BCLGD
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày13/4
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 14/4
 
 
 
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.