< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 37 - Từ ngày 29 tháng 4 năm 2019 đến ngày 05 tháng 5 năm 2019

             UBND TỈNH NGHỆ AN
             TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 37 - Từ ngày 29 tháng 4 năm 2019 đến ngày 05 tháng 5 năm 2019
                   
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 29/4
Nghỉ lễ 30/4, 1/5
 
 
 
Thứ 3
Ngày 30/4
Nghỉ lễ 30/4, 1/5
 
 
 
 
Thứ 4
Ngày 01/5
Nghỉ lễ 30/4, 1/5
 
 
 
Thứ 5
Ngày 02/5
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 6
Ngày 03/5
Họp Lớp trưởng, Bí thư các lớp các khóa học
Ông Trần Anh Tư
Phòng Công tác HSSV; Lớp trưởng, Bí thư các lớp các khóa học
Từ 1600’ - Hội trường CS1
Thứ 7
Ngày 04/5
Họp Hội đồng nâng lương đợt 1 năm 2019
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 178/QĐ-CDDSPNA ngày 26/4/2019
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM, Thanh tra ĐBCLGD
Từ 9h30’ - Phòng họp 1
Chủ nhật
Ngày 05/5
 
 
 
 
 
                Lưu ý:                    - Viên chức được nâng lương đợt 1 năm 2019 xem  danh sách xem tại Website trường.
                                                - Thứ Bảy, ngày 04/5/2019 công chức, viên chức và HSSV làm việc và học bù lịch thứ Hai, ngày 29/4/2019.
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.