< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 37 - Từ ngày 29 tháng 4 năm 2019 đến ngày 05 tháng 5 năm 2019

             UBND TỈNH NGHỆ AN
             TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 37 - Từ ngày 29 tháng 4 năm 2019 đến ngày 05 tháng 5 năm 2019
                   
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 29/4
Nghỉ lễ 30/4, 1/5
 
 
 
Thứ 3
Ngày 30/4
Nghỉ lễ 30/4, 1/5
 
 
 
 
Thứ 4
Ngày 01/5
Nghỉ lễ 30/4, 1/5
 
 
 
Thứ 5
Ngày 02/5
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 6
Ngày 03/5
Họp Lớp trưởng, Bí thư các lớp các khóa học
Ông Trần Anh Tư
Phòng Công tác HSSV; Lớp trưởng, Bí thư các lớp các khóa học
Từ 1600’ - Hội trường CS1
Thứ 7
Ngày 04/5
Họp Hội đồng nâng lương đợt 1 năm 2019
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 178/QĐ-CDDSPNA ngày 26/4/2019
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM, Thanh tra ĐBCLGD
Từ 9h30’ - Phòng họp 1
Chủ nhật
Ngày 05/5
 
 
 
 
 
                Lưu ý:                    - Viên chức được nâng lương đợt 1 năm 2019 xem  danh sách xem tại Website trường.
                                                - Thứ Bảy, ngày 04/5/2019 công chức, viên chức và HSSV làm việc và học bù lịch thứ Hai, ngày 29/4/2019.
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.