< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 41 - Từ ngày 01 tháng 6 năm 2020 đến ngày 07 tháng 6 năm 2020

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 01/06
Họp Ban Thường vụ Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban Thường vụ Đảng ủy
14h00 - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 02/06
Kiểm tra thực tập sư phạm tại Đô Lương
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 186/QĐ-CĐSPNA ngày 25/5/2020
Cả ngày - Đô Lương
Thứ 4
Ngày 03/06
Kiểm tra thực tập sư phạm tại Đô Lương
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 186/QĐ-CĐSPNA ngày 25/5/2020
Cả ngày - Đô Lương
Thứ 5
Ngày 04/06
Họp Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 201/QĐ-CĐSPNA ngày 27/5/2020
7h30 - Tầng 1 Nhà D
Kiểm tra thực tập sư phạm tại Đô Lương
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 186/QĐ-CĐSPNA ngày 25/5/2020
Cả ngày - Đô Lương
Thứ 6
Ngày 05/06
Kiểm tra thực tập sư phạm tại Vinh
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 186/QĐ-CĐSPNA ngày 25/5/2020
Cả ngày - TP Vinh
Họp Bàn về kế hoạch Khối thi đua Ông Lưu Tiến Hưng Hiệu trưởng; CT Công đoàn; BT Đoàn TN; Đồng chí Trần Thương Hiền; Khối phó khối Thi đua 8h00 - Phòng họp 1
Họp Ban chấp hành Công đoàn Bà Lê Thị Lệ Hà UVBCH Công đoàn Trường 14h00 - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 06/06
Tập huấn Luật an toàn giao thông, Luật an ninh mạng
Ông Lê Đình Cường
Khách mời; Trợ lý tổ chức; Toàn thể sinh viên năm nhất
7h00 - Hội trường 1
Chủ nhật
Ngày 07/06
 
 
 
 
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.