< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 42 - Từ ngày 03 tháng 6 năm 2019 đến ngày 09 tháng 6 năm 2019

             UBND TỈNH NGHỆ AN
      TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 42 - Từ ngày 03 tháng  6 năm 2019 đến ngày 09 tháng 6 năm 2019
 
 
                  Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
Thứ  2
Ngày 03/6
Khai mạc các lớp BDCCDNN tại huyện Đô Lương
Ông Nguyễn Lâm Huy
Trung tâm ĐT-BDNV&KNM và các giảng viên giảng dạy
Từ 7h00 - Tại huyện Đô Lương
 
Thanh tra chuyên đề về NCKH năm học 2018 -2019 khoa THCS
Ông Nguyễn Kim Hải
Phòng Thanh tra ĐBCLGD; BCN khoa và các viên chức phụ trách  NCKH khoa THCS
Từ 8h00 - Văn phòng khoa
 
Thứ  3
Ngày 04/6
Phòng TC-ĐN làm việc với Ban quản lý Ký túc xá
Ông Nguyễn Văn Dũng
Lãnh đạo phòng TC-ĐN, toàn thể viên chức Ban quản lý Ký túc xá; Mời chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư chi bộ CT HSSV –KTX dự
Từ 8h00 - Phòng họp 1
 
Thanh tra chuyên đề về NCKH năm học 2018 -2019 khoa LLCT-TLGD
Ông Nguyễn Kim Hải
Phòng Thanh tra ĐBCLGD; BCN khoa và các viên chức phụ trách  NCKH khoa LLCT - TLGD
Từ 8h00 - Văn phòng khoa
 
Phòng TC-ĐN làm việc với Phòng HC-QT
Ông Nguyễn Văn Dũng
Lãnh đạo phòng TC-ĐN, toàn thể viên chức Phòng HC-QT; Mời chủ tịch Công đoàn trường, Phó Bí thư chi bộ HC-TTr-TV dự
Từ 14h00 - Phòng họp 1
 
Bế giảng lớp BDCBQL tại huyện Quỳnh Lưu
Ông Trần Anh Tư
BGH; TT ĐT-BDNV&KNM và các học viên
Từ 14h30 -Tại huyện Quỳnh Lưu
 
Thứ 4
Ngày 05/6
Phòng TC-ĐN làm việc với Phòng CT HSSV
Ông Nguyễn Văn Dũng
Lãnh đạo phòng TC-ĐN, toàn thể viên chức Phòng CT HSSV; Mời chủ tịch Công đoàn trường, Phó Bí thư chi bộ CT HSSV –KTX dự
Từ 8h00 - Phòng họp 1
 
Họp Hội đồng xét ĐGKQRL học kỳ 2 năm học 2018 -2019 cho sinh viên K38
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 228/QĐ-CĐSPNA ngày 27/5/2019
Từ 14h00 - Phòng họp 1
 
Phòng TC-ĐN làm việc với Trung tâm Thư viện - Thiết bị
Ông Nguyễn Văn Dũng
Lãnh đạo phòng TC-ĐN, toàn thể viên chức Trung tâm TV-TB; Mời chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư chi bộ HC-TTr-TV dự
Từ 14h00 - Phòng họp 105
 
Thứ 5
Ngày 06/6
Họp Hội đồng xét HBKKHT học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 cho HSSV K38, K58
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số119/QĐ-CĐSPNA ngày 08/4/2019
Từ 8h00 - Phòng họp 1
  Họp nhóm trưởng các đoàn coi thi THPT Quốc gia năm 2019 Ông Trần Anh Tư  Các nhóm trưởng; Ông Nguyễn Kim Hải (TTr ĐBCLGD)  Từ 10h00 - Phòng họp 1
 
Họp Hội đồng thẩm định chương trình Võ Taekwondo
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 258/QĐ-CĐSPNA ngày 30/5/2019
Từ 14h00 - Phòng họp 1
 
Lễ kết nạp đảng viên mới cho sinh viên
Ông Nguyễn Thức Hạnh
Khách mời: TV Đảng ủy, Đoàn trường, Hội Sinh viên, Chi ủy các khoa: Ngoại ngữ, Tiểu học, Mầm non
Từ 15h00 - Phòng 105
nhà TV
 
Thứ 6
Ngày 07/6
Họp thống nhất ý kiến trả lời Công văn số: 140/UBND -ĐC ngày 09/5/2019 của UBND xã Hưng Lộc
Ông Trần Anh Tư
Khách mời; BGH; Chủ tịch công đoàn Trường; Trưởng các tổ chức: HC-QT, KH-TC; TC-ĐN; Kế toán Trưởng; Mời: đ/c Nguyễn Lâm Huy
Từ 8h00 - Phòng họp 1
 
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM, Thanh tra ĐBCLGD
Từ 10h00 - Phòng họp 1
 
Thứ 7
Ngày 08/6
 
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 09/6
 
 
 
 
               
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.