< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 42 - Từ ngày 03 tháng 6 năm 2019 đến ngày 09 tháng 6 năm 2019

             UBND TỈNH NGHỆ AN
      TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 42 - Từ ngày 03 tháng  6 năm 2019 đến ngày 09 tháng 6 năm 2019
 
 
                  Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
Thứ  2
Ngày 03/6
Khai mạc các lớp BDCCDNN tại huyện Đô Lương
Ông Nguyễn Lâm Huy
Trung tâm ĐT-BDNV&KNM và các giảng viên giảng dạy
Từ 7h00 - Tại huyện Đô Lương
 
Thanh tra chuyên đề về NCKH năm học 2018 -2019 khoa THCS
Ông Nguyễn Kim Hải
Phòng Thanh tra ĐBCLGD; BCN khoa và các viên chức phụ trách  NCKH khoa THCS
Từ 8h00 - Văn phòng khoa
 
Thứ  3
Ngày 04/6
Phòng TC-ĐN làm việc với Ban quản lý Ký túc xá
Ông Nguyễn Văn Dũng
Lãnh đạo phòng TC-ĐN, toàn thể viên chức Ban quản lý Ký túc xá; Mời chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư chi bộ CT HSSV –KTX dự
Từ 8h00 - Phòng họp 1
 
Thanh tra chuyên đề về NCKH năm học 2018 -2019 khoa LLCT-TLGD
Ông Nguyễn Kim Hải
Phòng Thanh tra ĐBCLGD; BCN khoa và các viên chức phụ trách  NCKH khoa LLCT - TLGD
Từ 8h00 - Văn phòng khoa
 
Phòng TC-ĐN làm việc với Phòng HC-QT
Ông Nguyễn Văn Dũng
Lãnh đạo phòng TC-ĐN, toàn thể viên chức Phòng HC-QT; Mời chủ tịch Công đoàn trường, Phó Bí thư chi bộ HC-TTr-TV dự
Từ 14h00 - Phòng họp 1
 
Bế giảng lớp BDCBQL tại huyện Quỳnh Lưu
Ông Trần Anh Tư
BGH; TT ĐT-BDNV&KNM và các học viên
Từ 14h30 -Tại huyện Quỳnh Lưu
 
Thứ 4
Ngày 05/6
Phòng TC-ĐN làm việc với Phòng CT HSSV
Ông Nguyễn Văn Dũng
Lãnh đạo phòng TC-ĐN, toàn thể viên chức Phòng CT HSSV; Mời chủ tịch Công đoàn trường, Phó Bí thư chi bộ CT HSSV –KTX dự
Từ 8h00 - Phòng họp 1
 
Họp Hội đồng xét ĐGKQRL học kỳ 2 năm học 2018 -2019 cho sinh viên K38
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 228/QĐ-CĐSPNA ngày 27/5/2019
Từ 14h00 - Phòng họp 1
 
Phòng TC-ĐN làm việc với Trung tâm Thư viện - Thiết bị
Ông Nguyễn Văn Dũng
Lãnh đạo phòng TC-ĐN, toàn thể viên chức Trung tâm TV-TB; Mời chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư chi bộ HC-TTr-TV dự
Từ 14h00 - Phòng họp 105
 
Thứ 5
Ngày 06/6
Họp Hội đồng xét HBKKHT học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 cho HSSV K38, K58
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số119/QĐ-CĐSPNA ngày 08/4/2019
Từ 8h00 - Phòng họp 1
  Họp nhóm trưởng các đoàn coi thi THPT Quốc gia năm 2019 Ông Trần Anh Tư  Các nhóm trưởng; Ông Nguyễn Kim Hải (TTr ĐBCLGD)  Từ 10h00 - Phòng họp 1
 
Họp Hội đồng thẩm định chương trình Võ Taekwondo
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 258/QĐ-CĐSPNA ngày 30/5/2019
Từ 14h00 - Phòng họp 1
 
Lễ kết nạp đảng viên mới cho sinh viên
Ông Nguyễn Thức Hạnh
Khách mời: TV Đảng ủy, Đoàn trường, Hội Sinh viên, Chi ủy các khoa: Ngoại ngữ, Tiểu học, Mầm non
Từ 15h00 - Phòng 105
nhà TV
 
Thứ 6
Ngày 07/6
Họp thống nhất ý kiến trả lời Công văn số: 140/UBND -ĐC ngày 09/5/2019 của UBND xã Hưng Lộc
Ông Trần Anh Tư
Khách mời; BGH; Chủ tịch công đoàn Trường; Trưởng các tổ chức: HC-QT, KH-TC; TC-ĐN; Kế toán Trưởng; Mời: đ/c Nguyễn Lâm Huy
Từ 8h00 - Phòng họp 1
 
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM, Thanh tra ĐBCLGD
Từ 10h00 - Phòng họp 1
 
Thứ 7
Ngày 08/6
 
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 09/6
 
 
 
 
               
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.