< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 44 - Từ ngày 22 tháng 6 năm 2020 đến ngày 28 tháng 6 năm 2020 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 22/06
Họp thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Ông Lưu Tiến Hưng
Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2016 - 2021; mời phòng TC-HC
8h00 - Phòng họp 1
Họp xét điều kiện dự thi nâng ngạch viên chức
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các đơn vị: TC - HC, KH - TC, ĐT - NCKH, Mầm non, Tiểu học, THCS, Ngoại ngữ, LLCT - TLGD, TT TV-TB, TT ĐTBDNV và KNM, Thanh tra ĐBCLGD, Trường THSP; CT Công đoàn Trường.
9h30 - Phòng họp 1
Họp Thường trực Hội đồng thi đua
Ông Lưu Tiến Hưng
Thường trực Hội đồng thi đua
14h00 - Phòng họp 1
Họp Ban thường vụ Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban Thường vụ Đảng ủy
15h00 - Phòng hợp 1
Thứ  3
Ngày 23/06
Họp Ban chỉ đạo, coi thi và chấm thi  tốt nghiệp  Trung cấp Mầm non hệ chính quy
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 197/QĐ-CĐSPNA ngày 27/5/2020
15h00 - Phòng 102
Nhà Hiệu bộ
Thứ 4
Ngày 24/06
Thi tốt nghiệp Trung cấp Mầm non hệ chính quy
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 191/QĐ-CĐSPNA ngày 27/5/2020
Cả ngày - Nhà D
Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cho học sinh, sinh viên Ông Trần Anh Tư Theo Quyết định số 249/QĐ-CĐSPNA ngày 23/6/2020 14h30 - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 25/06
Thi tốt nghiệp Trung cấp Mầm non hệ chính quy
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 191/QĐ-CĐSPNA ngày 27/5/2020
Cả ngày - Nhà D
Thứ 6
Ngày 26/06
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 7
Ngày 27/06
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 28/06
 
 
 
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.