< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 45 - Từ ngày 24 tháng 6 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019

             UBND TỈNH NGHỆ AN
    TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 45 - Từ ngày 24 tháng  6 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019
 
 
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
Thứ  2
Ngày 24/6
Làm việc bình thường
 
 
 
 
Coi thi THPT Quốc gia năm 2019
Bộ GD&ĐT
Theo quyết định
Tỉnh Thanh Hóa
 
Thứ  3
Ngày 25/6
Làm việc bình thường
 
 
 
 
Coi thi THPT Quốc gia năm 2019
Bộ GD&ĐT
Theo quyết định
Tỉnh Thanh Hóa
 
Thứ 4
Ngày 26/6
Làm việc bình thường
 
 
 
 
Coi thi THPT Quốc gia năm 2019
Bộ GD&ĐT
Theo quyết định
Tỉnh Thanh Hóa
 
Thứ 5
Ngày 27/6
Làm việc bình thường
 
 
 
 
Coi thi THPT Quốc gia năm 2019
Bộ GD&ĐT
Theo quyết định
Tỉnh Thanh Hóa
 
Thứ 6
Ngày 28/6
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM, Thanh tra ĐBCLGD
Từ 14h00 - Phòng họp 1
 
Thứ 7
Ngày 29/6
 
 
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 30/6
 
 
 
 
               
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.