< Trở về giao diện Mobile

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1, KỲ II - K39CĐ, CĐLT VÀ K58TC

TT Môn Thi Số TC/HT Ban đào tạo Hình thức thi Ngày thi SLSV PT/ Bàn
1 Những nguyên lí cơ bản của CN Mác-Lênin 2 3 K39MN, TH, SPTA Viết 7h00 Thứ 3 15/05/2018 473 21
2 Tiếng Nga 2 3 K39SPTA Viết 7h00 Thứ 6 18/05/2018 12 1
Tiếng Anh 2 K39MN, TH 461 20
3 Tin học và ứng dụng 3 K39MN, TH, SPTA TNTM 7h00 Thứ 2 21/05/2018 473 12
14h00 Thứ 2 21/05/2018 12
4 Tâm lý lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm 2 K39SPTA Viết 7h00 Thứ 4 23/05/2018 12 1
Môi trường và con người K39MN 354 15
GD Tiểu học 1 4 K39TH 107 5
5 Kỹ năng tổng hợp 2 5 K39SPTA Viết 7h00 Thứ 6 25/05/2018 12 1
Giáo dục học đại cương 2 K39MN 354 15
Toán 1 3 K39TH 107 5
6 Kỹ năng Đọc - Viết 2 2 K39SPTA Viết 7h00 Thứ 2 28/05/2018 12 1
Sự học và phát triển tâm lý lứa tuổi MN 2 K39MN 354 15
Tư tưởng Hồ Chí Minh K39MNLT, THLT 115 5
7 Phương pháp nghiên cứu trẻ em 2 K39MN Viết 7h00 Thứ 4 30/05/2018 354 15
Kỹ năng Nghe 2 K39SPTA 12 1
Kỹ năng Nói 2 12 1
8 GDTC 1 15T K39MN, TH, SPTA Viết 7h00 Thứ 6 01/06/2018 473 20
Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 3 K39MNLT, THLT 115 5
9 Quản lý trong GD Mầm non 2 K39MNLT Viết 7h00 Thứ 2 04/06/2018 78 3
Giáo dục học Tiểu học K39THLT 37 2
Giáo dục chính trị 2 2 K58 Mầm non 82 4
10 GDTC 2 45T K58 Mầm non TH 7h00 Thứ 3 05/06/2018 82 1B
11 GD gia đình - GD hòa  nhập 4 K39MNLT Viết 7h00 Thứ 2 11/06/2018 78 3
Toán  2 K39THLT 37 2
Giáo dục học đại cương 2 K58 Mầm non 82 4
12 Sự học và phát triển tâm lý lứa tuổi MN 2 2 K58 Mầm non Viết 7h00 Thứ 3 12/06/2018 82 4
13 Giáo dục học MN 1 2 K58 Mầm non Viết 7h00 Thứ 4 13/06/2018 82 4
Văn học 2 K39THLT 37 2
14 Mỹ thuật 3 K58 Mầm non Viết 7h00 Thứ 6 15/06/2018 82 4
15 Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3 K58 Mầm non Viết 7h00 Thứ 2 18/06/2018 82 4
16 Phương pháp cho trẻ làm quen với Toán 2 K58 Mầm non Viết 7h00 Thứ 4 20/06/2018 82 4
17 Múa và PP dạy trẻ vận động theo nhạc 2 K58 Mầm non TH 7h00 Thứ 6 22/06/2018 82 1B
 
Xem tin theo ngày: