< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 02 - Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 27/8/2017 (có điều chỉnh, bổ sung)

 
                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                               LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                                                  Tuần 02 - Từ ngày 21 tháng 8 năm 2017 đến ngày 27 tháng 8 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
 
 
Thứ  2
Ngày 21/8
 
Khai mạc Huấn luyện dân quân tự vệ năm 2017
 
Ông Trần Anh Tuấn
Ban chỉ huy quân sự Trường ; Ban chỉ đạo huấn luyện dân quân tự về theo Quyết định số : 555/QĐ-CĐSP ngày 17/8/2017;  Lực lượng huấn luyện
Từ 7h30’ - Phòng 105 nhà
Thư viện
Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018
UBND tỉnh Nghệ An
Đồng chí Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng
Từ 8h00’ - Văn phòng
UBND Tỉnh
Khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2017-2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban chỉ đạo; Ban tổ chức; Sinh viên K38 CĐMN
Từ 14h00’ - Hội trường CS1
 
Thứ  3
Ngày 22/8
Họp xét công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ cho  lớp CBQLGD và Công tác Đội sao
Ông Trần Anh Tuấn
Theo Quyết định
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Học “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2017 - 2018
Ông Nguyễn Thức Hạnh
Sinh viên K38 CĐ Mầm non
Từ 14h00’- Hội trường CS1
Thứ  4
Ngày 23/8
Học “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2017 - 2018
Ông Nguyễn Thức Hạnh
Sinh viên K38 CĐ Mầm non
Từ 14h00’ - Hội trường CS1
Thứ  5
Ngày 24/8
Học “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2017 - 2018
Ông Nguyễn Thức Hạnh
Sinh viên K38 CĐ Mầm non
Từ 14h00’ - Hội trường CS1
 
 
Thứ  6
Ngày 25/8
Học “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2017 - 2018
Ông Nguyễn Thức Hạnh
Sinh viên K38 CĐTH, Ngoại ngữ; 
K57 TCTH, TCMN
Từ 7h00’ - Hội trường CS1
Họp Ban xây dựng chương trình tiếng Việt cho HS Lào
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số: 198/QĐ-CĐSP Ngày 08/5/2017
Từ 7h30’ - Phòng họp 1
 
Hội ý Lãnh đạo trường
 
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH; CT HSSV; Trung tâm ĐTBD nghiệp vụ và KNM
 
Từ 9h00’ - Phòng họp 1
Họp Ban chỉ đạo đón tiếp HSSV trúng tuyển năm 2017 nhập học      Ông Lưu Tiến Hưng   Theo Quyết định 570/QĐ ngày 23/8/2017      Từ 15h30’- Phòng họp 1
 
Thứ  7
Ngày 26/8
Bế giảng lớp bồi dưỡng CBQLGD, Công tác Đội sao tại huyện Yên Thành
Ông Lưu Tiến Hưng
Khách mời; TT ĐT - BD nghiệp vụ và KNM, học viên
lớp CBQLGD; Công tác Đội sao
Từ 8h00’ - TTGDTX huyện Yên Thành
Học “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2017 - 2018
Ông Nguyễn Thức Hạnh
Sinh viên K38 CĐTH, Ngoại ngữ;  K57 TCTH, TCMN
Từ 7h00’ - Hội trường CS1
(cả ngày)
 
Chủ nhật
Ngày 27/8
Học “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2017 - 2018
Ông Nguyễn Thức Hạnh
Sinh viên K38 CĐTH, Ngoại ngữ;  K57 TCTH, TCMN
Từ 7h00’ - Hội trường CS1
(cả ngày)
Bế giảng lớp bồi dưỡng CBQLGD tại huyện Quỳnh Lưu
Ông Lưu Tiến Hưng
Khách mời; TT ĐT - BD nghiệp vụ và KNM, học viên
lớp CBQLGD
Từ 8h00’ - TTGDTX huyện Quỳnh Lưu
  
 
 Lưu ý: HSSV năm thứ 2 học “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” bắt đầu từ 14h00’ ngày 21/8/2017
               
                                 
                                              
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.