< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 02 - Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 27/8/2017 (có điều chỉnh, bổ sung)

 
                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                               LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                                                  Tuần 02 - Từ ngày 21 tháng 8 năm 2017 đến ngày 27 tháng 8 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
 
 
Thứ  2
Ngày 21/8
 
Khai mạc Huấn luyện dân quân tự vệ năm 2017
 
Ông Trần Anh Tuấn
Ban chỉ huy quân sự Trường ; Ban chỉ đạo huấn luyện dân quân tự về theo Quyết định số : 555/QĐ-CĐSP ngày 17/8/2017;  Lực lượng huấn luyện
Từ 7h30’ - Phòng 105 nhà
Thư viện
Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018
UBND tỉnh Nghệ An
Đồng chí Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng
Từ 8h00’ - Văn phòng
UBND Tỉnh
Khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2017-2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban chỉ đạo; Ban tổ chức; Sinh viên K38 CĐMN
Từ 14h00’ - Hội trường CS1
 
Thứ  3
Ngày 22/8
Họp xét công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ cho  lớp CBQLGD và Công tác Đội sao
Ông Trần Anh Tuấn
Theo Quyết định
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Học “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2017 - 2018
Ông Nguyễn Thức Hạnh
Sinh viên K38 CĐ Mầm non
Từ 14h00’- Hội trường CS1
Thứ  4
Ngày 23/8
Học “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2017 - 2018
Ông Nguyễn Thức Hạnh
Sinh viên K38 CĐ Mầm non
Từ 14h00’ - Hội trường CS1
Thứ  5
Ngày 24/8
Học “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2017 - 2018
Ông Nguyễn Thức Hạnh
Sinh viên K38 CĐ Mầm non
Từ 14h00’ - Hội trường CS1
 
 
Thứ  6
Ngày 25/8
Học “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2017 - 2018
Ông Nguyễn Thức Hạnh
Sinh viên K38 CĐTH, Ngoại ngữ; 
K57 TCTH, TCMN
Từ 7h00’ - Hội trường CS1
Họp Ban xây dựng chương trình tiếng Việt cho HS Lào
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số: 198/QĐ-CĐSP Ngày 08/5/2017
Từ 7h30’ - Phòng họp 1
 
Hội ý Lãnh đạo trường
 
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH; CT HSSV; Trung tâm ĐTBD nghiệp vụ và KNM
 
Từ 9h00’ - Phòng họp 1
Họp Ban chỉ đạo đón tiếp HSSV trúng tuyển năm 2017 nhập học      Ông Lưu Tiến Hưng   Theo Quyết định 570/QĐ ngày 23/8/2017      Từ 15h30’- Phòng họp 1
 
Thứ  7
Ngày 26/8
Bế giảng lớp bồi dưỡng CBQLGD, Công tác Đội sao tại huyện Yên Thành
Ông Lưu Tiến Hưng
Khách mời; TT ĐT - BD nghiệp vụ và KNM, học viên
lớp CBQLGD; Công tác Đội sao
Từ 8h00’ - TTGDTX huyện Yên Thành
Học “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2017 - 2018
Ông Nguyễn Thức Hạnh
Sinh viên K38 CĐTH, Ngoại ngữ;  K57 TCTH, TCMN
Từ 7h00’ - Hội trường CS1
(cả ngày)
 
Chủ nhật
Ngày 27/8
Học “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2017 - 2018
Ông Nguyễn Thức Hạnh
Sinh viên K38 CĐTH, Ngoại ngữ;  K57 TCTH, TCMN
Từ 7h00’ - Hội trường CS1
(cả ngày)
Bế giảng lớp bồi dưỡng CBQLGD tại huyện Quỳnh Lưu
Ông Lưu Tiến Hưng
Khách mời; TT ĐT - BD nghiệp vụ và KNM, học viên
lớp CBQLGD
Từ 8h00’ - TTGDTX huyện Quỳnh Lưu
  
 
 Lưu ý: HSSV năm thứ 2 học “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” bắt đầu từ 14h00’ ngày 21/8/2017
               
                                 
                                              
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.