< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 04 - Từ ngày 4 tháng 9 năm 2017 đến ngày 10 tháng 9 năm 2017

 
                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                            LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                                            Tuần 04 - Từ ngày 4 tháng 9 năm 2017 đến ngày 10 tháng 9 năm 2017
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 04/9
Nghỉ bù ngày lễ 2/9
 
 
 
Thứ  3
Ngày 05/9
Khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khóa năm học
2017 -2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban chỉ đạo  (theo Quyết định số 531/QĐ ngày 10/8/2017); Sinh viên K39 cao đẳng
Từ 7h00’ -  Hội trường CS 1
 
Thứ  4
Ngày 06/9
Họp Ban tổ chức Hội nghị CCVC  năm học 201 7 -2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết đinh
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Họp BTV Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các Đ/c BTV Đảng ủy
Từ 16h00’ - Phòng họp 1
 
Thứ  5
Ngày 07/9
Họp BCH Đảng ủy phiên tháng 9/2017
Ông Lưu Tiến Hưng
Các Đ/c đảng ủy viên
Từ 8h00’ -  Phòng họp 1
Giao ban cơ quan
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trường các tổ chức
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
 
Thứ  6
Ngày 08/9
Thi Tốt nghiệp trung cấp chuyên  nghiệp hệ chính quy đợt 2
năm 2017
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết  định số: 586, 587 ngày 29/8/2017
Từ 7h00’ - Nhà C (cả ngày)
Hội ý Lãnh đạo trường        Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện lãnh đạo các
đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH; CT HSSV;
Trung tâm ĐTBD nghiệp vụ và KNM
    Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 09/9
Thi Tốt nghiệp trung cấp chuyên  nghiệp hệ chính quy đợt 2
năm 2017
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết  định số: 586, 587 ngày 29/8/2017
Từ 7h00’ - Nhà C (cả ngày)
Chủ nhật
Ngày 10/9
 
 
 
 
  
  Trọng tâm:  - Tổ chức tốt điều kiện thi Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp chính quy đợt 2
                        -  Sinh viên K39 cao đẳng chính quy học “ Tuần sinh hoạt công dân HSSV”
                       - Các tổ chức chuẩn bị hồ sơ Kế hoạch năm học 2017 -2018 gửi cho các thành viên tổ công tác trước 2 ngày theo lịch phê duyệt
 
 
               
                                 
                                              
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.