< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 04 - Từ ngày 4 tháng 9 năm 2017 đến ngày 10 tháng 9 năm 2017

 
                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                            LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                                            Tuần 04 - Từ ngày 4 tháng 9 năm 2017 đến ngày 10 tháng 9 năm 2017
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 04/9
Nghỉ bù ngày lễ 2/9
 
 
 
Thứ  3
Ngày 05/9
Khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khóa năm học
2017 -2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban chỉ đạo  (theo Quyết định số 531/QĐ ngày 10/8/2017); Sinh viên K39 cao đẳng
Từ 7h00’ -  Hội trường CS 1
 
Thứ  4
Ngày 06/9
Họp Ban tổ chức Hội nghị CCVC  năm học 201 7 -2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết đinh
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Họp BTV Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các Đ/c BTV Đảng ủy
Từ 16h00’ - Phòng họp 1
 
Thứ  5
Ngày 07/9
Họp BCH Đảng ủy phiên tháng 9/2017
Ông Lưu Tiến Hưng
Các Đ/c đảng ủy viên
Từ 8h00’ -  Phòng họp 1
Giao ban cơ quan
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trường các tổ chức
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
 
Thứ  6
Ngày 08/9
Thi Tốt nghiệp trung cấp chuyên  nghiệp hệ chính quy đợt 2
năm 2017
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết  định số: 586, 587 ngày 29/8/2017
Từ 7h00’ - Nhà C (cả ngày)
Hội ý Lãnh đạo trường        Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện lãnh đạo các
đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH; CT HSSV;
Trung tâm ĐTBD nghiệp vụ và KNM
    Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 09/9
Thi Tốt nghiệp trung cấp chuyên  nghiệp hệ chính quy đợt 2
năm 2017
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết  định số: 586, 587 ngày 29/8/2017
Từ 7h00’ - Nhà C (cả ngày)
Chủ nhật
Ngày 10/9
 
 
 
 
  
  Trọng tâm:  - Tổ chức tốt điều kiện thi Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp chính quy đợt 2
                        -  Sinh viên K39 cao đẳng chính quy học “ Tuần sinh hoạt công dân HSSV”
                       - Các tổ chức chuẩn bị hồ sơ Kế hoạch năm học 2017 -2018 gửi cho các thành viên tổ công tác trước 2 ngày theo lịch phê duyệt
 
 
               
                                 
                                              
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.