< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 05 - Từ ngày 11 tháng 9 năm 2017 đến ngày 17 tháng 9 năm 2017 (có điều chỉnh)

                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                    LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                                 Tuần 05 - Từ ngày 11 tháng 9 năm 2017 đến ngày 17 tháng 9 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
 
 
Thứ  2
Ngày 11/9
Hội ý BTV, Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV, Ban giám hiệu
Từ 7h30’ - Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch năm học 2017 -2018 Khoa Ngoại ngữ
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo 187/TB-CĐSP ngày 05/9/2017 về lịch duyệt kế hoạch năm học 2017-2018
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch năm học 2017 -2018 Ban QLKTX
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo 187/TB-CĐSP ngày 05/9/2017 về lịch duyệt kế hoạch năm học 2017-2018
Từ 9h30’ - Phòng họp 1
Khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm cuối khóa
Ông Trần Anh Tư
Ban chỉ đạo, Ban tổ chức theo quyết định; sinh viên K37 Mầm non
Từ 14h00’ – Hội trường 1
Duyệt Kế hoạch năm học 2017 -2018 Phòng Công tác HSSV
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo 187/TB-CĐSP ngày 05/9/2017 về lịch duyệt kế hoạch năm học 2017-2018
Từ 14h30’ - Phòng họp 1
Thẩm định các chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ và giấy chứng nhận các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định
Từ 16h00’ - Phòng họp 1
     
      Thứ  3
Ngày 12/9
Thi kết thúc học phần kỳ I cho học sinh Lào tại trường ĐHCN Vinh
Ông Trần Anh Tuấn
Theo quyết định
Từ 7h00’ – Trường ĐHCN Vinh
Duyệt Kế hoạch năm học 2017 -2018 Khoa GDTC - NT
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo 187/TB-CĐSP ngày 05/9/2017 về lịch duyệt kế hoạch năm học 2017-2018
Từ 7h30’ - Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch năm học 2017 -2018 Khoa Tiểu học
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo 187/TB-CĐSP ngày 05/9/2017 về lịch duyệt kế hoạch năm học 2017-2018
Từ 9h30’ - Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch năm học 2017 -2018 Khoa  Mầm non
Ông Trần Anh Tư
Theo Thông báo 187/TB-CĐSP ngày 05/9/2017 về lịch duyệt kế hoạch năm học 2017-2018
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Hội nghị về công tác quy hoạch cán bộ
Tỉnh ủy Nghệ An
Ông Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng
Từ 14h00’ - Nhà khách Nghệ An
 
Thứ  4
Ngày 13/9
Duyệt Kế hoạch năm học 2017 -2018 Phòng Thanh tra- ĐBCLGD
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo 187/TB-CĐSP ngày 05/9/2017 về lịch duyệt kế hoạch năm học 2017-2018
Từ 7h30’ - Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch năm học 2017 -2018 Trung tâm TB-TV
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo 187/TB-CĐSP ngày 05/9/2017 về lịch duyệt kế hoạch năm học 2017-2018
Từ 9h30’ - Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch năm học 2017 -2018 Khoa Trung học cơ sở
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo 187/TB-CĐSP ngày 05/9/2017 về lịch duyệt kế hoạch năm học 2017-2018
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
 
Thứ  5
Ngày 14/9
Duyệt Kế hoạch năm học 2017 -2018 Trung tâm ĐT-BDNV&KNM
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo 187/TB-CĐSP ngày 05/9/2017 về lịch duyệt kế hoạch năm học 2017-2018
Từ 7h30’ - Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch năm học 2017 -2018 Khoa LLCT - TLGD
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo 187/TB-CĐSP ngày 05/9/2017 về lịch duyệt kế hoạch năm học 2017-2018
Từ 9h30’ - Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch năm học 2017 -2018 Phòng ĐT - NCKH
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo 187/TB-CĐSP ngày 05/9/2017 về lịch duyệt kế hoạch năm học 2017-2018
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Xét học bổng KKHT học kỳ II năm học 2016-2017 cho HSSV năm 1,2
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định
Từ 15h30’ - Phòng họp 1
 
Thứ 6
Ngày 15/9
 
Duyệt Kế hoạch năm học 2017 -2018 Phòng HC-QT
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo 187/TB-CĐSP ngày 05/9/2017 về lịch duyệt kế hoạch năm học 2017-2018
Từ 7h30’ - Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch năm học 2017 -2018 Phòng TC-ĐN và KH-TC
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo 187/TB-CĐSP ngày 05/9/2017 về lịch duyệt kế hoạch năm học 2017-2018
Từ 9h30’ - Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH; CT HSSV; Trung tâm ĐT-BDNV&KNM
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 16/9
Thi tuyển sinh năng khiếu trung cấp Mầm non (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định
Hoãn thi, chuyển sang ngày 23-24/9/2017
Chủ nhật
Ngày 17/9
Thi tuyển sinh năng khiếu trung cấp Mầm non (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định
Hoãn thi, chuyển sang ngày 23-24/9/2017
  
 Lưu ý:                   - Từ 11/9 đến 14/9/2017 sinh viên K37 hệ Cao đẳng khoa Mầm non học “Tuần sinh hoạt công dân”  tại hội trường 1 (vào các buổi chiều);
                                - Từ 15/9 đến 17/9/2017 sinh viên K37 hệ Cao đẳng các khoa: Tiểu học, Ngoại ngữ, THCS học “Tuần sinh hoạt công dân”  tại hội trường 1.
                                - Các tổ chức chuẩn bị hồ sơ Kế hoạch năm học 2017 -2018 gửi cho các thành viên tổ công tác trước 2 ngày theo lịch phê duyệt./.                                                  
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.