< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 05 - Từ ngày 11 tháng 9 năm 2017 đến ngày 17 tháng 9 năm 2017 (có điều chỉnh)

                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                    LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                                 Tuần 05 - Từ ngày 11 tháng 9 năm 2017 đến ngày 17 tháng 9 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
 
 
Thứ  2
Ngày 11/9
Hội ý BTV, Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV, Ban giám hiệu
Từ 7h30’ - Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch năm học 2017 -2018 Khoa Ngoại ngữ
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo 187/TB-CĐSP ngày 05/9/2017 về lịch duyệt kế hoạch năm học 2017-2018
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch năm học 2017 -2018 Ban QLKTX
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo 187/TB-CĐSP ngày 05/9/2017 về lịch duyệt kế hoạch năm học 2017-2018
Từ 9h30’ - Phòng họp 1
Khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm cuối khóa
Ông Trần Anh Tư
Ban chỉ đạo, Ban tổ chức theo quyết định; sinh viên K37 Mầm non
Từ 14h00’ – Hội trường 1
Duyệt Kế hoạch năm học 2017 -2018 Phòng Công tác HSSV
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo 187/TB-CĐSP ngày 05/9/2017 về lịch duyệt kế hoạch năm học 2017-2018
Từ 14h30’ - Phòng họp 1
Thẩm định các chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ và giấy chứng nhận các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định
Từ 16h00’ - Phòng họp 1
     
      Thứ  3
Ngày 12/9
Thi kết thúc học phần kỳ I cho học sinh Lào tại trường ĐHCN Vinh
Ông Trần Anh Tuấn
Theo quyết định
Từ 7h00’ – Trường ĐHCN Vinh
Duyệt Kế hoạch năm học 2017 -2018 Khoa GDTC - NT
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo 187/TB-CĐSP ngày 05/9/2017 về lịch duyệt kế hoạch năm học 2017-2018
Từ 7h30’ - Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch năm học 2017 -2018 Khoa Tiểu học
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo 187/TB-CĐSP ngày 05/9/2017 về lịch duyệt kế hoạch năm học 2017-2018
Từ 9h30’ - Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch năm học 2017 -2018 Khoa  Mầm non
Ông Trần Anh Tư
Theo Thông báo 187/TB-CĐSP ngày 05/9/2017 về lịch duyệt kế hoạch năm học 2017-2018
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Hội nghị về công tác quy hoạch cán bộ
Tỉnh ủy Nghệ An
Ông Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng
Từ 14h00’ - Nhà khách Nghệ An
 
Thứ  4
Ngày 13/9
Duyệt Kế hoạch năm học 2017 -2018 Phòng Thanh tra- ĐBCLGD
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo 187/TB-CĐSP ngày 05/9/2017 về lịch duyệt kế hoạch năm học 2017-2018
Từ 7h30’ - Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch năm học 2017 -2018 Trung tâm TB-TV
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo 187/TB-CĐSP ngày 05/9/2017 về lịch duyệt kế hoạch năm học 2017-2018
Từ 9h30’ - Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch năm học 2017 -2018 Khoa Trung học cơ sở
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo 187/TB-CĐSP ngày 05/9/2017 về lịch duyệt kế hoạch năm học 2017-2018
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
 
Thứ  5
Ngày 14/9
Duyệt Kế hoạch năm học 2017 -2018 Trung tâm ĐT-BDNV&KNM
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo 187/TB-CĐSP ngày 05/9/2017 về lịch duyệt kế hoạch năm học 2017-2018
Từ 7h30’ - Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch năm học 2017 -2018 Khoa LLCT - TLGD
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo 187/TB-CĐSP ngày 05/9/2017 về lịch duyệt kế hoạch năm học 2017-2018
Từ 9h30’ - Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch năm học 2017 -2018 Phòng ĐT - NCKH
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo 187/TB-CĐSP ngày 05/9/2017 về lịch duyệt kế hoạch năm học 2017-2018
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Xét học bổng KKHT học kỳ II năm học 2016-2017 cho HSSV năm 1,2
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định
Từ 15h30’ - Phòng họp 1
 
Thứ 6
Ngày 15/9
 
Duyệt Kế hoạch năm học 2017 -2018 Phòng HC-QT
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo 187/TB-CĐSP ngày 05/9/2017 về lịch duyệt kế hoạch năm học 2017-2018
Từ 7h30’ - Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch năm học 2017 -2018 Phòng TC-ĐN và KH-TC
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo 187/TB-CĐSP ngày 05/9/2017 về lịch duyệt kế hoạch năm học 2017-2018
Từ 9h30’ - Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH; CT HSSV; Trung tâm ĐT-BDNV&KNM
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 16/9
Thi tuyển sinh năng khiếu trung cấp Mầm non (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định
Hoãn thi, chuyển sang ngày 23-24/9/2017
Chủ nhật
Ngày 17/9
Thi tuyển sinh năng khiếu trung cấp Mầm non (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định
Hoãn thi, chuyển sang ngày 23-24/9/2017
  
 Lưu ý:                   - Từ 11/9 đến 14/9/2017 sinh viên K37 hệ Cao đẳng khoa Mầm non học “Tuần sinh hoạt công dân”  tại hội trường 1 (vào các buổi chiều);
                                - Từ 15/9 đến 17/9/2017 sinh viên K37 hệ Cao đẳng các khoa: Tiểu học, Ngoại ngữ, THCS học “Tuần sinh hoạt công dân”  tại hội trường 1.
                                - Các tổ chức chuẩn bị hồ sơ Kế hoạch năm học 2017 -2018 gửi cho các thành viên tổ công tác trước 2 ngày theo lịch phê duyệt./.                                                  
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.