< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 08 - Từ ngày 02 tháng 10 năm 2017 đến ngày 08 tháng 10 năm 2017

                            UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                                     Tuần 08 - Từ ngày 02 tháng 10 năm 2017 đến ngày 08 tháng 10 năm 2017
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
    Thứ  2
Ngày 02/10
Họp Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban giám hiệu
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Họp xét hợp đồng dịch vụ bảo vệ cơ sở 2
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Chủ tịch công đoàn Trường, Lãnh đạo các tổ chức: HC-QT, KH-TC, TC-ĐN,  Trung tâm ĐT - BD NV và Kỹ năng mềm
Từ 9h00’- Phòng họp 1
    Thứ  3
Ngày 03/10
Họp Lớp trưởng, Bí thư các lớp
Ông Trần Anh Tư
Phòng Công tác HSSV, Lớp trưởng, Bí thư các lớp (năm 1 lớp trưởng, bí thư lâm thời đối với các lớp chưa Đại hội)
Từ 16h30’ -  Hội trường  CS1
Thư 4
Ngày 04/10
Kiểm tra  Điều lệ và tài chính Công đoàn Trường
Bà Trần Thị Cẩm Thơ
BTV, các ủy viên UBKT Công đoàn Trường,
Đ/c Nguyễn Thị Hương Trà, Đ/c Hồ Thị Thanh Hương
Từ 8h00’ - VP Công doàn
Thứ  5
Ngày 05/10
Khai giảng năm học 2017-2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Khách mời; Toàn thể CCVC Trường và đại diện HSSV
Từ 7h30’ - Hội trường CS1
Họp BCH Đảng bộ trường phiên tháng 10/2017
Ông Lưu Tiến Hưng
Các đồng chí UV BCH đảng bộ, VPĐU
Từ 14h30’ - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 06/10
Họp Hội đồng kiểm kê tài sản
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 879/QĐ-CĐSP ngày 28/11/2016
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Họp Tổ xây dựng quy định về quản lý sử dụng tài sản tại Trường CĐSP Nghệ An
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 609/QĐ-CĐSP ngày 08/9/2017
Từ 10h00’- Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH; CT HSSV; Trung tâm ĐT-BDNV và KNM
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 07/10
Khai giảng các lớp Bồi dưỡng CBQL GD khóa XII (đợt 1)
Ông Trần Anh Tuấn
BGH, Trung tâm ĐT-BDNV và Kỹ năng mềm
Từ 8h30” - TTGDTX huyện Quế Phong
Chủ nhật
Ngày 08/10
 
 
 
 
  
Trọng tâm: Khai giảng năm học 201 7- 2018
Lưu ý: Sáng ngày 05/10/2017 (thứ 5) Nhà trường tổ chức Lễ  khai giảng năm học 2017 -2018 nên HSSV học buổi sáng được nghỉ học, buổi chiều học bình thường.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.