< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 08 - Từ ngày 02 tháng 10 năm 2017 đến ngày 08 tháng 10 năm 2017

                            UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                                     Tuần 08 - Từ ngày 02 tháng 10 năm 2017 đến ngày 08 tháng 10 năm 2017
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
    Thứ  2
Ngày 02/10
Họp Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban giám hiệu
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Họp xét hợp đồng dịch vụ bảo vệ cơ sở 2
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Chủ tịch công đoàn Trường, Lãnh đạo các tổ chức: HC-QT, KH-TC, TC-ĐN,  Trung tâm ĐT - BD NV và Kỹ năng mềm
Từ 9h00’- Phòng họp 1
    Thứ  3
Ngày 03/10
Họp Lớp trưởng, Bí thư các lớp
Ông Trần Anh Tư
Phòng Công tác HSSV, Lớp trưởng, Bí thư các lớp (năm 1 lớp trưởng, bí thư lâm thời đối với các lớp chưa Đại hội)
Từ 16h30’ -  Hội trường  CS1
Thư 4
Ngày 04/10
Kiểm tra  Điều lệ và tài chính Công đoàn Trường
Bà Trần Thị Cẩm Thơ
BTV, các ủy viên UBKT Công đoàn Trường,
Đ/c Nguyễn Thị Hương Trà, Đ/c Hồ Thị Thanh Hương
Từ 8h00’ - VP Công doàn
Thứ  5
Ngày 05/10
Khai giảng năm học 2017-2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Khách mời; Toàn thể CCVC Trường và đại diện HSSV
Từ 7h30’ - Hội trường CS1
Họp BCH Đảng bộ trường phiên tháng 10/2017
Ông Lưu Tiến Hưng
Các đồng chí UV BCH đảng bộ, VPĐU
Từ 14h30’ - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 06/10
Họp Hội đồng kiểm kê tài sản
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 879/QĐ-CĐSP ngày 28/11/2016
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Họp Tổ xây dựng quy định về quản lý sử dụng tài sản tại Trường CĐSP Nghệ An
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 609/QĐ-CĐSP ngày 08/9/2017
Từ 10h00’- Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH; CT HSSV; Trung tâm ĐT-BDNV và KNM
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 07/10
Khai giảng các lớp Bồi dưỡng CBQL GD khóa XII (đợt 1)
Ông Trần Anh Tuấn
BGH, Trung tâm ĐT-BDNV và Kỹ năng mềm
Từ 8h30” - TTGDTX huyện Quế Phong
Chủ nhật
Ngày 08/10
 
 
 
 
  
Trọng tâm: Khai giảng năm học 201 7- 2018
Lưu ý: Sáng ngày 05/10/2017 (thứ 5) Nhà trường tổ chức Lễ  khai giảng năm học 2017 -2018 nên HSSV học buổi sáng được nghỉ học, buổi chiều học bình thường.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.