< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 09 - Từ ngày 09 tháng 10 năm 2017 đến ngày 15 tháng 10 năm 2017 (có bổ sung)

                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                 LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                                         Tuần 09 - Từ ngày 09 tháng 10 năm 2017 đến ngày 15 tháng 10 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
     
 
 
     Thứ  2
Ngày 09/10
Họp Ban chấp hành công đoàn mở rộng
Bà Lê Thị Lệ Hà
BCH Công đoàn trường; Chủ tịch các công đoàn bộ phận; UBKT Công đoàn
Từ 7h30’ - Phòng 409
Họp Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban giám hiệu
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Họp Ban tổ chức hội nghị công chức, viên chức
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 597/QĐ-CĐSP ngày 05/9/2017
Từ 9h30’ - Phòng họp 1
Họp các tiểu ban chuẩn bị Đại hội công đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2022
Bà Lê Thị Lệ Hà
Theo quyết định 142/QĐ-CĐCS của Công đoàn trường
Từ 9h30’ - Phòng 409
Giao ban cơ quan tháng 10/2017
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các tổ chức; Tổ chính trị - xã hội; VPĐU.
Từ  14h00’ - Phòng họp 1
     
 
       Thứ  3
Ngày 10/10
Thanh tra Chuyên đề khoa Tiểu học, THCS  Ông Nguyễn Kim Hải  Đoàn Thanh tra theo Quyết định 635/QĐ-CĐSP ngày 19/9/2017            Từ 8h00 - VP các  Khoa
Nghiệm thu các gói thầu mua sắm: Phòng học, hệ thống Camera, phòng đàn
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 593/QĐ-CĐSP ngày 01/9/2017
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Họp Ban thanh tra nhân dân
Bà Lê Thị Lệ Hà
Ban Thanh tra nhân dân
Từ 14h00’ - Phòng 105 nhà TV
Hội thi “Sáng tác dân ca ví dặm, biên đạo và biểu diễn nghệ thuật”
Bà Nguyễn T Quý Hoa
Khách mời; Toàn thể CBGV, HSSV khoa Mầm non
Từ 19hh00’  - Hội trường CS1
Thư 4
Ngày 11/10
Thanh tra Chuyên đề khoa Mần non, LLCT -TLGD
 Ông Nguyễn Kim Hải
Đoàn Thanh tra theo Quyết định 635/QĐ-CĐSP ngày 19/9/2017
Từ 8h00 - VP các  Khoa
Thứ  5
Ngày 12/10
Thanh tra Chuyên đề khoa GDTC - Nghệ thuật, Ngoại ngữ  Ông Nguyễn Kim Hải  Đoàn Thanh tra theo Quyết định 635/QĐ-CĐSP ngày 19/9/2017           Từ 8h00 - VP các Khoa
Họp Hội đồng kiểm kê tài sản
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 879/QĐ-CĐSP ngày 28/11/2016
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Họp Tổ xây dựng quy định về quản lý sử dụng tài sản tại Trường CĐSP Nghệ An
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 609/QĐ-CĐSP ngày 08/9/2017
Từ 10h00’- Phòng họp 1
 
Thứ 6
Ngày 13/10
Họp Ban thường vụ Đảng ủy Ông Lưu Tiến Hưng BTV, VPĐU Từ 13h30 - Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
 
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH;
CT HSSV; Trung tâm ĐT-BDNV và KNM
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
 
Thứ  7
Ngày 14/10
Hội nghị đại biểu công chức, viên chức cấp trường năm học 2017-2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Bà Lê Thị Lệ Hà
Theo Thông tri triệu tập
Từ 7h30’ - Hội trường CS1
Thi kết thúc học phần lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Ông Trần Anh Tuấn
Trung tâm ĐT-BDNV&KNM; các học viên
Từ 7h30’ – Cơ sở 2 (cả ngày)
Chủ nhật
Ngày 15/10
Thi kết thúc học phần lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Ông Trần Anh Tuấn
Trung tâm ĐT-BDNV&KNM; các học viên
Từ 7h30’ – Cơ sở 2 (cả ngày)
Thi kết thúc học phần lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ bồi dưỡng tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh Ông Trần Anh Tuấn Trung tâm ĐT-BDMN & KNM; Các học viên Từ 13h30 - Cơ sở 1
  
Trọng tâm:            Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức cấp trường năm học 2017-2018.
 
Lưu ý:                     - Các khoa triển khai thực hiện thông báo 217/TB-CĐSPNA ngày 29/9/2017 về việc điều chỉnh quỹ đề thi học phần;
                                - Các khoa triển khai kế hoạch thực hành sư phạm thường xuyên tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS theo kế hoạch đã xây dựng;
                                - Các Chi bộ chuẩn bị duyệt hồ sơ đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 theo Kế hoạch số 100-KH/ĐU ngày 29/9/2017. /.
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.