< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 13 - Từ ngày 06 tháng 11 năm 2017 đến ngày 12 tháng 11 năm 2017 (có điều chỉnh, bổ sung)

 
                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                        Tuần 13 - Từ ngày  06  tháng  11 năm 2017 đến ngày 12 tháng 11  năm 2017
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
   
 
      Thứ  2
Ngày 06/11
Họp BTV Công đoàn
Bà Lê Thị Lệ Hà
UVBTV Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022
Từ 7h30’ – VP Công đoàn
Họp về Kế hoạch biên chế năm 2018
Sở Nội vụ
Hiệu trưởng
Từ 14h00’ – Sở Nội vụ
Kiểm tra việc thực hiện kiểm điểm theo NQTW4; kiểm tra việc triển khai Đại hội Chi bộ của Chi bộ phòng ĐT-NCKH
UBKT Đảng ủy
Theo quyết định 105-QĐ/ĐU ngày 09/10/2017; Cấp ủy chi bộ phòng ĐT-NCKH
Từ 14h00’ – VP phòng ĐT
Kiểm tra việc thực hiện kiểm điểm theo NQTW4; kiểm tra việc triển khai Đại hội Chi bộ của Chi bộ phòng HSSV-KTX
UBKT Đảng ủy
Theo quyết định 105-QĐ/ĐU ngày 09/10/2017; Cấp ủy chi bộ HSSV-KTX
Từ 15h30’ – VP phòng HSSV
   
 
     Thứ  3
Ngày 07/11
Họp BTV Đảng ủy; Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Các UV BTV Đảng ủy; Ban giám hiệu
Từ 7h30’ – Phòng họp 1
Họp Ban chấp hành đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các UV BCH Đảng ủy
Từ 9h00’ – Phòng họp 1
Họp giao ban tháng 11/2017
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; trưởng các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội; văn phòng đảng ủy; Bí thư các chi bộ.
Từ 14h00’ – Phòng họp 1
 
 
 
 
Thứ  4
Ngày 08/11
Họp tổ xây dựng các Quy chế công tác HSSV
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 609/QĐ-CĐSP ngày 08/9/2017
Từ 7h30’ – Phòng họp 1
Kiểm tra việc thực hiện kiểm điểm theo NQTW4; kiểm tra việc triển khai Đại hội Chi bộ của Chi bộ Trung tâm ĐT-BDNV&KNM
UBKT Đảng ủy
Theo quyết định 105-QĐ/ĐU ngày 09/10/2017; Cấp ủy chi bộ Trung tâm ĐT-BDNV&KNM
Từ 7h30’ – VP phòng Trung tâm tại cơ sở 1
Kiểm tra việc thực hiện kiểm điểm theo NQTW4; kiểm tra việc triển khai Đại hội Chi bộ của Chi bộ khoa THCS
UBKT Đảng ủy
Theo quyết định 105-QĐ/ĐU ngày 09/10/2017; Cấp ủy chi bộ khoa THCS
Từ 8h30’ – VP khoa THCS
BGH làm việc với Trung tâm TVTB, phòng ĐT-NCKH, Trợ lý các khoa
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; ông Trần Anh Tư; ông Đinh Văn Hoàn; ông Nguyễn Văn Cầm, bà Đàm Thị Ngọc Ngà, ông Trần Quốc Bảo và Trợ lý các khoa
Từ 9h00’ – Phòng họp 1
Kiểm tra việc thực hiện kiểm điểm theo NQTW4; kiểm tra việc triển khai Đại hội Chi bộ của Chi bộ khoa Tiểu học
UBKT Đảng ủy
Theo quyết định 105-QĐ/ĐU ngày 09/10/2017; Cấp ủy chi bộ khoa Tiểu học
Từ 9h30’ – VP khoa Tiểu học
Họp Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 673/QĐ-CĐSP ngày 11/10/2017
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
 
 
 
Thứ  5
Ngày 09/11
Kiểm tra việc thực hiện kiểm điểm theo NQTW4; kiểm tra việc triển khai Đại hội Chi bộ của Chi bộ khoa Mầm non
UBKT Đảng ủy
Theo quyết định 105-QĐ/ĐU ngày 09/10/2017; Cấp ủy chi bộ khoa Mầm non
Từ 14h00’ – VP khoa MN
Kiểm tra việc thực hiện kiểm điểm theo NQTW4; kiểm tra việc triển khai Đại hội Chi bộ của Chi bộ khoa Ngoại ngữ
UBKT Đảng ủy
Theo quyết định 105-QĐ/ĐU ngày 09/10/2017; Cấp ủy chi bộ khoa Ngoại ngữ
Từ 15h00’ – VP khoa NN
Kiểm tra việc thực hiện kiểm điểm theo NQTW4; kiểm tra việc triển khai Đại hội Chi bộ của Chi bộ HC-TTr-TV
UBKT Đảng ủy
Theo quyết định 105-QĐ/ĐU ngày 09/10/2017; Cấp ủy chi bộ HC-TTr-TV
Từ 16h00’ – VP HC-QT
Hội thi Tiếng hát Học sinh sinh viên năm thứ nhất khoa  Mầm non
Bà Nguyễn T Quý Hoa
Khách mời; CBGV và HSSV khoa Mầm non
Từ 19h00’- Hội trường CS1
 
 
 
Thứ 6
Ngày 10/11
Họp các giảng viên tham gia giảng dạy các lớp BDCBQLGD  Ông Trần Anh Tuấn  Các giảng viên tham gia giảng dạy  Từ 07h30’- Phòng họp 1
Kiểm tra việc thực hiện kiểm điểm theo NQTW4; kiểm tra việc triển khai Đại hội Chi bộ của Chi bộ khoa LLCT-TLGD
UBKT Đảng ủy
Theo quyết định 105-QĐ/ĐU ngày 09/10/2017; Cấp ủy chi bộ khoa LLCT-TLGD
Từ 7h30’ – VP khoa LLCT
Kiểm tra việc thực hiện kiểm điểm theo NQTW4; kiểm tra việc triển khai Đại hội Chi bộ của Chi bộ khoa GDTC-NT
UBKT Đảng ủy
Theo quyết định 105-QĐ/ĐU ngày 09/10/2017; Cấp ủy chi bộ khoa GDTC-NT
Từ 8h30’ – VP khoa GDTC
Kiểm tra việc thực hiện kiểm điểm theo NQTW4; kiểm tra việc triển khai Đại hội Chi bộ của Chi bộ phòng KHTC-TCĐN
UBKT Đảng ủy
Theo quyết định 105-QĐ/ĐU ngày 09/10/2017; Cấp ủy chi bộ KHTC-TCĐN
Từ 9h30’ – VP phòng KHTC
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các tổ chức: TC-ĐN, ĐT-NCKH, HC-QT, KH-TC, CT HSSV, Trung tâm ĐT-BDNV&KNM
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 11/11
Khai giảng khóa Bồi dưỡng CBQLGD  Ông Trần Anh Tuấn
 BGH; Khách mời; Lãnh đạo Trung tâm
ĐT  BDNV&KNM và các học viên lớp BDCBQLGD
 
 Từ 7h30’  - Hội trường CS2
Diễn đàn “Sinh viên sư phạm với đạo đức nhà giáo”  (cả ngày)
Ông Trần Hải Hưng
BCH Đoàn trường; BTK Hội SV trường; SV K37
Từ 07h30’- Hội trường CS1
Chủ nhật
Ngày 12/11
Tư vấn kỹ năng sống cho sinh viên năm thứ 2
Ông Trần Anh Tư
Phòng Công tác HSSV, trợ lý tổ chức các khoa và sinh viên năm thứ 2
Từ 7h30’- Hội trường CS1
  
Trọng tâm:            - Các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội, công chức, viên chức, HSSV toàn trường thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 35 ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017) ;
- Kiểm tra việc thực hiện kiểm điểm theo NQTW4; kiểm tra việc triển khai Đại hội tại các Chi bộ.
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.