< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 15 - Từ ngày 20 tháng 11 năm 2017 đến ngày 26 tháng 11 năm 2017 ( có bổ sung)

 
                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                                LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                                         Tuần 15 - Từ ngày  20  tháng  11 năm 2017 đến ngày  26 tháng 11  năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
 
 
 
Thứ  2
Ngày 20/11
Chào mừng Kỷ niệm 35 ngày Nhà giáo Viêt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017)
Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017) và gặp mặt các Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân
UBND Tỉnh Nghệ An
Ông Trần Anh Tuấn  - Phó Hiệu trưởng
Nhà khách Nghệ An - Số 4 đường
Phan Đăng Lưu
Tổng kết công tác Đảng chi bộ KHTC-TCĐN
Bà Nguyễn T Hồng Ngọc
Đại diện BTV, Đảng ủy viên phụ trách; Toàn thể đảng viên Chi bộ KHTC-TCĐN
Từ 9h00’ - VP KHTC-TCĐN
Tổng kết công tác Đảng chi bộ HC-TTr-TVTB
Ông Nguyễn Văn Thành
Đại diện BTV, Đảng ủy viên phụ trách; Toàn thể đảng viên chi bộ HC-TTr-TVTB
Từ 14h00’- Phòng 105 nhà TV
Tổng kết công tác Đảng chi bộ khoa GDTC-N-T Bà Hồ Thị  Việt Yến Đại diện BTV, Đảng ủy viên phụ trách; Toàn thể đảng viên chi bộ khoa GDTC-N-T Từ 14h00’- VP khoa GDTC-N-T
Tổng kết công tác Đảng chi bộ khoa Mầm non  Bà Nguyễn T. Quý Hoa  Đại diện BTV, Đảng ủy viên phụ trách; Toàn thể đảng viên chi bộ khoa Mầm non Từ 14h00’- VP khoa Mầm non
Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân; triển khai công tác phòng chống Pháo nổ và ra mắt mô hình Camera an ninh
UBND xã Hưng Lộc
Đ/c Trần Anh Tư - Phó Hiệu trưởng
Từ 14h00’ – Hội trường lớn UBND xã Hưng Lộc
        Thứ  3
Ngày 21/11
Họp BTV Đảng ủy, BGH
Ông Lưu Tiến Hưng
Các đ/c BTV Đảng ủy; BGH
Từ 7h30’ – Phòng họp 1
Hội nghị lấy ý kiến đánh giá, nhận xét các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Đảng ủy; BGH; Trưởng, phó các tổ chức,
tổ chức CT-XH.
Từ 14h00’- Phòng 105 nhà TV
Thứ  4
Ngày 22/11
Dạy học bình thường
 
 
 
 
        Thứ  5
Ngày 23/11
 Họp bàn về công tác cải tạo, sửa chữa năm 2017  Ông Lưu Tiến Hưng  BGH; Lãnh đạo các tổ chức: HC-QT, KH-TC; Công ty CPĐT và XD Tân Long, Công ty CPXL&DVTM Đại Nam   Từ 8h00’ – Phòng họp 1
Hội nghị kiểm điểm, đánh giá và phân loại tập thể cá nhân BGH, BCH Đảng ủy năm 2017
Ông Lưu Tiến Hưng
Đại diện BTC Tỉnh ủy, Thành ủy Vinh, BGH; các Đ/c ủy viên BCH Đảng ủy, VP Đảng ủy
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 24/11
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các tổ chức: TC-ĐN, ĐT-NCKH, HC-QT, KH-TC,
CT HSSV, Trung tâm ĐT-BDNV&KNM.
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 25/11
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 26/11
 
 
 
 
  
Trọng tâm:  - Các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội, công chức, viên chức, HSSV toàn trường thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 35 ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017) ;
                       - Các Chi bộ tiến hành kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017 theo hướng dẫn số 113/HD-ĐU ngày 07/11/2017.
Lưu ý:           - Các Khoa, Bộ môn nạp đề thi và điều kiện dự thi đúng thời hạn về phòng  Đào tạo - NCKH
                       - CBGV xem danh sách nâng lương thường xuyên, vượt khung, trước thời hạn trên Website nhà trường
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.