< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 19 - Từ ngày 18 tháng 12 năm 2017 đến ngày 24 tháng 12 năm 2017 (có điểu chỉnh, có bổ sung)

 
                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                                        Tuần 19 - Từ ngày 18 tháng 12 năm 2017 đến ngày 24 tháng 12 năm 2017
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
    Thứ  2
Ngày 18/12
Hội ý Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; các phó Hiệu trưởng
Từ 8h00’- Phòng họp 1
      Thứ  3
Ngày 19/12
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
     Thứ  4
Ngày 20/12
Họp Hội đồng nâng lương đợt 2 năm 2017
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 970/QĐ-CĐSP ngày 18/12/2017
Từ 14h00’- Phòng họp 1
     Thứ  5
Ngày 21/12
Họp triển khai nhiệm vụ tổ 5 tự đánh giá chất lượng giáo dục
Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Theo Quyết định 673/QĐ-CĐSP ngày 11/10/2017
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Tọa đàm ngày 22/12       Ông Trần Anh Tư Khách mời; BGH; Hội viên Hội CCB đang công tác tại Trường, giảng viên giảng dạy QP-AN; Đại diện lãnh đạo các Tổ chức, Tổ chức - CTXH            Từ 15h30’- Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 22/12
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các tổ chức: TC-ĐN, ĐT-NCKH, HC-QT, KH-TC,
CT HSSV, Trung tâm ĐT-BDNV&KNM.
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Họp triển khai nhiệm vụ tổ 3 tự đánh giá chất lượng giáo dục
Ông Nguyễn Thức Hạnh
Theo Quyết định 673/QĐ-CĐSP ngày 11/10/2017
Từ 16h00’- Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 23/12
Hội thi nghiệp vụ Sư phạm khoa Mầm non
Bà Nguyễn Thị Quý Hoa
Phòng ĐT-NCKH; Toàn thể CBGV Khoa; HSSV năm 2, 3 và đại diện HSSV các lớp năm nhất
Từ 7h00’- Hội trường CS1
(cả ngày)
Hội thi nghiệp vụ Sư phạm khoa Tiểu học
Ông Phạm Đình Hòa
 Toàn thể CBGV và HSSV Khoa
Từ 7h00’- Nhà học D
                       
Hội thi nghiệp vụ Sư phạm khoa Ngoại ngữ  Bà Phạm Xuân Đào             Toàn thể CBGV và HSSV Khoa           Từ 7h00’- Nhà học C
  Chủ nhật
 Ngày 24/12
Thi kết thúc khóa Bồi dưỡng thiết kế trên máy tính
Ông Trần Anh Tuấn
Ban coi thi và các học viên
Từ 7h00’- Nhà học B (cả ngày)
 
Trọng tâm:  Tổ chức thi kết thúc học phần cho K37, 38 CĐ
                    
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.