< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 20- Từ ngày 25 tháng 12 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 (có bổ sung)

 
                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                   LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                                     Tuần 20 - Từ ngày 25 tháng 12 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
    Thứ  2
Ngày 25/12
Họp BGH, BTV Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các Đ/c  BGH, BTV Đảng ủy
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
   
     Thứ  3
Ngày 26/12
Họp BCH Đảng ủy phiên họp tháng 1 năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Các Đ/c UVBCH Đảng ủy
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Đ/c Lưu Tiến Hưng
Khách mời; Đảng ủy, BGH; BCH Đảng ủy;  Trưởng, phó các Tổ chức, Tổ chức CT-XH; Toàn thể đảng viên.
Từ 13h30’ - Hội trường CS1
 
    Thứ  4
Ngày 27/12
Tổ chức thanh lý tài sản
Ông Trần Anh Tuấn
Theo Quyết định số 960/QĐ-CĐSP ngày 14/12/2017
Từ 8h00’ – Tại CS1
Từ 9h00’ – Tại CS2
   
      Thứ  5
Ngày 28/12
Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo ANTT năm 2017, triển khai  công tác đảm bảo ANTT năm 2018    Ông Lưu Tiến Hưng Khách mời; Đảng ủy, BGH; BTV Công đoàn; BTV Đoàn TN; Ban thư ký Hội SV; Ban tổ chức Hội nghị; Trưởng các Tổ chức, Tổ chức CT - XH; Trợ lý TC các khoa; Viên chức các phòng: TC - ĐN, Công tác HSSV, Ban QL KTX; Bí thư liên chi đoàn; Bí thư, lớp trưởng các lớp. Từ 8h00’- Hội trường CS1
Họp ban sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 609/QĐ-CĐSP ngày 08/9/2017
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
     Thứ  6
  Ngày 29/12
Hội thảo góp ý dự thảo Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý Cục Nhà giáo và Cán bộ QLGD, Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Đại diện Cục Nhà giáo và Cán bộ QLGD; Ban Soạn thảo Đề án;
- BGH Nhà trường, Trưởng (phó) các tổ chức, Trưởng (phó) bộ môn và đại diện giảng viên (Có danh sách theo Thông tri triệu tập)
 Từ 8h00'- Phòng họp tầng 4,
Nhà A1, Trường Đại học Vinh
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các tổ chức: TC-ĐN, ĐT-NCKH, HC-QT, KH-TC, CT HSSV,
Trung tâm ĐT-BDNV&KNM
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Gặp mặt viên chức nghỉ hưu đợt 2 năm 2017
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Viên chức nghỉ hưu (có giấy mời); CT Công đoàn Trường; Trưởng các Tổ chức: TC-ĐN, HC-QT,
LLCT - TLGD, TV-TB, Trung học cơ sở, Mầm non
Từ 15h30’ - Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 30/12
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 31/12
 
 
 
 
 
Trọng tâm:  - Tổ chức thi kết thúc học phần cho K39 CĐ, CĐLT, K58 TC
                     - Tổ chức dạy học học kỳ 2 theo kế hoạch năm học 2017 - 2018
                     - Các Tổ chức, Tổ chức CT-XH nạp báo cáo tháng 12/2017 về phòng HC-QT
                    
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.