< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 21 - Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 07 tháng 01 năm 2018 (có điều chỉnh)

 
                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                   LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                        Tuần 21 - Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 07 tháng 01 năm 2018
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
    Thứ  2
Ngày 01/01
Nghỉ Tết dương lịch
 
 
 
    Thứ  3
Ngày 02/01
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
   Thứ  4
Ngày 03/01
Họp Hội đồng xét chọn đề tài NCKH cấp trường năm học 2017-2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định 1050/QĐ-CĐSP ngày 29/12/2017
Từ 8h00’ - Tầng 1 nhà D
Họp BTC Hội thảo khoa học cấp trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định 1049/QĐ-CĐSP ngày 29/12/2017
Từ 9h30’ - Phòng họp 1
Khoa THCS tổ chức sinh hoạt chính trị
Bà Trần Thị cẩm Thơ
Toàn thể giảng viên; sinh viên Khoa và lưu học sinh Lào
Từ 15h45’- Hội trường 1
   Thứ  5
Ngày 04/01
Giao ban cơ quan tháng  01/2018
Ông Lưu Tiến Hưng
 BGH; Trưởng các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội; Văn phòng Đảng ủy; Bí thư các chi bộ.
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 UBMTTQ TP Vinh  Đ/c Trần Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng  Từ 14h00’ - Hội trường gác 3, UBMTTQ TP Vinh
Họp các tổ tổng kiểm tra HSSV nội, ngoại trú
Ông Trần Anh Tư
Ban chỉ đạo; thành viên các tổ trực tiếp kiểm tra theo Quyết định
Từ 16h00’ - Phòng 105 nhà TV
      Thứ  6
Ngày 05/01
Họp nghiệm thu chương trình bồi dưỡng Âm Nhạc, Mỹ Thuật, Tiếng Anh bậc Tiểu học  Ông Trần Anh Tuấn  Theo Quyết định  Từ 8h00' - Phòng họp 1
 Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị BCHTW Đảng (khóa XII) lần thứ 6
Thành ủy Vinh
Đ/c Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy -Hiệu trưởng
Từ 7h30’ – Trung tâm Hội nghị TP Vinh
Thứ  7
Ngày 06/01
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 07/01
 
 
 
 
 
Trọng tâm:   - Tổ chức thi kết thúc học phần cho K39 CĐ, CĐLT, K58 TC
                      -  Các Chi bộ họp thường kỳ
   
                 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.