< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 22 - Từ ngày 08 tháng 01 năm 2018 đến ngày 14 tháng 01 năm 2018

 
                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                   LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                        Tuần 22 - Từ ngày 08 tháng 01 năm 2018 đến ngày 14 tháng 01 năm 2018
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
     Thứ  2
Ngày 08/01
Ghép nhạc chương trình Lễ kỷ niệm ngày truyền thống HSSV 09/01
Ông Lê Đình Cường
Đội văn nghệ; HSSV nhận giải thưởng sinh viên 5 tốt và sao tháng giêng các cấp
Từ 15h00’ – Hội trường 1
      Thứ  3
Ngày 09/01
Họp thống nhất phương án, chỉ tiêu tuyển sinh 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
BCH; Trưởng các tổ chức: ĐT-NCKH; KH-TC; HC-QT; TC-ĐN; Trung tâm ĐT-BDNV&KNM.
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Lễ kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống ngày HSSV 09/01
Ông Lê Đình Cường
Khách mời; Trưởng các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội trong trường; HSSV nhận giải thưởng sinh viên 5 tốt và sao tháng giêng các cấp; đại diện HSSV các khoa
Từ 19h30’ – Hội trường 1
     Thứ  4
Ngày 10/01
Khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 Trung tâm chính trị Thành phố Vinh Phó Hiệu trưởng – Trần Anh Tư; các viên chức tham gia lớp học theo quyết định Từ 7h30’ – Trung tâm chính trị TP Vinh
Họp Ban chỉ đạo thực tập cơ sở tại TP Vinh
Ông Trần Anh Tư
Trưởng các Ban chỉ đạo TTSP cơ sở tại TP Vinh
Từ 15h00’ - Hội trường CS2
      Thứ  5
Ngày 11/01
Họp Ban chấp hành Công đoàn mở rộng
Bà Lê Thị Lệ Hà
UVBH Công đoàn trường; Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
       Thứ  6
Ngày 12/01
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH; CT HSSV; Trung tâm ĐTBD nghiệp vụ và KNM
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
        Thứ 7
Ngày 13/01
Họp Trưởng các đoàn TTSP Bà Đàm Thị Ngọc Ngà Trưởng các đoàn TTSP Từ 7h30’ - Hội trường CS1
Tập huấn TTSP cho học sinh K57 TCMN Bà Đàm Thị Ngọc Ngà Toàn thể học sinh K57 TCMN Từ 8h30’ - Hội trường CS1
Chủ nhật
Ngày 14/01
 
 
 
 
 
Trọng tâm:          - Tổ chức thi kết thúc học phần cho K39 CĐ, CĐLT, K58 TC;
                                - Các viên chức tham gia học lớp Bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 tham gia học tập từ ngày 10/01/2018 đến ngày 13/01/2018;
- Các tổ công tác kiểm tra HSSV ngoại trú đi kiểm tra từ ngày 08/01/2018 đến ngày 17/01/2018.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.