< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 23 - Từ ngày 15 tháng 01 năm 2018 đến ngày 21 tháng 01 năm 2018 (Có sửa đổi)

                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                                     LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                                                             Tuần 23 - Từ ngày  15  tháng  01 năm 2018 đến ngày 21 tháng 01  năm 2018
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
       Thứ  2
Ngày 15/01
Họp BTV Đảng ủy, BGH
Ông Lưu Tiến Hưng
Các đ/c BTVĐU, BGH
Từ 8h00’-Phòng họp 1
Họp về thu nhập tăng thêm (Hệ số K)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 1056/QĐ-CĐSP ngày 29/12/2017
Từ 14h00’-Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 16/01
Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành Nội vụ
Sở Nội vụ
Ông Lưu Tiến Hưng – Hiệu trưởng; Ông Nguyễn Văn Dũng – Phòng TC-ĐN
Từ 14h00’-Hội trường Nhà khách Nghệ An, Số 4 Phan Đăng Lưu, TP Vinh
Thứ  4
Ngày 17/01
Họp về công tác tuyển sinh
Ông Lưu Tiển Hưng
BGH; Trưởng các tổ chức, Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư Đoàn trường; Chủ tịch Hội SV
Từ 14h00’-Phòng họp 1
Họp BCH Đảng ủy Ông Lưu Tiển Hưng Các đ/c ủy viên BCH Đảng ủy Từ 15h30’-Phòng họp 1
        Thứ  5
Ngày 18/01
 
Hội nghị triển khai chương trình "Tết vì người nghèo - Mậu Tuất 2018" UBND xã Hưng Lộc Ông Nguyễn Đăng Khoa - TP HC-QT tham dự Từ 14h00'-Hội trường lớn UBND xã Hưng Lộc
Họp tổ công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Các tổ công tác; Toàn bộ viên chức phòng TT ĐBCLGD
Từ 15h00’-Phòng họp 1
Tổ chức câu lạc bộ các môn khoa học tiểu học
Ông Phạm Đình Hòa
Khách mời; giảng viển HSSV khoa Tiểu học
Từ 19h00’-Hội trường CS1
Thứ 6
Ngày 19/01
 
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, ĐT-NCKH, CT HSSV, Trung tâm ĐTBDNV&KNM
Từ 14h00’-Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 20/01
 
Tập huấn TTSP II
Phòng ĐT-NCKH
Sinh viên K57TCTH, K37CĐTH
Từ 8h00'-Hội trường CS1
Chủ nhật
Ngày 21/01
Tập huấn TTSP CK
Phòng ĐT-NCKH
Sinh viên K37 THCS, K38 THCS
Từ 8h00 - Hội trường CS1
 
 Trọng tâm: - Tổ chức thi kết thúc học phần K39 CĐLT và K58TC
                      - Tổ chức chấm thi các học phần K39CĐ
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.