< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 29- Từ ngày 26 tháng 02 năm 2018 đến ngày 04 tháng 3 năm 2018 (có bổ sung)

 
                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                   LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN          Tuần 29- Từ ngày 26 tháng  02 năm 2018 đến ngày 04 tháng 3 năm 2018
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 26/02
Họp BTV Đảng ủy; Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Ủy viên BTV Đảng ủy; Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Họp Ban tổ chức Hội thảo cấp trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định 1049/QĐ-CĐSP ngày  29/12/2017
Từ 9h00’- Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 27/02
Họp tổ công tác sửa đổi, bổ sung quy định về công tác văn thư, lưu trữ.
Ông Trần Anh Tuấn
Theo quyết định số 24/QĐ-CĐSP ngày 16/01/2018
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Làm việc với Công ty TNHH Phước Tài   Ông Trần Anh Tuấn  BGH; Lãnh đạo các Tổ chức KH-TC, HC-QT, Trung tâm ĐT&KNM; Công ty TNHH Phước Tài    Từ 15h30’- Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 28/02
Họp BCH Đảng ủy phiên tháng 3/2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Các ủy viên BCH Đảng ủy
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Thứ  5
Ngày 01/3
 
Giao ban cơ quan phiên tháng 3/2018
Ông Lưu Tiến Hưng
BCH Đảng ủy; BGH; Bí thư các chi bộ; Trưởng, phó các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội; Văn phòng Đảng ủy.
Từ 8h00’- Phòng 105 nhàTV
Thứ 6
Ngày 02/3
 
Họp Ban giám hiệu  Ông Lưu Tiến Hưng       BGH; đồng chí Nguyễn Văn Dũng phòng TC-ĐN  Từ 8h00’- Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, ĐT-NCKH, HC-QT, CT HSSV, Trung tâm ĐTBDNV&KNM
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Họp BCH Công đoàn  Bà Lê Thị Lệ Hà  Các UVBCH Công đoàn trường  Từ 15h00' - Phòng 105 nhà TV
Thứ 7
Ngày 03/3
 
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 04/3
 
 
 
 
 
Trọng tâm:     - Ổn định nền nếp giảng dạy, học tập và các hoạt động của Nhà trường sau thời gian nghỉ tết Mậu Tuất 2018;
                         - Chỉ đạo các hoạt động thực tập sư phạm
Lưu ý:   Các tổ chức , tổ chức chính trị - xã hội nạp báo cáo tháng 02/2018 về Phòng HC-QT chậm nhất ngày 26/02/2018.
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.