< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 29- Từ ngày 26 tháng 02 năm 2018 đến ngày 04 tháng 3 năm 2018 (có bổ sung)

 
                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                   LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN          Tuần 29- Từ ngày 26 tháng  02 năm 2018 đến ngày 04 tháng 3 năm 2018
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 26/02
Họp BTV Đảng ủy; Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Ủy viên BTV Đảng ủy; Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Họp Ban tổ chức Hội thảo cấp trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định 1049/QĐ-CĐSP ngày  29/12/2017
Từ 9h00’- Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 27/02
Họp tổ công tác sửa đổi, bổ sung quy định về công tác văn thư, lưu trữ.
Ông Trần Anh Tuấn
Theo quyết định số 24/QĐ-CĐSP ngày 16/01/2018
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Làm việc với Công ty TNHH Phước Tài   Ông Trần Anh Tuấn  BGH; Lãnh đạo các Tổ chức KH-TC, HC-QT, Trung tâm ĐT&KNM; Công ty TNHH Phước Tài    Từ 15h30’- Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 28/02
Họp BCH Đảng ủy phiên tháng 3/2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Các ủy viên BCH Đảng ủy
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Thứ  5
Ngày 01/3
 
Giao ban cơ quan phiên tháng 3/2018
Ông Lưu Tiến Hưng
BCH Đảng ủy; BGH; Bí thư các chi bộ; Trưởng, phó các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội; Văn phòng Đảng ủy.
Từ 8h00’- Phòng 105 nhàTV
Thứ 6
Ngày 02/3
 
Họp Ban giám hiệu  Ông Lưu Tiến Hưng       BGH; đồng chí Nguyễn Văn Dũng phòng TC-ĐN  Từ 8h00’- Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, ĐT-NCKH, HC-QT, CT HSSV, Trung tâm ĐTBDNV&KNM
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Họp BCH Công đoàn  Bà Lê Thị Lệ Hà  Các UVBCH Công đoàn trường  Từ 15h00' - Phòng 105 nhà TV
Thứ 7
Ngày 03/3
 
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 04/3
 
 
 
 
 
Trọng tâm:     - Ổn định nền nếp giảng dạy, học tập và các hoạt động của Nhà trường sau thời gian nghỉ tết Mậu Tuất 2018;
                         - Chỉ đạo các hoạt động thực tập sư phạm
Lưu ý:   Các tổ chức , tổ chức chính trị - xã hội nạp báo cáo tháng 02/2018 về Phòng HC-QT chậm nhất ngày 26/02/2018.
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.