< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 31 - Từ ngày 12 tháng 3 năm 2018 đến ngày 18 tháng 3 năm 2018

                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                       LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                        Tuần 31 - Từ ngày 12 tháng 3 năm 2018 đến ngày 18 tháng 3  năm 2018
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 12/3
Họp Ban xây dựng chương trình TC, SC nghề CNTT, Tiếng Anh
Ông Trần Anh Tư
Hiệu trưởng; các đồng chí: Đàm Thị Ngọc Ngà (ĐT - NCKH), Nguyễn Thị Xuân Đào (NN), Lê Cẩm Mỹ (TTĐTBDNV); Nguyễn Thị Kim Nhung (THCS), Hoàng Đình Hải (ĐT- NCKH),  
 
Từ 9h00’ – Phòng họp 1
Kiểm tra thực tập sư phạm tại TP Vinh
 
Ông Trần Anh Tư
Các đ/c: Đàm Thị Ngọc Ngà, Trần Quốc Bảo, 
(ĐT - NCKH), Trần Lan  Phương (KHTC), Tạ Thị
Thanh Hà (Khoa THCS), Nguyễn Văn Hưng (HC-QT)
TP Vinh
 
 
Thứ  3
Ngày 13/3
Họp Trưởng các đoàn giảng viên thực tế tại các trường phổ thông, mầm non
Ông Trần Anh Tư
Trưởng các đoàn giảng viên đi thực tế; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN; ĐT-NCKH.
Từ 8h00'- Phòng họp 1
Kiểm tra thực tập sư phạm tại huyện Diễn Châu
 
Ông Trần Anh Tư
Các đ/c: Nguyễn Văn Cầm (ĐT -NCKH), Phạm Đình.Hòa (Khoa Tiểu học),
, Trần Lan Phương
(KH-TC), Nguyễn Văn Hưng (HC-QT)
Huyện Diễn Châu
Thứ  4
Ngày 14/3
Họp về công tác xây dựng kế hoạch bồi dưỡng viên chức Nhà trường, GV các trường THCS; Tiểu học và Mầm non năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN; TT ĐT-BD NVKNM; ĐT- NCKH; KH-TC; HC-QT.
Từ 8h00 – Phòng họp 1
Họp bàn về công tác cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất năm 2018
Ông Trần Anh Tuấn
BGH; Lãnh đạo các tổ chức: KH-TC, HC-QT,
TT ĐTBDNV&KNM; Các đơn vị tư vấn.
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Kiểm tra thực tập sư phạm tại huyện Thanh Chương
 
Ông Trần Anh Tư
Các đ/c: Nguyễn Văn Cầm (ĐT -NCKH), Phạm Đình.Hòa (Khoa Tiểu học),
, Trần Lan Phương
(KH-TC), Nguyễn Văn Hưng (HC-QT)
Huyện Thanh Chương
Thứ  5
Ngày 15/3
Kiểm tra thực tập sư phạm tại huyện Đô Lương
Ông Trần Anh Tư
Các đ/c: Phùng Nguyễn Quỳnh Nga (ĐT -NCKH), Phạm Đình.Hòa (Khoa Tiểu học),
, Trần Lan Phương
(KH-TC), Nguyễn Văn Hưng (HC-QT)
Huyện Đô Lương
Thứ 6
Ngày 16/3
 
Họp BTV Đảng ủy, BGH  Ông Lưu Tiến Hưng  Các đồng chí BTV Đảng ủy, BGH     Từ 8h00' – Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn Thanh niên; Các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV,
TT ĐTBDNV&KNM
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 17/3
 
Tập huấn Kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, Hội cấp Chi đoàn
Ông Trần Hải Hưng
BCH Đoàn trường; BTK Hội Sinh viên Trường; Bí thư, Phó bí thư các Chi đoàn K39,58
Từ 8h00'- P105 Thư viện
Đội văn nghệ luyện tập tham gia liên hoan Nghệ thuật quần chúng   Bà Lê Thị Lệ Hà  Ban chỉ đạo, tổ chức huấn luyện và đội văn nghệ  Từ 14h00’- Hội trường CS1
Thi Kết thúc khóa học lớp BDCBQL tại huyện Quế Phong
Ông Trần Anh Tuấn
Theo Quyết định
Trung tâm Chính trị
Quế Phong
Chủ nhật
Ngày 18/3
Tổ chức ngày Đoàn viên và sinh hoạt toàn đoàn
Ông Trần Hải Hưng
Khách mời; BCH Đoàn trường; BCH các LCĐ; Toàn thể HSSV K39, K58 các Khoa
Từ 7h00- Hội trường 1; Tầng 2 nhà D, Nhà Thi đấu, Sân vận động
(Cả ngày)
Thi Kết thúc khóa học lớp BDCBQL tại huyện Quế Phong
Ông Trần Anh Tuấn
Theo Quyết định
Trung tâm Chính trị
Quế Phong
 
                        Trọng tâm:     - Kiểm tra thực tập sư phạm tại: TP Vinh, Diễn Châu, Thanh Chương, Đô Lương từ thứ 2 ngày 12/3 đến thứ 6 ngày 18/3.
                                                - Giảng viên bắt đầu đi thực tế tại các trường THCS; Tiểu học và trường Mầm non theo kế hoạch. 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.