< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 32 - Từ ngày 19 tháng 3 năm 2018 đến ngày 25 tháng 3 năm 2018

                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                   LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                        Tuần 32 - Từ ngày 19 tháng 3 năm 2018 đến ngày 25 tháng 3  năm 2018
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 19/3
Họp ủy ban kiểm tra Đảng ủy
Ông Trần Anh Tư
Các ủy viên UBKT Đảng ủy
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 20/3
Kiểm tra thực tập sư phạm tại các huyện :
Yên Thành, Diễn Châu
Ông Trần Anh Tư
Các đ/c: Nguyễn T Quỳnh Nga (ĐT - NCKH);
Nguyễn Thị Quý Hoa (khoa Mầm non);
Nguyễn Văn Hưng (HC-QT)
Huyện Yên Thành,
Diễn Châu
Họp về công tác tự đánh giá
Ông Lưu Tiến Hưng
Tổ trưởng các tổ tự đánh giá và Ban thư ký hội đồng theo Quyết định 673/QĐ-CĐSP ngày 11/10/2017
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Hội nghị Ban chấp hành mở rộng     LĐ Lao động Tỉnh  Đ/c Lê Thị Lệ Hà – Chủ tịch CĐ Trường; Nguyễn Thị Hương Trà - Phó CTCĐ.  Từ 14h00’ – Hội trường tầng 4 LĐLĐ Tỉnh
Thứ  4
Ngày 21/3
Kiểm tra thực tập sư phạm tại huyện Thanh Chương
Ông Trần Anh Tư
Các đ/c: Trần Hải Hưng (ĐT - NCKH);
Nguyễn Thị.Quý Hoa  (khoa Mầm non);
Nguyễn Văn Hưng (HC-QT)
Huyện Thanh Chương
Thứ  5
Ngày 22/3
Kiểm tra thực tập sư phạm tại huyện Đô Lương
Ông Trần Anh Tư
Các đ/c: Nguyễn T. Quỳnh Nga (ĐT-NCKH);
Nguyễn T. Quý Hoa (khoa Mầm non),
Nguyễn Văn Hưng (HC-QT)
Huyện Đô Lương
Thứ 6
Ngày 23/3
 
Họp hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cho HSSV các khóa
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 122/QĐ-CĐSP ngày 16/3/2018
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn Thanh niên; Các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐTBDNV&KNM, TT TV-TB, BQL Ký túc xá
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Giao lưu bóng đá HV Lào và CBGV trẻ Chào mừng Tháng Thanh niên 2018 Ông Trần Hải Hưng
Lãnh đạo và CCVC, HSSV quan tâm; BCH Đoàn trường; BCH Hội Sinh viên; Mời lãnh đạo Khoa THCS, BQLKTX; Đội bóng đá nam CBGV
và HV Lào.
Từ 16h00’ - Sân vận động CS1
Thứ 7
Ngày 24/3
 
Hội nghị tập huấn về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên các cấp: Mầm non, Tiểu học, THCS
Ông Lưu Tiến Hưng
- Khách mời: TS Nguyễn Hải Thập - Phó cục trưởng cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ. 
- Đảng ủy; BGH; Giảng viên, Giáo viên toàn trường.
Từ 8h00’ - Hội trường CS1
(Cả ngày)
Thi Kết thúc khóa học lớp BDCBQL tại huyện Tương Dương
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định
Trung tâm Chính trị huyện Tương Dương
Chủ nhật
Ngày 25/3
Thi Kết thúc khóa học lớp BDCBQL tại huyện Tương Dương
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định
Trung tâm Chính trị huyện Tương Dương
Tọa đàm “Dấu ấn cán bộ đoàn” Chào mừng 87 năm Ngày TL Đoàn TNCSHCM
Ông Trần Hải Hưng
Khách mời; Cựu cán bộ Đoàn chủ chốt qua các thời kỳ; BCH Đoàn trường, BCH Hội sinh viên trường, BCH các liên chi đoàn, Trợ lý TN các khoa
 Từ 8h00’- P.105 nhà TV
 
            Trọng tâm:      -  Kiểm tra thực tập sư phạm tại các huyện : Diễn Châu, Thanh Chương, Đô Lương từ thứ 2 ngày 19/3 đến thứ 5 ngày 22/3. 
                                      - Đội văn nghệ tham gia liên hoan Nghệ thuật quần chúng tập luyện từ 17h00' tại Hội trường CS1 (từ ngày 19/3 đến ngày 25/3)                                       
                                  
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.