< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 34 - Từ ngày 02 tháng 4 năm 2018 đến ngày 08 tháng 4 năm 2018 (có điều chỉnh, bổ sung)

                              
                          UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                      LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                                  Tuần 34 - Từ ngày 02 tháng 4 năm 2018 đến ngày 08 tháng 4  năm 2018
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 02/4
Họp Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
Từ 8h00’- Phòng họp 1
       Thứ  3
Ngày 03/4
Họp Hội đồng xét  học bổng KKHT cho HSSV các khóa
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số: 812/QĐ-CĐSP ngày 04/12/2017
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Họp tổ công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục (Tổ 2)
Bà Đàm T. Ngọc Ngà
Các thành viên Tổ 2
Từ 8h00’ - Văn phòng  ĐT-NCKH (P. 102)
Họp tổ công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục (Tổ 3)
Ông Nguyễn Thức Hạnh
Các thành viên Tổ 3
Từ 16h00’ – Phòng họp 1
Thứ  4
Ngày 04/4
Họp Ban Tổ chức Hội thi “Phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong HSSV” năm học 2017 - 2018
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số: 201/QĐ-CĐSP ngày 29/3/2018
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Phó Hiệu trưởng làm việc với BQL Ký túc xá
Ông Trần Anh Tư
Ông Trần Anh Tư – Phó Hiệu trưởng ; BQL Ký túc xá
Mời: Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn  CT HSSV - KTX
Từ 15h30’ - Phòng họp 1
Thứ  5
Ngày 05/4
Giao ban cơ quan phiên tháng  4 năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Bí thư các chi bộ, Trưởng các Tổ chức, Tổ chức
CT-XH, VP Đảng ủy.
Từ 8h00’- Phòng họp 1
        Thứ 6
Ngày 06/4
 
Hiệu trưởng làm việc với Trung tâm ĐTBDNV&KNM
Ông Lưu Tiến Hưng
Mời: Ông Trần Anh Tư - Phó Hiệu trưởng; Trưởng các phòng: TC - ĐN, KH - TC, HC – QT;  Đại diện lãnh đạo các khoa: Mầm non, Tiểu học, THCS, Ngoại ngữ, GDTC – Nghệ thuật; toàn thể viên chức Trung tâm ĐTBDNV&KNM
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn Thanh niên; Các Tổ chức
 TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV,
TT  ĐTBDNV&KNM
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 07/4
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 08/4
 
 
 
 
 
            
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.