< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 34 - Từ ngày 02 tháng 4 năm 2018 đến ngày 08 tháng 4 năm 2018 (có điều chỉnh, bổ sung)

                              
                          UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                      LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                                  Tuần 34 - Từ ngày 02 tháng 4 năm 2018 đến ngày 08 tháng 4  năm 2018
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 02/4
Họp Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
Từ 8h00’- Phòng họp 1
       Thứ  3
Ngày 03/4
Họp Hội đồng xét  học bổng KKHT cho HSSV các khóa
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số: 812/QĐ-CĐSP ngày 04/12/2017
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Họp tổ công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục (Tổ 2)
Bà Đàm T. Ngọc Ngà
Các thành viên Tổ 2
Từ 8h00’ - Văn phòng  ĐT-NCKH (P. 102)
Họp tổ công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục (Tổ 3)
Ông Nguyễn Thức Hạnh
Các thành viên Tổ 3
Từ 16h00’ – Phòng họp 1
Thứ  4
Ngày 04/4
Họp Ban Tổ chức Hội thi “Phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong HSSV” năm học 2017 - 2018
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số: 201/QĐ-CĐSP ngày 29/3/2018
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Phó Hiệu trưởng làm việc với BQL Ký túc xá
Ông Trần Anh Tư
Ông Trần Anh Tư – Phó Hiệu trưởng ; BQL Ký túc xá
Mời: Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn  CT HSSV - KTX
Từ 15h30’ - Phòng họp 1
Thứ  5
Ngày 05/4
Giao ban cơ quan phiên tháng  4 năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Bí thư các chi bộ, Trưởng các Tổ chức, Tổ chức
CT-XH, VP Đảng ủy.
Từ 8h00’- Phòng họp 1
        Thứ 6
Ngày 06/4
 
Hiệu trưởng làm việc với Trung tâm ĐTBDNV&KNM
Ông Lưu Tiến Hưng
Mời: Ông Trần Anh Tư - Phó Hiệu trưởng; Trưởng các phòng: TC - ĐN, KH - TC, HC – QT;  Đại diện lãnh đạo các khoa: Mầm non, Tiểu học, THCS, Ngoại ngữ, GDTC – Nghệ thuật; toàn thể viên chức Trung tâm ĐTBDNV&KNM
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn Thanh niên; Các Tổ chức
 TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV,
TT  ĐTBDNV&KNM
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 07/4
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 08/4
 
 
 
 
 
            
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.