< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 39 - Từ ngày 08/5/2017 đến ngày 14/5/2017 ( có điều chỉnh bổ sung)

                 
                   UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                               LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                                Tuần 39 - Từ ngày 08 tháng  5 năm 2017 đến ngày 14 tháng 5 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ 2
Ngày 08/5
Họp Ban giám Hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban giám hiệu nhà trường
Từ 7h30”- Phòng họp 1
Giao ban trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các tổ chức, đơn vị
Từ 8h00”- Phòng họp 1
Thứ 3
Ngày 09/5
Thi kết thúc học phần lần 1 cho K36; K37 CĐ Chính quy
Ông Trần Anh Tư
Ban chỉ đạo, cán bộ coi thi
Từ 6h45” - Cả 2 cơ sở
Kiểm điểm Chi bộ khoa GDMN theo tinh thần Nghị quyết TW4
Bà Nguyễn T. Quý Hoa
Ban chỉ đạo; Đảng viên Chi bộ khoa GDMN
Từ 14h00”- VP khoa GDMN
Kiểm điểm Chi bộ Trung tâm TV-TB theo tinh thần Nghị quyết TW4
Ông Đinh Văn Hoàn
Ban chỉ đạo; Đảng viên Chi bộ Trung tâm TV-TB
Từ 14h00”- Phòng 105 nhà TV
Chạy thử chương trình Hội thi “HSSV với ATGT”
Ông Nguyễn Lâm Huy
Thường trực BTC; Các đội dự thi
Từ 14h30” – Hội trường CS1
Thứ 4
Ngày 10/5
Kiểm điểm Chi bộ Bộ môn TLGD theo tinh thần Nghị quyết TW4
Ông Nguyễn Sỹ Tuất
Ban chỉ đạo; Đảng viên Chi bộ Bộ môn TLGD
Từ 14h00”- VP Bộ môn TLGD
Kiểm điểm Chi bộ Trung tâm ĐT-BD theo tinh thần Nghị quyết TW4
Ông Nguyễn Viết Minh
Ban chỉ đạo; Đảng viên Chi bộ Trung tâm ĐT-BD
Từ  08h00”- Phòng 105 nhà TV
Hội thi “Học sinh sinh viên với ATGT”năm học 2016-2017
Ông Nguyễn Lâm Huy
Ban tổ chức; Các đội dự  thi
Từ 19h00”- Hội trường CS1
 
 
 
Thứ 5
Ngày 11/5
Kiểm điểm Chi bộ Bộ môn QP-AN  theo tinh thần Nghị quyết TW4
Ông Nguyễn Thế Cường
Ban chỉ đạo; Đảng viên Chi bộ  Bộ môn QP-AN
Từ 8h00”- Phòng họp 1
Khoa GDTH tổ chức Hội  thảo khoa học
Bà Vũ T.  Anh Hoa
Đại biểu; Toàn thể giảng viên khoa và đại diện HSSV khoa GDTH
Từ 7h00” - Phòng 301
Kiểm điểm Chi bộ khoa Xã hội  theo tinh thần Nghị quyết TW4
Bà Tạ T. Thanh Hà
Ban chỉ đạo; Đảng viên Chi bộ khoa Xã hội
Từ 14h00”- Phòng họp 1
Đoàn công tác Bộ GD&ĐT làm việc với BCĐ xét công nhận tốt nghiệp THCS,  thi THPT Quốc gia năm 2017 và tuyển sinh năm học 2017-2018
Thứ trưởng
Nguyễn Thị Nghĩa
                      Hiệu trưởng - Lưu Tiến Hưng
Từ 14h00” - Văn phòng UBND Tỉnh
Thứ 6
Ngày 12/5
Thi kết thúc học phần lần 1 cho K36; K37 CĐ Chính quy
Ông Trần Anh Tư
Ban chỉ đạo, cán bộ coi thi
Từ 6h45” - Cả 2 cơ sở
Kiểm điểm Chi bộ khoa GDTH theo tinh thần Nghị quyết TW4
Bà Vũ Anh Hoa
Ban chỉ đạo; Đảng viên Chi bộ  khoa GDTH
Từ 8h00”- Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị:
TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, Khảo thí,
CT HSSV
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 13/5
Duyệt Quyết toán ngân sách năm 2016
 Sở tài chính
    Tổ công tác Sở Tài chính, BGH, Phòng KH-TC
 Từ 08h00" - Phòng họp 1( cả ngày)
Chủ nhật
Ngày 14/5
Duyệt Quyết toán ngân sách năm 2016
  Sở Tài chính
       Tổ công tác Sở Tài chính, BGH, Phòng KH-TC
  Tự 8h00" - Phòng họp 1 (cả ngày)
                Trọng tâm:  - Thi kết thúc học phần lần 1 – K36, K37 Hệ CĐ chính quy
                                             -  Các chi bộ kiểm điểm theo tinh thần NQ4              
                       
                   Lưu ý:  Các khoa, bộ môn vào điểm, xử lý điểm, lọc danh sách thi lần 2 K56 TC nạp về phòng Khảo thí ĐBCLGD chậm nhất ngày 11/5/2017
               
              
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.