< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 39 - Từ ngày 08/5/2017 đến ngày 14/5/2017 ( có điều chỉnh bổ sung)

                 
                   UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                               LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                                Tuần 39 - Từ ngày 08 tháng  5 năm 2017 đến ngày 14 tháng 5 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ 2
Ngày 08/5
Họp Ban giám Hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban giám hiệu nhà trường
Từ 7h30”- Phòng họp 1
Giao ban trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các tổ chức, đơn vị
Từ 8h00”- Phòng họp 1
Thứ 3
Ngày 09/5
Thi kết thúc học phần lần 1 cho K36; K37 CĐ Chính quy
Ông Trần Anh Tư
Ban chỉ đạo, cán bộ coi thi
Từ 6h45” - Cả 2 cơ sở
Kiểm điểm Chi bộ khoa GDMN theo tinh thần Nghị quyết TW4
Bà Nguyễn T. Quý Hoa
Ban chỉ đạo; Đảng viên Chi bộ khoa GDMN
Từ 14h00”- VP khoa GDMN
Kiểm điểm Chi bộ Trung tâm TV-TB theo tinh thần Nghị quyết TW4
Ông Đinh Văn Hoàn
Ban chỉ đạo; Đảng viên Chi bộ Trung tâm TV-TB
Từ 14h00”- Phòng 105 nhà TV
Chạy thử chương trình Hội thi “HSSV với ATGT”
Ông Nguyễn Lâm Huy
Thường trực BTC; Các đội dự thi
Từ 14h30” – Hội trường CS1
Thứ 4
Ngày 10/5
Kiểm điểm Chi bộ Bộ môn TLGD theo tinh thần Nghị quyết TW4
Ông Nguyễn Sỹ Tuất
Ban chỉ đạo; Đảng viên Chi bộ Bộ môn TLGD
Từ 14h00”- VP Bộ môn TLGD
Kiểm điểm Chi bộ Trung tâm ĐT-BD theo tinh thần Nghị quyết TW4
Ông Nguyễn Viết Minh
Ban chỉ đạo; Đảng viên Chi bộ Trung tâm ĐT-BD
Từ  08h00”- Phòng 105 nhà TV
Hội thi “Học sinh sinh viên với ATGT”năm học 2016-2017
Ông Nguyễn Lâm Huy
Ban tổ chức; Các đội dự  thi
Từ 19h00”- Hội trường CS1
 
 
 
Thứ 5
Ngày 11/5
Kiểm điểm Chi bộ Bộ môn QP-AN  theo tinh thần Nghị quyết TW4
Ông Nguyễn Thế Cường
Ban chỉ đạo; Đảng viên Chi bộ  Bộ môn QP-AN
Từ 8h00”- Phòng họp 1
Khoa GDTH tổ chức Hội  thảo khoa học
Bà Vũ T.  Anh Hoa
Đại biểu; Toàn thể giảng viên khoa và đại diện HSSV khoa GDTH
Từ 7h00” - Phòng 301
Kiểm điểm Chi bộ khoa Xã hội  theo tinh thần Nghị quyết TW4
Bà Tạ T. Thanh Hà
Ban chỉ đạo; Đảng viên Chi bộ khoa Xã hội
Từ 14h00”- Phòng họp 1
Đoàn công tác Bộ GD&ĐT làm việc với BCĐ xét công nhận tốt nghiệp THCS,  thi THPT Quốc gia năm 2017 và tuyển sinh năm học 2017-2018
Thứ trưởng
Nguyễn Thị Nghĩa
                      Hiệu trưởng - Lưu Tiến Hưng
Từ 14h00” - Văn phòng UBND Tỉnh
Thứ 6
Ngày 12/5
Thi kết thúc học phần lần 1 cho K36; K37 CĐ Chính quy
Ông Trần Anh Tư
Ban chỉ đạo, cán bộ coi thi
Từ 6h45” - Cả 2 cơ sở
Kiểm điểm Chi bộ khoa GDTH theo tinh thần Nghị quyết TW4
Bà Vũ Anh Hoa
Ban chỉ đạo; Đảng viên Chi bộ  khoa GDTH
Từ 8h00”- Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị:
TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, Khảo thí,
CT HSSV
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 13/5
Duyệt Quyết toán ngân sách năm 2016
 Sở tài chính
    Tổ công tác Sở Tài chính, BGH, Phòng KH-TC
 Từ 08h00" - Phòng họp 1( cả ngày)
Chủ nhật
Ngày 14/5
Duyệt Quyết toán ngân sách năm 2016
  Sở Tài chính
       Tổ công tác Sở Tài chính, BGH, Phòng KH-TC
  Tự 8h00" - Phòng họp 1 (cả ngày)
                Trọng tâm:  - Thi kết thúc học phần lần 1 – K36, K37 Hệ CĐ chính quy
                                             -  Các chi bộ kiểm điểm theo tinh thần NQ4              
                       
                   Lưu ý:  Các khoa, bộ môn vào điểm, xử lý điểm, lọc danh sách thi lần 2 K56 TC nạp về phòng Khảo thí ĐBCLGD chậm nhất ngày 11/5/2017
               
              
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.