< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 40 - Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 21/5/2017 ( Có bổ sung)

                             UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                              LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                         Tuần 40 - Từ ngày 15 tháng  5 năm 2017 đến ngày 21 tháng 5 năm 2017 (có bổ sung)
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
 
Thứ 2
Ngày 15/5
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, Khảo thí, CT HSSV
Từ 7h30’- Phòng họp 1
Họp Ban thường vụ Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban thường vụ Đảng ủy
Từ 9h00’ – Phòng họp 1
Họp BCĐ xét công nhận tốt nghiệp THCS, thi THPT quốc gia năm 2017 và tuyển sinh năm học 2017-2018
Ông Lê Minh Thông
- Phó CTUBND Tỉnh
Hiệu trưởng
Từ 14h00’ – Văn phòng UBND Tỉnh
 
 
Thứ 3
Ngày 16/5
Hội nghị cốt cán mở rộng xin ý kiến về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch CBQL diện Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2015-2020
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy; BGH; Trưởng, phó các tổ chức, đơn vị; Bí thư, phó Bí thư chi bộ; giảng viên chính và tương đương
Từ 7h30’ – Hội trường 1
Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban chấp hành Đảng ủy
Từ 8h30’ – Phòng họp 1
Hội nghị cốt cán xin ý kiến về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch CBQL diện Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2015-2020; bàn về vị trí việc làm
Ông Lưu Tiến Hưng
BCH Đảng ủy; BGH; Trưởng các đơn vị
Từ 9h30’ – Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 17/5
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
 
 
Thứ 5
Ngày 18/5
Họp Ban xây dựng chương trình tiếng Việt cho lưu học sinh Lào
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số: 198/QĐ-CĐSP  ngày 8/5/2017
Từ 14h00’ – Phòng họp 1
Họp BCH Đoàn trường
Ông Trần Hải Hưng
Ban chấp hành Đoàn trường khóa XV; Bí thư các LCĐ; mời trợ lý thanh niên các khoa
Từ 14h00’ – P.105 Nhà TV
Họp Bí thư, Lớp trưởng các lớp
Ông Nguyễn Lâm Huy
Bí thư, lớp trưởng các lớp
Từ 15h30’ – Hội trường CS1
Lễ “ Chia tay giảng đường” khoa Ngoại Ngữ
Ông Phạm Anh Tuấn
Toàn thể CBGV và sinh viên khoa Ngoại ngữ
Từ 19h00’ – Hội trường CS1
Lễ “ Chia tay giảng đường” khoa GDTH
Bà Vũ Anh Hoa
Toàn thể CBGV và sinh viên khoa GDTH
Từ 16h00” – Hội trường CS2
Thứ 6
Ngày 19/5
Duyệt chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017  Sở Giáo dục & Đào tạo  Ban giám hiệu; Lãnh đạo phòng: KH-TC; TC-ĐN; ĐT-NCKH      Từ 7h15" - Tại Sở GD&ĐT
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, Khảo thí, CT HSSV
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 20/5
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 21/5
 
 
 
 
               
Trọng tâm:            - Thi kết thúc học phần lần 1 – K36, K37 Hệ CĐ chính quy;
                                - Rà soát, bổ sung quy hoạch CBQL diện Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2015-2020.                                           
               
              
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.